معرفی کتاب : اصول مدیریت و رفتار سازمانی

معرفی کتاب : اصول مدیریت و رفتار سازمانی
نویسنده کتاب : ترواثا رابرت، نيوپورت جين
ناشر کتاب : زوار
تعداد صفحات کتاب : 309

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم
فصل اول: درگیریهای مدیریت و آینده
ماهیت مدیریت
قلمرو در حال گسترش مدیریت
مسئولیت اجتماعی
چشم اندازهای آینده
فصل دوم: دیدگاههای مدیریت
مدیریت بعنوان یک فرایند
ارتباط وظائف مدیریت
کاربردهای تاریخی مدیریت
آغاز اندیشه مدیریت معاصر
نکامل شیوه های مدیریت
هنر و علم مدیریت
فصل سوم: فرایند تصمیم گیری
مفهوم تصمیم گیری
ماهیت تصمیم گیری
فرایند تصمیم گیری
عقلانیت و فرایند تصمیم گیری
فشارهای محیطی
ملاحظات رفتاری
اندازه گیری و تعیین کمیت راه حلها
فصل چهارم: مدیریت برنامه ریزی و آینده
وظیفه اساسی برنامه ریزی
برنامه ریزی در کلیه سطوح مدیریت
جداسازی برنامه ریزی از عمل
نقش آینده در برنامه ریزی
پیش بینی و برنامه ریزی
روشهای مقداری متعادل کننده و داوری
فصل پنجم: اجرای برنامه ها
ماهیت و اهمیت هدفها
خط مشی ها و انجام هدفها
فصل ششم: اصول کنترل
ماهیت کنترل
نیاز به کنترل
فلسفه مدیریت واحد کنترل
مراحل اساسی در فرایند کنترل
توجیه هزینه و کنترل
چند نکته دیگر درباره کنترل
فصل هفتم: اجتناب از کنترلهای نامساعد
فلسفه مدیریت سنتی درباره کنترلها
مشکلات ناشی از اعتماد بیش از حد
دلائلی که کنترلهای نامساعد بوقوع می پیوندد
دستورالعملهای اجتناب از کنترلهای نامساعد
فصل هشتم: طرح سازمان
سازماندهی از نظر فایول
سازماندهی از نظر تیلور
تقسیم کار
تقسیم کار و کاهش بهره وری
راهنمائیهای لازم برای تقسیم وظائف
دسته بندی ادارات
حیطه مدیریت
فصل نهم: سازمان رسمی
از سازمانهای ساده تا پیچیده
سازمان رسمی
مفاهیم اساسی سازماندهی
ماهیت اختیار
مسئولیت
تفویض اختیار
فصل دهم: سازمان غیر رسمی
سازمانهای رسمی در جهان واقعی
ماهیت سازمان غیر رسمی
مطالعات هاثورن
ساختار گروه
چهارچوب توسعه نظریات گروهی
یک طرح تصوری برای توصیف رفتار گروه
فصل یازدهم: روابط تفویض اختیار با اختیار
تفویض اختیار برای وظائف عملیاتی و مدیریت
اختیار صف
اختیار ستاد
اختیار عملیاتی
تمرکز و عدم تمرکز اختیار
موانع تفویض اختیار
چیرگی بر موانع تفویض اختیار
فصل دوازدهم: نظریه های رفتاری و انگیزش
دیدگاههای پیشین نسبت به رفتار فردی
دیدگاههای معاصر رفتار فردی
اندیشه جاری مدیریت پیرامون رفتار فردی
نظریه انگیزش- بهداشت هرزبرگ
فصل سیزدهم: انگیزش در سازمانها
انگیزش و شخصیت
تفاوتهای انگیزشی میان کارهای مدیریتی
فلسفه مدیریت و انگیزش
شیوه عمومی مربوط به انگیزش
شیوه های مشارکت جویانه برای انگیزش
نگاهی کلی به مشارکت
فصل چهاردهم: پویائیهای رهبری
ماهیت رهبری
اصول رهبری
وظیفه سنجاق اتصال
شیوه های تاریخی مطالعه رهبری
مدلهای رهبری
مقایسه مدلهای مختلف سبکهای رهبری
دستیابی به اثر بخشی رهبری
سبکهای تغییر پذیر رهبری
تغییر موقعیت
فصل پانزدهم: ارتباطات و سیستم اطلاعاتی
هدف ارتباطات
ارتباطات یک فرایند دوطرفه
ارسال و دریافت پیام
ارتباطات سازمانی
سیستم ارتباطات رسمی
سازمانهای غیر رسمی و ارتباطات
موانع ارتباطات
نظامهای اطلاعاتی مدیریت
تکامل و گسترش سیستم اطلاعاتی مدیریتنماد اعتماد
logo-samandehi