معرفی کتاب : نخستین گام های مدیریت

معرفی کتاب : نخستین گام های مدیریت
نویسنده کتاب : لورن بلکر
ناشر کتاب : موسسه خدمات فرهنگي رسا
تعداد صفحات کتاب : 296

فهرست مطالب کتاب

بخش 1: قرار است گروهی را رهبری کنید -
مسیر منتهی به مدیریت -
آغاز به کار -
جلب اعتماد -
قدرشناسی خود را نشان دهید -
گوش دادن فعال -
کار یک تازه مدیر و مسائلی که باید از ان ها اجتناب کرد -
ارتباط با مدیران ارشد -
انتخاب یک سبک شخصی در مدیریت -
ایجاد روحیه جمعی -
بخش 2: انجام وظایف جدید -
مدیریت بر کارمندان مسئله ساز -
استخدام و مصاحبه -
آموزش اعضای گروه -
مدیریت تحول: غلبه بر مقاومت -
برخورد انضباطی با کارمندان -
خدای من! هیچکس را نمی توانم اخراج کنم! -
داشتن اطلاعات حقوقی -
بخش 3: کار کردن با دیگران و ایجاد رابطه -
هیچ رازی نیست -
بخش منابع انسانی -
مفهوم وفاداری در دوران معاصر -
آیا چیزی به اسم ایجاد انگیزه وجود دارد؟ -
شکاف نسل ها -
بخش 4: شرح وظایف، ارزیابی عملکرد، مدیریت حقوق -
نوشتن شرح وظایف -
انجام ارزیابی عملکرد -
مدیریت حقوق -
بخش 5: پرورش مهارت های مدیریتی -
داشتن هوش هیجانی -
داشتن خودانگاره مثبت -
مدیریت زمان -
کلام مکتوب -
باغ انگور -
بهترین دوست شما: تفویض -
قریحه طنز -
شرکت در جلسات و اداره آن ها -
ایستادن در وسط صحنه: نقش سخنرانی در پیشرفت شغلی -
بخش 6: آدم بی نقص -
مقابله با فشار -
داشتن تعادل در زندگی -
با کلاس بودن -
نتیجه گیری



نماد اعتماد
logo-samandehi