معرفی کتاب : مدیریت رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه ها، و کاربردها

معرفی کتاب : مدیریت رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه ها، و کاربردها
نویسنده کتاب : رضائيان علي
ناشر کتاب : دانشکده مديريت دانشگاه تهران
تعداد صفحات کتاب : 380

فهرست مطالب کتاب

دیباچه -
فصل اول: رفتار سازمانی -
صاحب نظر در علوم رفتاری کیست؟
روش تشخیص در مطالعه رفتار سازمانی
سازماندهی این مجموعه
منابع فصل اول
فصل دوم: انگیزش و رفتار -
مقایسه انگیزه ها و هدفهان
وضعیت انگیزشی
شکل گیری شخصیت
نگرشها و ارزشها
نگرشها و نیات رفتاری
تحول شخصیت
انواع نیازها
سلسله مراتب نیازها
منابع فصل دوم
فصل سوم: تجزیه و تحلیل مراوده ای -
شخصیت سالم
وضعیت بودن
مراودات میان مردم
تجزیه تحلیل مراوده ای و نقش آن در رهبری
منابع فصل سوم
فصل چهارم: اداراک -
فرایند ادارک
سازمان ادارکی
ویژگیهای شیی ادراک شده
ویژگیهای ادارک کننده
خطاهای ادراکی
کامیابی فراخود
نظریه اسناد
خطاها در اسناد
کاربردهای ویژه فرایند ادراکی
منابع فصل چهارم
فصل پنجم: فرایند معرف پذیری -
روش رفتار گرایی
روش شرطی کردن موثر
روش شناخت
روش معرفت پذیری اجتماعی
فنون جدید اصلاح رفتار سازمانی
منابع فصل پنجم
فصل ششم: برنامه ریزی ارتباطات باخود و دیگران -
الگوگیری از فضیلتهای انسانی
تکنولوژی عملکرد بهینه
قدرت حالت ذهنی آدمی
باورهای هفتگانه
منابع فصل ششم:
فصل هفتم: الفبای مدیریت -
منابع فصل هفتم
فصل هشتم: کدامین سبک مدیریت -
تمایز مدیریت و رهبری
مهارتهای مدیر
اجزاء مهارتهای انسانی موثر
کدامین سبک مدیریت
منابع فصل هشتم
فصل نهم: تنش زدایی در مدیریت -
فرایند ارتباطات و عناصر اساسی آن
انواع ارتباطات
موانع ذاتی ارتباطات میان افراد
روشهای بهبود ارتباطات
منابع فصل نهم
فصل دهم: شریان حیات مدیریت -
ارتباطات از روی تمایل
ماهیت ارتباط
روشهای ارتباط
فرایند ارتباطات
چگونگی آزمون سطح ارتباطات
منابع فصل دهم
فصل یازدهم: گوش شنوا -
تعریف شنود موثر
مدل دریافت شنونده
سبکهای شنود
کسب توان شنود موثر
مشارکت احساسی و فکری با دیگران
مهارتهای شنود اثربخش
منابع فصل یازدهم
فصل دوازدهم: نیروی انسانی عاملی استراتژیک -
عوامل کلیدی در بهره وری کارکنان
منابع فصل دوازدهم
فصل سیزدهم: هدفگذاری مهمترین مهارت مدیران -
مدیریت قاطع و موثر
کار زاینده و روشن
هدفگذاری موثر
شناخت تفاوتهای انگیزشی
ارائه پاداش با ارزش
تذکر و تنبیه و پوزش
منابع فصل سیزدهم
فصل چهاردهم: کمال مدیریت و سازمان -
کمال مدیریت
کمال سازمان
منابع فصل چهادهم
فصل پانزدهم: نقش مدیر در مدیریت کار و عملکرد -
مدیریت کار در سطح فردی
مدیریت کار و عملکرد در سطح زمانی
منابع فصل پانزدهم
واژه نامه -
منابع و ماخذ -
اعلام -نماد اعتماد
logo-samandehi