معرفی کتاب : مبانی رفتار سازمانی

معرفی کتاب : مبانی رفتار سازمانی
نویسنده کتاب : رابينز استيفن
ناشر کتاب : مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات کتاب : 420

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ث
پیشگفتار مترجم چ
درباره نویسنده ح
بخش اول: مقدمه
فصل یکم: مقدمه ای بر رفتارسازمانی 1
فصل دوم: مبانی رفتاری فردی 21
بخش دوم: فرد درسازمان
فصل سوم: شخصیت و عواطف 43
فصل چهارم: مفاهیم بنیادی انگیزش 63
فصل پنجم: انگیزش 81
فصل ششم: تصمیم گیری انفرادی 105
بخش سوم: گروه ها در سازمان
فصل هفتم: مبانی رفتار گروهی 125
فصل هشتم: درک تیم های کاری 147
فصل نهم: ارتباط 165
فصل دهم: رهبری و ایجاد اعتماد 183
فصل یازدهم: قدرت و سیاست 215
فصل دوازدهم: تعارض و مذاکره 233
بخش چهارم: نظام سازمانی
فصل سیزدهم: مبانی ساختار سازمانی 255
فصل چهاردهم: تکنولوژی و طراحی کار 281
فصل پانزدهم: ارزیابی عملکرد و سیستم های پاداش 301
فصل شانزدهم: فرهنگ سازمانی 325
فصل هفدهم: تغییر و توسعه سازمانی 349
سخن آخر 381
واژه نامه فارسی به انگلیسی 383
واژه نامه انگلیسی به فارسی 395
منابع و ماخذ 407

نماد اعتماد
logo-samandehi