معرفی کتاب : تئوریهای مدیریت و مدلهای سازمان

معرفی کتاب : تئوریهای مدیریت و مدلهای سازمان
نویسنده کتاب : کيا منوچهر
ناشر کتاب : مرکز آموزش مديريت دولتي
تعداد صفحات کتاب : 480

فهرست مطالب کتاب

تئوریهای مدیریت و مدلهای سازمان
فصل اول : تاریخچه افکار و عملیات مدیریت
مقدمه مدخل فصل اول
سیر تکوین افکار اداری
نتیجه و ماحصل فصل اول
فصل دوم: تئوری و کاربرد آن در مدیریت
تئوری
چه چیزی را نمی توان تئوری نامید
تئوری و پژوهش
عناصر تشکیل دهنده یک تئوری
ازوم اصول و قوانین برای مدیریت
موازین قابل قبول بودن یک تئوری
ظوابط طبقه بندی تئوری
کاربرد تئوری در عمل
ضوابط کاربرد تئوری در عمل
روابط علمی در مدیریت
مسائل نظری و پژوهشهای بنیادی و مدیریت
تجویز در مقابل توصیف
فلسفه در مقابل یافته های علمی
جدال بر سر علم یا هنر بودن مدیریت
نتیجه و ماحصل فصل دوم
سوال و پرسش
فصل سوم: مفاهیم بنیادی و طبقه بندی تئوریهای مدیریت
مقدمه و مدخل فصل سوم
جنبشهای منظم در مدیریت
نقش مفاهیم ارزشها در تئوری پردازی مدیریت
طبقه بندی تئوریهای مدیریت
تحلیل از طبقه بندی
مدل ماشینی سازمان
مدل انسانی سازمان
مدل
نتیجه و ماحصل فصل سوم
فصل چهارم: تئوری در حال تکوین مدیریت به نظر نویسنده
مقدمه و مدخل فصل چهارم
قضیه: لزوم هویت مستقل برای جوامع کم پیشرفته
قضیه: عواملی که جوامع کم پیشرفته
قضیه:هویت مستقل ایدئولوژیکی در مقابل هویت
قضیه: انسان گرایی پایه اصلی مدیریت
قضیه: مفهوم رفتار در مقابل اخلاق
قضیه: مفهوم رفتار ماشینی در مقابل رفتار انسانی
قضیه: فواید اخلاق برای مدیریت
قضیه: مضرات فقدان کدهای اخلاقی در اعمال مدیریت
قضیه: اصول دیگر مدیریت از نظر نویسنده
قضیه: نگرش تازه در تئوری پردازی مدیریت
قضیه: تئوری مدیریت برمبنای اخلاق
نتیجه و ماحصل فصل چهارم
سوال و پرسش
فصل پنجم: تئوری مدیریت علمی
مقدمه و مدخل فصل پنجم
پیروان مدیریت علمی
طرفداران مکتب مدیریت علمی
انتقاداتی چند به مکتب مدیریت علمی
نتیجه و ماحصل فصل پنجم
سوال و پرسش
فصل ششم: نظریه بوروکراسی
مقدمه و مدخل فصل ششم
مزایای بوروکراسی
شرایط تکوین بوروکراسی
بوروکراسی به عنوان سیستم بسته وسیستم باز
طبقه بندی اختیار از نظر وبر
ساختار ایده آل سازمانهای بوروکراتیک
نظریه مخالفان بوروکراسی
نتیجه و ماحصل فصل ششم
سوال و پرسش
فصل هفتم: تئوری علم مدیریت
مقدمه و مدخل فصل هفتم
مفهوم
اصول علم مدیریت
مراحل و فرآیندههای علمی مدیریت
تحقیق عملیاتی و شبیه سازی
مدلها یا تکنیکهای علم مدیریت
نفکیک و شکل مرتبط با آن در علم مدیریت
مزایای بالفعل و بالقوه علم مدیریت
محدودیتهای علم مدیریت
بکارگیری علم مدیریت در یک سازمان
شیوه های مختلف در علم مدیریت
تفاوت علم مدیریت و مدیریت علمی
ارتباط علم مدیریت و تئوریهای سیستم و تصمیم گیری
تفاوت علم مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم
ویژگیهای علم مدیریت
اثر بخش کردن علم مدیریت در سازمان
نتیجه و ماحصل فصل هفتم
سوال و پرسش
فصل هشتم: تئوری مدیریت اداری
مقدمه و مدخل فصل هشتم
هانری فایول
آر-سی-دیویس
ویلیام شلدن
لیندال اورویک
نوآوران تئوری مدیریت اداری
نکات کانونی عقاید صاحب نظران مدیریت اداری
صاحب نظران نامی مدیریت دولتی و نظریات عمده آن
فرایندهای وظیفه ای مدیریت
نتیجه و ماحصل فصل هشتم
سوال و پرسش
فصل نهم: نظریه های روابط انسانی در مدیریت
کلیات اولین گرایشهای انسانی مدیران
سیر تحول و تطور مدیریت نیروی انسانی
فلسفه مدیریت نیروی انسانی
نتیجه و ماحصل فصل نهم
سوال و پرسش
فصل دهم: نظریه های رفتار سازمانی
مقدمه و مدخل فصل دهم
مبانی تئوریکی رفتار در سازمان
تئوریهای کاربردی رفتار در سازمان
نتیجه و ماحصل فصل دهم
سوال و پرسش
فصل یازدهم: نظریه های رفتار فردی در سازمان
مقدمه و مدخل فصل یازدهم
رفتار فردی در مفهوم فراگیر
مفروضات اصلی درباره رفتار فردی
مفروضات مک گریگور
نتیجه و ماحصل فصل یازدهم
سوال و پرسش
فصل دوازدهم: تئوری رفتار گروهی در سازمان
مکانیزم گروههای سازمانی
ارگانیزم گروهی
رفتار بین گروهی و رهبران سازمانی
نیتجه و ماحصل فصل دوازدهم
سوال و پرسش