معرفی کتاب : سیستم اطلاع رسانی اداری

معرفی کتاب : سیستم اطلاع رسانی اداری
نویسنده کتاب : مصاحب لادن
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 207

فهرست مطالب کتاب

مقدمه سازمان 5
پیشگفتار 7
فصل اول: کلیات 9
سازمان 9
مدیریت 11
مدیر 12
رده بندی مدیران 13
مهارت های مدیران 14
سیستم 15
انواع سیستم‌ها 17
اجزای سیستم 18
زیر سیستم 19
ارتباط تعاملی فیمابین زیر سیستم‌های گردش و پی گیری مکاتبات و ضبط و نگهداری مکاتبات (بایگانی) 21
فصل دوم: سیستم های اطلاعاتی مدیریت 23
سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت 23
سیستم اطلاع رسانی اداری 25
فصل سوم: زیر سیستم گردش مکاتبات 27
تعاریف و اصطلاحات 27
دبیرخانه 27
نامه اداری 30
یادداشت اداری 31
انواع نامه‌های اداری 31
نامه‌های شخصی 34
نامه‌های اشخاص حقیقی 34
اشکال مختلف مکاتبات اداری 34
قطع، نوع کاغذهای مورد استفاده و تعداد نسخ نامه 35
گردش مکاتبات دارای درجه زمانی 37
روش شماره گذاری مکاتبات 39
روش کدگذاری حرفی 40
روش کدگذاری شماره‌ای 40
تعریف زیرسیستم گردش مکاتبات 41
اهداف زیر سیستم گردش مکاتبات 42
وظایف زیر سیستم گردش مکاتبات 42
تجزیه و تحلیل زیر سیستم گردش مکاتبات 43
دفاتر و ابزار زیر سیستم گردش مکاتبات 50
دفتر اندیکاتور 50
مهر ورودی 55
دفتر اندیکس 57
دفتر ارسال مراسلات 59
فصل چهارم: زیر سیستم پی گیری مکاتبات 63
زیر سیستم ردیابی 64
زیر سیستم ارجاع و پی گیری 67
دفتر ارجاع و پی گیری 69
فرم یاد‌برگ 76
فصل پنجم: زیر سیستم و ضبط و نگهداری مکاتبات(بایگانی) 83
تعاریف و اصطلاحات 83
سند 83
سند از نظر حقوقی و قضایی 84
سند از نظر اداری و بایگانی 84
سند از نظر قانون سازمان اسناد ملی ایران 84
پرونده 84
طبقه بندی از نظر بایگانی 85
تنظیم اسناد 85
کد یا علامت رمز 86
تعریف بایگانی 86
وظایف زیر سیستم بایگانی 86
شرایط عمومی و اصول کلی حاکم بر زیر سیستم بایگانی 87
دلایل ایجاد بایگانی 88
تجزیه و تحلیل زیر سیستم بایگانی 89
انواع زیر سیستم های بایگانی 91
سیستم متمرکز بایگانی 91
سیستم غیر متمرکز بایگانی 92
سیستم نیمه متمرکز بایگانی 93
ابزار و وسایل بایگانی 93
میز و صندلی کار 94
قفسه 94
کازیه 94
وسایل حفظ و نگهداری اسناد 95
دفاتر و فرم‌ها 95
روش های طبقه بندی اسناد 105
روش اسمی 106
روش شماره ای 107
روش تاریخی 107
روش جغرافیایی 108
روش موضوعی 108
روش تلفیقی(ترکیبی) 110
روش های شماره گذاری (کدینگ) پرونده های بایگانی 110
راهنمای زیر سیستم ضبط و نگهداری مکاتبات (بایگانی) 111
راهنمای موضوعی بایگانی 115
جداول راهنمای موضوعی بایگانی 131
راهنمای الفبایی موضوعات بایگانی 143
مراقبت و به روز درآوردن زیر سیستم ضبط و نگهداری مکاتبات(بایگانی) 148
امحاء و اوراق زائد 149
فصل ششم: اتوماسیون اداری(office Automation) 153
ضمائم(قوانین و مقررات مربوط به امحای اوراق زائد و بایگانی راکد) 155
منابع 209