معرفی کتاب : روش ایجاد انگیزه در افراد

معرفی کتاب : روش ایجاد انگیزه در افراد
نویسنده کتاب : توويلا دل
ناشر کتاب : کارآفرينان بصير
تعداد صفحات کتاب : 74

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر پنج
درباره نویسنده کتاب هفت
مقدمه مترجم نه
نکاتی در موردکتاب یازده
سخنی با خوانندگان چهارده
فصل اول : پرکردن خلأ تعهد
برخی اطلاعات آماری 1
نحوه برخورد با کارکنان مشکل آفرین 2
چراکارمندان کار خودرا انجام نمی دهند؟! 4
خلأ تعهد 7
چه چیزی کارکنان راخوشحال می کند؟ 9
ده ویژگی مورددرخواست کارکنان در یک شغل 11
گامهایی برای بهبود بهره‌وری 14
طرح بهره‌وری یک صفحه ای 16
فصل دوم: پنج گام به سوی موفقیت
چک لیست مدیر کارا 20
کارکنانی که خود برای انجام کارشان تفکر می کنند 21
قطعه کمکی: دورنما یا چشم انداز خود را منتقل کنید 22
دیگران را درچشم انداز خود سهیم کنید 23
مطالعه موردی1 26
سازماندهی مجدد جریان کار 29
کار را جالب وجذاب کنید 29
قطعه کمکی: راه حل یاب فوری 31
مطالعه موردی2 32
گوش دادن را بیاموزید 36
پیوسته کارکنان را در جریان امور قراردهید 37
چهار نوع شخصیت 41
شما چگونه شخصیتی دارید؟ 42
کدامیک از انواع شخصیتها باید مؤثر واقع شود 42
در زمان وجود اضطراب 43
شناخت شخصیتها چه سودی دارد؟ 44
مطالعه موردی 3 46
احساسات کارکنان را محترم بشمارید 50
عملکرد کیفی را مورد قدردانی قراردهید 51
وقت و زمانی برای خود 52
قطعه کمکی: قدرت عناصر چهارگانه 53
مطالعه موردی4 55
ضریب نوآوری شما چقدراست؟ 58
ضریب نوآوری سازمان شما چقدر است؟ 61
قطعه کمکی: برگه امتیازات شما 64
هدفم ارتقا به بالاترین سطح است 68
مطالعه موردی 5 70
فصل سوم: تمام مواردی را که آموخته‌اید، تمرین کنید
ارتباط قلبی با همکاران خود 72
چک لیست‌دوهفته ای 72
چک لیست سه هفته ای 73
چک لیست یک ماهه 74

نماد اعتماد
logo-samandehi