معرفی کتاب : مقدمه ای بر رفتار کارکنان در سازمان

معرفی کتاب : مقدمه ای بر رفتار کارکنان در سازمان
نویسنده کتاب : ميچل ترنس
ناشر کتاب : موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي
تعداد صفحات کتاب : 752

فهرست مطالب کتاب

یادداشت مترجم 17
پیشگفتار 19
بخش اول- مبانی
فصل اول – مقدمه 23
رشته رفتار سازمانی 23
شکل متن کتاب 25
درک فلسفه کتاب 27
محتوا و طرح کتاب 28
یادداشت‌های مؤلف 30
فصل دوم- نظریه سازمان 31
سازمانها و بهینه‌سازی 31
پیشینه 37
نظریه کلاسیک 40
دیدگاه روابط انسانی 46
نظریه سیستم‌ها 52
شیوه‌های توافق 57
خلاصه 64
کاربرد چند مفهوم در عمل 66
چند سوال برای بحث 67
مورد: تأسیس یک بخش جدید 67
یادداشت‌های مؤلف 69
منابع بیشتر برای مطالعه 70
فصل سوم- درک رفتار آدمی 72
یگانه بودن انسان 74
تداوم رشد 78
تعیین کننده‌های درونی رفتار در برابر تعیین کننده‌های برونی رفتار 81
محدودیتهای آدمی 85
درک رفتار: یادگیری 87
یادگیری در محیط اجتماعی 92
خلاصه 94
کاربرد چند مفهوم در عمل 95
چند سؤال برای بحث 96
مورد: میخوارگی 97
یادداشت‌های مؤلف 99
منابع بیشتر برای مطالعه 99
فصل چهارم- مبانی تحقیق 101
مسائل مربوط به تحقیق مفهومی 103
روش علمی 104
انواع تحقیق 109
طرح تحقیق 115
شرکت در تحقیق 123
خلاصه 133
کاربرد چند مفهوم در عمل 134
چند سؤال برای بحث 135
مورد: آیا دوره کارآموزی مؤثر افتاد؟ 135
یادداشت‌های مؤلف 136
منابع بیشتر برای مطالعه 137
بخش دوم- ویژگیهای فردی
فصل پنجم- ادراک و شخصیت 141
ادراک 142
ادراک فرد 145
شخصیّت 162
شخصیّت و رفتار 166
خلاصه 172
کاربرد چند مفهوم در عمل 173
چند سؤال برای بحث 176
مورد: مصاحبه برای گزینش 177
یادداشت‌های مؤلف 179
منابع بیشتر برای مطالعه 180
فصل ششم- نگرشها 182
تعریف 183
زمینه 183
شکل‌گیری نگرشها و پویشها 192
تغییر دادن نگرشها 199
نگرشها و دنیای کار 205
پژوهش در مورد نگرشهای جدید شغلی 213
خلاصه 214
کاربرد چند مفهوم در عمل 216
چند سؤال برای بحث 218
مورد: روحیه و احساس خستگی 219
یادداشت‌های مؤلف 220
منابع بیشتر برای مطالعه 221
فصل هفتم- انگیزش 223
رابطه انگیزش با عملکرد 224
نظریه‌های انگیزش: برانگیختگی 227
نظریه‌های انگیزش: انتخاب رفتار 242
مرور کلی 253
خلاصه 257
کاربرد چند مفهوم در عمل 258
چند سؤال برای بحث 261
مورد: بی توجهی به مکاتبات اداری 261
یادداشت‌های مؤلف 263
منابع بیشتر برای مطالعه 264
بخش سوم- فرآیندهای اجتماعی
فصل هشتم- پویش گروهی 269
گروه کوچک چیست؟ 269
فرد و گروه 271
مرور کلی متغیرهای گروهی 276
داده‌های گروه: ویژگیهای شخصی 280
داده‌های گروه: متغییرهای موقعیت 280
داده‌های گروه: ساختار 290
خلاصه 303
کاربرد چند مفهوم در عمل 304
چند سؤال برای بحث 307
مورد: مقاومت و تسلیم 307
یادداشت‌های مؤلف 309
منابع بیشتر برای مطالعه 310
فصل نهم- فرآیند ارتباط 311
یک مدل ارتباط 312
مرور فاکتورهای مربوط به اطلاعات غیر کلامی 319
موانع ارتباط مؤثر 326
محیط خارجی 331
شیوه‌های اصلاح ارتباط ضعیف 336
خلاصه 337
کاربرد چند مفهوم در عمل 338
چند سؤال برای بحث 340
مورد: آگاه شدن و خوب آگاه شدن 340
یادداشت‌های مؤلف 342
منابع بیشتر برای مطالعه 342
نقشها، معیارها، مقامها 344
ارتباطهای نقش 347
معیارها 358
مقامها 365
فشار شغلی 374
خلاصه 376
کاربرد چند مفهوم در عمل 377
چند سؤال برای بحث 380
مورد: برخورد دو فرهنگ 380
یادداشت‌های مؤلف 382
منابع بیشتر برای مطالعه 382
بخش چهارم- اجرای هدفهای سازمانی
فصل یازدهم- تصمیم‌گیری فردی 387
چرا به بررسی تصمیم گیری می‌پردازیم 388
فرآیند تصمیم‌گیری 389
تصمیم‌گیری فردی 394
مدلهای توافق در تصمیم‌گیریهای فردی 409
خلاصه 412
کاربرد چند مفهوم در عمل 413
چند سؤال برای بحث 415
مورد: انتخاب خودرو 416
یادداشت‌های مؤلف 417
منابع بیشتر برای مطالعه 418
فصل دوازدهم- تصمیم‌گیری گروهی 419
پژوهشهای مکتوب 421
مدلهای توافق در مشارکت 427
فرآیندهای تصمیم‌گیری گروهی 431
خلاصه 441
کاربرد چند مفهوم در عمل 442
چند سوال برای بحث 444
مورد: رهنمودها و معیارها- چه کسی در تصمیم‌ می‌گیرد؟444
یادداشت‌های مؤلف 446
منابع بیشتر برای مطالعه 446
فصل سیزدهم- قدرت و کنترل 449
قدرت اجتماعی 450
کاربرد قدرت 455
سیستمهای کنترل 465
خلاصه 479
کاربرد چند مفهوم در عمل 480
چند سؤال برای بحث 482
مورد: منشی مطیع 483
یادداشت‌های مؤلف 484
منابع بیشتر برای مطالعه 485
فصل چهاردهم- رهبری 486
تعریفهای رهبری 486
احراز مقام رهبری 488
دیدگاه ویژگیها 491
دیدگاه رفتارها 492
دیدگاه وظایف 495
دیدگاههای توافق 496
دیدگاههای نو 503
خلاصه 507
کاربرد چند مفهوم در عمل 508
چند سؤال برای بحث 509
مورد: مهندس مشاوری که رئیس می‌شود 510
یادداشت‌های مؤلف 511
منابع بیشتر برای مطالعه 513
بخش پنجم- کارایی فردی و کارایی سازمانی
فصل پانزدهم- عملکرد کارمندان 517
عوامل تعیین کننده عملکرد 518
انتخاب 522
ارزیابی عملکرد 538
سیستمهای ارائه پاداش 547
خلاصه 553
کاربرد چند مفهوم در عمل 553
چند سؤال برای بحث 556
مورد: کار مثبت در عمل 556
یادداشت‌های مؤلف 558
منابع بیشتر برای مطالعه 559
فصل شانزدهم- تدبیر در مورد عملکرد ضعیف 560
دیدگاههای عملی 562
دیدگاه پژوهشی 567
روشهای برخورد با عملکرد ضعیف 575
خلاصه 580
کاربرد چند مفهوم در عمل 581
چند سؤال برای بحث 582
مورد: خطا در درمان یا خطای ناچیز 582
یادداشت‌های مؤلف 584
منابع بیشتر برای مطالعه 585
فصل هفدهم- آموزش و پیشرفت 587
تعریف آموزش 589
برنامه‌های آموزشی 597
ارزشیابی 613
خلاصه 619
کاربرد چند مفهوم در عمل 619
چند سؤال برای بحث 621
مورد: اکسیر همگانی 622
یادداشت‌های مؤلف 623
منابع بیشتر برای مطالعه 624
فصل هجدهم 626
دیدگاههایی در زمینه تغییر 628
فرآیند تغییر 630
گسترش سازمان 637
روشهای تغییر سازمان 642
مسائلی در باب تغییر سازمانها 656
خلاصه 660
کاربرد چند مفهوم در عمل 661
چند سؤال برای بحث 663
موردک کاربرد فرآیند تغییر 664
یادداشت‌های مؤلف 666
منابع بیشتر برای مطالعه 667
بخش ششم- مباحث جاری
فصل نوزدهم- حمایت سیاسی 671
بهینه سازی 671
توزیع قدرت 676
چند تعیین کننده در دادرسی عادلانه: افتراق و اتحاد 687
مدلهای نظارت 691
خلاصه 698
کاربرد چند مفهوم در عمل 699
چند سؤال برای بحث 701
مورد: آخر خط 701
یادداشت‌های مؤلف 702
منابع بیشتر برای مطالعه 703
فصل بیستم- دیدگاه سازمانی 705
زمینه‌های تغییر
مسائل موجود 721
راه‌حلهای احتمالی 725
جمع‌بندی کلی 730

نماد اعتماد
logo-samandehi