معرفی کتاب : دوره عمر سازمان

معرفی کتاب : دوره عمر سازمان
نویسنده کتاب : اديزس ايساک
ناشر کتاب : اميرکبير
تعداد صفحات کتاب : 371

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
بخش I: دوره های عمر سازمان
طبیعت رشد و پیری سازمانها 1
معرفی بخش I 3
فصل اول: تشریح دوره های حیات سازمانی، مراحل رشد 11
ایجاد 11
طفولیت 21
رشد سریع 34
فصل دوم: بلوغ و تولد دوباره 47
بلوغ 47
دوره تکامل 58
فصل سوم: دوره حیات سازمان، مراحل پیری 65
ثبات سازمان 65
اشرافیت 68
بوروکراسی اولیه 82
بوروکراسی و مرگ 84
فصل چهارم: مقایسه ها: رفتار، رهبری، اهداف، نحوه عملکرد و
تعیین موقعیت درمنحنی عمر 93
بخش II: تئوری مدریت ADIZES
ابزاری جهت پیش بینی، تحلیل و اصلاح فرهنگ سازمان 121
معرفی بخش II 123
فصل پنجم: پیش بینی کیفیت تصمیمات 127
چهار نقش تصمیم گیریPAEI 129
همبستگی بین PAEI 144
(PAEI) و منحنی عمر 148
فصل ششم: کارآیی در اجرا 157
مقدمه 157
اثر بخشی اجرا 157
کارآیی اجرا 163
فصل هفتم: طبیعت تضاد چیست و در مورد آن چه باید کرد؟ 175
ضمیمه فصل هفتم: فرهنگ اجتماعی و عملکرد اقتصادی 191
بخش III: تصمیم- اجرا
استفاده از ابزار برای پیش بینی رفتار 203
معرفی بخش III 203
فصل هشتم: پیش بینی فرهنگهای سازمانی 205
ایجاد 205
طفولیت PAEI 207
رشد سریع PAEI 209
بلوغ paEi 212
تکاملpaEi 223
ثباتpAeI 227
اشرافیت pAeI 229
بورکراسی اولیه (pA-i) و بوروکراسی A 231
مرگ 234
فصل نهم: پیش بینی اینکه چه کسی کنترل را در دست دارد 235
اختیار در منحنی عمر 235
رفتار قدرت در سیکل حیات 242
رفتار نفوذ در منحنی عمر 245
CAPI در سیکل حیات 246
فصل دهم: علل پیری سازمانی 249
رفتار کارآفرینی (E) در سیکل حیات 249
عوامل مؤثر بر حفظ یا از دست رفتن کارآفرینی (E) در منحنی عمر254
پیر ذهنی رهبری 255
درک از سهم نسبی بازار 256
عملکرد وظیفه ای سبک رهبری 258
عملکرد وظیفه ای ساختار سازمانی 269
تضاد داخلی در سیاست خارجی 279
مشکل استعمار سازمانی 283
عوامل مؤثر بر سیاست قدرت 285
CAPI در دوران حیات 286
بخش IV: تغییر سازمان
چگونه فرهنگهای سازمانی را تغییر دهیم 293
معرفی بخش IV 293
فصل یازدهم: مبانی تئوریک 295
چگونگی پیشرفت مراحل درمان 295
نرخ موفقیت 300
مشتری چه کسی است؟ 302
تمرین در مسیر توسعه خود، اکنون در کجا قرار گرفته است؟ 304
مبانی تئوریک 307
خوب به حساب آوردن 315
مدل پویا 322
اهداف این روش Adizes 324
فصل دوازدهم: یازده مرحله مدیریت اعمال تغییرات سازمانی 329
فرایند سازمان درمانی 329
یازده مرحله تغییر 331
به حساب آوری خوب و یازده مرحله 347
فصل سیزدهم: معالجه سازمانها- یک روش خاص 351
درمان طفولیت 351
درمان رشد سرع 352
رهایی از تله بنیانگذار یا فامیلی- نهادی نمودن CAPI , (E) 354
مشکلات تفویض اختیار زودرس رشد سریع 357
درمان بلوغ 358
تکامل 362
تمرکززدایی و اجتناب از استثمار سازمانی 364
درمان ثبات 366
درمان اشرافیت 367
درمان بوروکراسی اولیهpA-i 369
درمان بوروکارسی (---A) و مرگ (----) سازمانها 369
مریض قدیمی و جراحی غیر ضروری 370
آیا مشاور داخلی می تواند بخوبی عمل نماید؟ 371