معرفی کتاب : فرهنگ تفاهم در مدیریت و رهبری

معرفی کتاب : فرهنگ تفاهم در مدیریت و رهبری
نویسنده کتاب : گوردون توماس
ناشر کتاب : آيين تفاهم
تعداد صفحات کتاب : 320

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 9
فصل اول: چگونه می توانید رهبری موفق شوید 13
فصل دوم: مدیر شدن مدیریت نمی آورد 25
چه چیزی شخص را مدیر می کند؟ 29
مخمصة رهبری 32
مردم از گروه خود چه انتظاراتی دارند 35
رهبر به صورت حل کننده مسائل 42
رفتار پذیرفتنی 43
فصل سوم: خودتان انجام دهید یا به کمک گروه 51
خواستن گزارشات جزء به جزء فعالیت ها یا پیشرفتها 53
عقل گروه 53
چرا باید تیم ساخت 56
چه کسی مسئول است؟ 60
مسئله را حل نکنید، ببینید مسئله حل می شود 62
فصل چهارم: مهارتهایی که به زیر دستان کمک می کند مسائل خودشان را حل کنند 67
پاسخهایی که حل مسئله را آسان می سازند 72
در بازکن ها 72
گوش دادن منفعل 73
پاسخای تصدیقی 73
گوش دادن فعال 74
دلایل عقلی گوش دادن فعال 77
گوش دادن فعال در دیدگاه مناسب خودش 90
آیا لازم است به هر پیامی بازخورد دهم؟ 90
آیا هرگز نمی توانم موانع ارتباط را به کار برم؟ 90
آیا می توانم به دیگران اعتماد کنم که همیشه می توانند مسائل خود را حل کنند؟ 91
آیا گوش دادن فعال به معنی توافق است؟ 92
آیا تنها چیزی که نیاز دارم مهارت گوش دادن است؟ 93
اگر احساس کنم دوست ندارم گوش بدهم چه؟ 94
فصل پنجم: کاربرد روزانه مهارتهای گوش دادن فعال 97
احساسات آشنایان ما هستند 97
احساسات ناپایدارند 100
رسیدن به مسئله اصلی 102
مردم دوست داشتنی تر از آنند که شما فکر می کنید 104
آب روی آتش ریختن 105
کمک به رشد گروهتان 107
رهبر به عنوان استاد 112
فصل ششم: چگونه نیازهای خودتان را ارضا کنید 117
قسمت های اصلی یک پیام من 127
وقتی پیامهای من میفرستیدچهاتفاقیمیافتد130
چه کسی صاحب مسئله است؟ 130
اهمیت عوض کردن دنده ها 131
افزودن به سعی شخص برای تغییر 134
در مورد تغییر پذیر چقدر باید بدانید؟ 139
فصل هفتم: چگونه تیم مدیریت خود را مؤثر سازید 142
چه کسانی باید در تیم شما باشند؟ 143
انواع مختلف جلسات 147
جلسه مشخص ساختن مسئله 148
جلسه راه حل یابی 152
جلسه ارزشیابی و تصمیم گیری 153
جلسه عملکرد 154
جلسه منظم برنامه ریزی شده مدیریت 155
راهکارهایی برای کارایی بیشتر جلسات مدیریت 156
تداوم جلسات 157
مدت جلسات 157
اولویت جلسات 157
جانشین های اعضا 158
محل جلسه 158
ترتیبات دیگر 158
ضبط عملکرد جلسات 159
نوشتن دستور کار جلسة آینده 159
تعیین اولویت های مواد دستور جلسه 160
قوانین صحبت کردن 160
انواع مسائل مناسب برای گروه 161
انواع مسائلی که برای جلسات نامناسبند 162
قواعد تصمیم گیری 162
وضعیت مواد دستور جلسه 163
خلاصه مذاکرات جلسه 163
روش تداوم ارزش یابی کارآیی گروه 164
مسئولیت های اعضا در جلسات سازمانی 164
مسئولیت های اعضای گروه، قبل از هر جلسه 165
مسئولیت های افراد گروه در طول جلسه 166
مسئولیت های افراد گروه، بعد از جلسه 168
مسئولیت های مخصوص رهبر گروه 168
فصل هشتم: مناقشات: چه کسی باید ببرد، چه کسی باید ببازد 173
جلسه مدیریت 175
سه روش مختلف برای حل مناقشات 181
چگونگی عملکرد روشهای 1و 2 182
بهای استفاده از روش 2 186
بهای کاربرد زور 187
چگونگی واکنش مردم نسبت به زور 191
کاهش ایجاد ارتباط رو به بالا 191
خود شیرینی و دیگر واکنش های تملق آمیز 192
رقابت منفی و چشم و هم چشمی 194
تسلیم و سازشکاری 194
عصیان و مخالفت 196
دسته بندی و اتحاد مصلحتی 197
در خود فروروی و فرار 198
تأثیر زور بر رهبر 198
بهای زمان 199
بهای با زور به اجرا در آوردن 200
بهای بیگانگی 200
بهای فشار روانی 201
بهای کاهش تأثیر گذاری 202
فصل نهم: روش بدون باخت 207
تبدیل مناقشه به همکاری 207
روش بدون باخت چیست 208
فواید روش بدون باخت 224
افزایش تعهد به انجام تصمیم گرفته شده 224
کیفیت برتر تصمیمات 225
روابط گرمتر 226
تصمیمات سریعتر 226
فروش لازم نیست 227
رهنمودهایی برای شش قدم روش بدون باخت 227
قدم اول: تشخیص و تعیین مسئله 228
قدم دوم: به وجود آوردن راه حل های متغیر 229
قدم سوم: ارزشیابی راه حلهای مختلف 230
قدم چهارم: تصمیم گیری 231
قدم پنجم: به عمل در آوردن راه حل 231
قدم ششم: پیگیری ارزشیابی راه حل 232
مشکلات کاربرد روش بدون باخت 233
آیا روابط باز و صادقانه را می خواهید؟ 234
وقتی رسیدن به راه حلهای قابل قبول مشکل است 235
ناحیه آزادی رهبر 237
وسوسه بازگشتن به روش برد- باخت 241
توافق، اکثریت و پذیرش متقابل 242
آیا گروه باید برای همه چیز تصمیم گیری کند؟ 245
وقتی به توافق ها احترام گذاشته نمی شود 246
تصمیم گیری در مورد این که چه کسانی باید در حل مسئله شرکت کنند 247
فصل یازدهم: کاربردهای سازمانی روش بدون باخت 255
مناقشات بین رهبر و تمام اعضای گروه 256
مناقشات بین شرکت- اتحادیه 257
روبرویی با شکایات سطوح پائین تر 260
وقتی رئیس شما نیازهای شما را در نظر نمی گیرد 263
حل کردن مسئله با گروههای بزرگتر 266
روش پائین- بالا- پائین – بالا 267
روش کمیته ارزش یابی 269
وقتی قانونها شکسته می شوند 273
فصل یازدهم: طرح ریزی دوره ای 277
گفتگو: رویکرد تازه ای نسبت به عملکرد به ارزشیابی 277
فصل دوازدهم: چند موضوع عمیق تر برای رهبران 278
ارزشیابی سنتی عملکرد 279
جلسات طرح ریزی دوره ای PPC 282
دلائل اساسی و منطقی PPC 284
مفروضات زیر بنایی PPC 285
چگونه برای PPC آماده شویم؟ 288
قدم 1: آماده کردن افرادتان 288
قدم 2: رسیدن به توافق متقابل در عملکردهای شغلی 288
قدم 3: رسیدن به توافق متقابل در مورد چگونگی سنجش عملکرد 291
واحدهای سنجش عملکرد چه چیزهایی هستند؟ 292
چگونه به مقایسات اندازه گیری مورد توافق متقابل برسیم 292
برگزاری جلسه PPC 294
به عمل در آوردن تصمیمات گرفته شده در PPC 296
تهیه داده های لازم برای زیر دستان برای ارزشیابی خودشان 297
تهیه منابع لازم برای کارمند 297
آسان ساختن حل مسئله 298
فواید مورد انتظار در PPC 299
چند موضوع عمیق تر برای رهبران 301
می خواهید چه نوع آدمی باشید؟ 301
چه نوع ارتباطاتی را می خواهید؟ 304
کردار نامه روابط من 307
چه نوع سازمانی می خواهید؟ 308
چند نوع جامعه ای می خواهید 309
یک پی نوشت شخصی 311نماد اعتماد
logo-samandehi