معرفی کتاب : رفتار انسانی در کار

معرفی کتاب : رفتار انسانی در کار
نویسنده کتاب : ديويس کيت، نيواستروم جان
ناشر کتاب : مرکز آموزش مديريت دولتي
تعداد صفحات کتاب : 745

فهرست مطالب کتاب

مقدمه یک
پیش گفتار مترجم سه
پاره یکم- مبانی رفتار سازمانی -
بخش یکم- کار کردن با مردم 1
بخش دوم- فضا و الگویهای رفتار سازمانی 31
بخش سوم- نظامهای اجتماعی 65
پاره دوم-انگیزش ونظامهای پاداش -
بخش چهارم- خاستگاههای عمده انگیزش 103
بخش پنجم- برانگیختن کارکنان 137
بخش ششم- خشنودی شغلی 167
بخش هفتم- ارزیابی و پاداش کارکرد 203
پاره سوم- رهبری و دگرگونی سازمانی -
بخش هشتم- رهبری و سرپرستی 245
بخش نهم- مشارکت کارکنان 289
بخش دهم- پویایی شناسی گروه و رفتار میان اشخاص 325
بخش یازدهم- کارگردانی دگرگونی 369
بخش دوازدهم- بالندگی سازمانی و آموزش 405
پاره چهارم- پیرامون سازمانی -
بخش سیزدهم- ساختار، فن شناسی، و مردم 441
بخش چهاردهم- سازمانها ی غیر رسمی 483
بخش پانزدهم- زندگی کاری با کیفیت برتر 521
پاره پنجم- ارتباطها و مشاوره -
بخش شانزدهم- ارتباط گفت وشنود با کارکنان 559
بخش هفدهم- پیوندها یارتباطی 593
بخش هجدهم- فشار عصبی و مشاوره‌ کارکنان 629
پاره ششم- نتیجه گیری و دشواریهای نمونه -
بخش نوزدهم- رفتار سازمانی در چشم انداز آینده 675
بخش بیستم- دشواریهای نمونه 707
واژه نامه 735

نماد اعتماد
logo-samandehi