معرفی کتاب : آشنایی با ارزیابی کار و زمان

معرفی کتاب : آشنایی با ارزیابی کار و زمان
نویسنده کتاب : دفتر بين المللي کار
ناشر کتاب : مرکز نشر دانشگاهي
تعداد صفحات کتاب : 542

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
قسمت اول بهره وری و ارزیابی کار
بهره وری و سطح زندگی
سطح زندگی
نیازمندیهای مربوط به تامین حداقل سطح زندگی
بهره وری چیست؟
رابطه بین افزایش بهره وری
بهره وری در صنعت
زمینه بهره وری
برداشت کارگران از مفهوم بهره وری
بهره وری در موسسات خصوصی
منابع موجود در اختیار یک موسسه
وظیفه مدیریت
بهره وری مواد
بهره وری زمین ساختمان
کل زمان کار معین چگونه تشکیل می شود
عوامل کاهش دهنده بهره وری
کاهش مقدار کار برحسب زمان
کاهش مقدار کار برحسب زمان بسته به
کاهش مقدار کاربرحسب زمان بسته به نوع فرایند
کاهش زمان غیر موثر ناشی از عملکرد مدیریت
کاهش زمان غیر موثر در محدوده اختیار کارگر
تاثیرات متقابل روشهای مختلف
ارزیابی کار
ارزیابی کار چیست
ارزیابی کار وسیله مستقیم افزایش بهره وری
چرا ارزبابی کار سودمند است
فنون ارزیابی کار و ارتباط آنها با یکدیگر
شیوه اصلی ارزیابی کار
عامل انسانی در کاربرد ارزیابی کار
باید قبل از به کار بستن ارزیابی کار
ارزیابی کار و مدیریت
ارزیابی کار و سرپرست
ارزیابی کار و کارگر
متصدی ارزیابی کار
شرایط و محیط کار
ملاحظات کلی
سازمان ایمنی و سلامت شغلی
معیارهای ایمنی
پیشگیری از آتش سوزی
محلهای کار
نظافت و نگهداری شایسته
روشنایی
سروصدا و ارتعاش
شرایط آب و هوا
آزمایشات مربوط به میزان تاثیر مواد
تجهیزات محافظت فردی
ارگونومی
تنظیم زمان کار
قسمت دوم ارزیابی روش
آشنایی با ارزیابی روش و انتخاب مشاغل
تعریف و هدفهای ارزیابی روش
شیوه اصلی
انتخاب شغل مورد ارزیابی
ثبت بررسی ایجاد
ثبت واقعات
بررسی انتقادی
ایجاد روش اصلاح شده
حرکت و جابه جایی مواد
جانمایی کارخانه
چند تذکر در مورد جانمایی کارخانه
جانمایی
جابه جایی مواد
حرکت کارگران در محل کار
جانمایی کارخانه و حرکت کارگران و مواد
دیاگرامریسمانی
نمودار گردشی فرایند برای فرد
نمودار فعالیتهای چندگانه
نمودار حرکت
روشها و حرکات در محل کار
ملاحظات کلی
اصول اقتصاد حرکت
طبقه بندی حرکات
توضیحات دیگری در مورد جانمایی
توضیحاتی در مورد طراحی راهنماها
فرمانهای ماشینی و صفحات نمایشگر
نمودار فرایند کار با دودست
تجدید سازمان محل کار
بررسی حرکت خرد
نمودار
استفاده زا قیلم در تحلیل روشها
سایر فنون ثبت
ایجاد روشهای اصلاح شده
آزمایشگاه روشها
مشخص کردن برقراری نگهداری
کسب وافقت برای برقراری روش اصلاح
مشخص کردن روش اصلاح شده
برقراری روش اصلاح شده
آموزش و بازآموزی کارگران
حفظ روش جدید
نیتجه گیری
قسمت سوم
ملاحظات کلی در مورد کارسنجی
تعریف
مقصود از کارسنجی
موارد استفاده کارسنجی
شیوه اصلی
فنون کارسنجی
نمونه گیری از کار
لزوم نمونه گیری از کار
سخنی چند درباره نمونه گیری
برقراری درجات اطمینان
تعیین اندازه نمونه
انجام ملاحظه تصادفی
انجام بررسی
استفاده از نمونه گیری از کار
تجهیزات ارزیابی زمان
ارزیابی زمان چیست
تجهیزات اصلی ارزیابی زمان
فرمهای ارزیابی زمان
سایر وسایل
ارزیابی زمان
انتخاب کار
طرز برخورد با کارگر
مراحل انجام ارزیابی زمان
کسب و ثبت اطلاعات
کنترل روش
تجزیه کار به عناصر
تصمیم گیری در مورد عناصر
اندازه نمونه
زمانگیری در هر عنصر کار
ارزیابی زمان ضریب عملکرد
کارگر واجد شرایط
کارگر
عملکرد و ضریب علمکرد استاندارد
مقایسه میزان عملکرد ملاحظه شده
ضریب عملکرد چه یزی را باید سنجید
مقیاسهای ضریب عملکرد
چگونگی استفاده از ضریب عملکرد
ثبت ضریب عملکرد
ارزیابی زمان: از ارزیابی تا برقراری زمان
خلاصه کردن ارزیابی
آماده کردن برگ خلاصه ارزیابی
بسط
زمان منتخب
کامل کردن برگ خلاصه ارزیابی
چه تعداد ارزیابی لازم است
برگ تحلیل ارزیابیها
مقدار کار برحسب زمان
زمانهای مجاز
محاسبه زمانهای مجاز
زمانهای مجاز برای استراحت
سایر زمانهای مجاز
زمان استاندارد
تنظیم استانداردهای زمانی برای کار باماشین
کنترل دستگاه و ماشین
کار محدود
کاریک نفر روی یک ماشین
محاسبه زمانهای مجاز استراحت
زمان مجاز مربوط به زمان بیکار ماندن
کار ماشینی چند گانه
مثالی از یک ارزیابی زمان
استانداردهای زمانی از پیش تعیین شده
تعریف
مبادی پیدایش PTS
مزایای سیستمهای PST
معایب سیستمهای PST
شکلهای مختلف سیستمهای PST
استفاده از سیستمهای PST
کاربرد سیستمهای PST
داده های استاندارد
ملاحظات عمده
تهیه داده های استاندارد
استفاده از سیستمهای
استفاده از تجهیزات کامپیوتری
استفاده از استانداردهای زمانی
تعیین مقدار کاری
برگ مشخصات کار
واحد استاندارد کاری
برنامه ریزی و تولید و استفاده از دستگاه
برآورد هزینه های تولید
قیمت گذاری استاندارد و کنترل بودجه
طرحهای پاداش
سازماندهی سیستم ثبت
قسمت چهارم از تجزیه تا ترکیب
روشها و کارهای مرکب
ارزیابی روش و کارسنجی
طراحی وظایف شغلی فردی
طراحی کار گروهی در تولید
طراحی سازمانهای محصولگرا
معیارهای شناخت سازمان کاری
قسمت پنجم ضمایم
فهرست سوالاتی که می توان آنها
نمونه هایی از جداول به کار رفته
ضرایب تبدیل
مراجع
فرهنگ واژه هانماد اعتماد
logo-samandehi