معرفی کتاب : کاربرد منابع انسانی

معرفی کتاب : کاربرد منابع انسانی
نویسنده کتاب : هرسي پل، بلانچارد کنت
ناشر کتاب : اميرکبير
تعداد صفحات کتاب : 175

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم 9
فصل اول- مدیریت : برداشت رفتاری 11
علوم موفق در برابر علوم ناموفق
تعریف مدیریت
فرا گرد مدیریت
مهارت های مدیریت
فصل دوم: انگیزش و رفتار 17
رفتار
طبقه بندی فعالیت‌ها
وضعیت انگیزشی
انتظار و امکان
رشد شخصیت
سلسله مراتب نیازها
پژوهش در زمینه انگیزش
کارکنان از مشاغل خود چه می خواهند؟
فصل سوم: محیط کار و انگیزش 49
مطالعات هاثورن
تئوری X و تئوری Y
گروه انسانی
تئوری رشد نایافتگی- رشد یافتگی
تئوری انگیزش- بهداشت
سیستم های مدیریت
تئوری در عمل
خلاصه و نتیجه گیری
فصل چهارم: رفتار رهبر
تعریف رهبر
شیوه های مطالعه رهبری
فراگرد رهبری
آیا یک «بهترین »سبک رهبری وجود دارد؟
رفتار انطباق پذیر
مدل سه بعدی اثر بخشی رهبر
فصل پنجم: تعیین اثر بخشی 91
اثر بخشی مدیریت در مقابل اثر بخشی رهبری
منابع قدرت
رهبری موفقیت آمیزدر مقابل رهبری اثر بخش
اثر بخشی سازمانی را چه چیزی تعیین می کند؟
تحلیل میدان نیرو
یگانگی هدف ها و اثر بخشی
مشارکت و اثر بخشی
سبک رهبری و اثر بخشی
فصل ششم: تشخیص محیط رهبری 107
متغیرهای محیطی
شخصیت و انتظارات
سایر متغیرهای وضعیتی
انطباق پذیری سبک
راهبردهای رشد و پرورش
تشخیص متغیرهای محیط
بررسی یک مورد
فصل هفتم: مدیریت برای اثر بخشی سازمانی 129
تئوری سیکل زندگی
محیط آموزشی و تئوری سیکل زندگی
تأثیر تغییر فرهنگی
خلاصه
فصل هشتم: برنامه ریزی برای تغییر 143
افزودن اثر بخشی
تغییر دادن سطح بلوغ بوسیله اصلاح رفتار
سطوح تغییر
سیکل های تغییر
تفاوت های میان دو سیکل تغییر
فراگرد تغییر
ستیز میان – گروهی
تأثیر تغییر بر کل سیستم
فصل نهم: مدیریت : ترکیبی از تئوریها 161
تئوری سیکل زندگی و انگیزش
تئوری سیکل زندگی ، سبکهای مدیریت و طبیعت انسان
تئوری رهبری«سیکل زندگی» و تغییر
نتیجه گیری
مآخذ 167

نماد اعتماد
logo-samandehi