معرفی کتاب : روشهای اندازه گیری کارآیی و اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت

معرفی کتاب : روشهای اندازه گیری کارآیی و اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت
نویسنده کتاب : اميران حيدر
ناشر کتاب : شرکت مشاورين کيفيت
تعداد صفحات کتاب : 216

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مؤلف 1
فصل اول: کلیات
مقدمه 9
مدیریت کیفیت چیست؟ 9
هدف از ارزیابی و اندازه گیری کارایی و اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت 11
عوامل و تأثیرات حاصل از اجرای استانداردهای مدیریت کیفیت در شرکتهای ایرانی 12
فصل دوم: مقدمه و تعاریف اولیه
مقدمه 16
تعاریف 16
معرفی ساختار استانداردهای ISO 9000 19
روندهای جهانی 23
هدف از تدوین استانداردهای ISO 9000 و استانداردهای مرتبط با آنها 26
وضعیت بازار در کشورهای در حال توسعه 27
اعم منافع و معایب نسبت داده شده به استانداردهای ISO 9000 33
مقدمه 33
منافع حاصل از اجرای استانداردهای ISO 9000 34
معایب و ایرادات حاصل از اجرای استانداردهای ISO 9000 59
جمع بندی و پی ریزی ساختار روش KSC 5 76
مراحل پیشنهادی برای اندازه گیری کارایی اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت 80
فصل سوم: معرفی روشها و تکنیکهای مورد استفاده در روش KSC 5
مقدمه 89
معرفی روش NGT (گروه غیر واقعی) 89
آشنایی با روشAHP 95
آشنایی با روش بوردا BORDA) 110
روش جمع بستن ساده معیارها 118
جدول I-O (یا ماتریس اهداف) 121
جمع بندی و نتیجه گیری 124
فصل چهارم: تشریح روش KSC 5 برای اندازه گیری کارایی اثربخشی سیستم های کیفیت
مقدمه 126
استفاده از روش کندال برای غربالسازی شاخص های معرفی شده در جدول شماره2-3 126
استفاده از تکنیکAHP با هدف تعیین اوزان هر یک از تأثیرات معرفی شده در جدول2-3 135
محاسبه ارزش واقعی امتیاز نهایی/ موزون برای اعم تأثیرات مندرج در جدول شماره2-3 174
انجام تجزیه و تحلیل های لازم 176
خلاصه و نتیجه گیری 185
ضمیمه یک: نمونه ای واقعی از روش KSC 5 187
ضمیمه دو: روشهای اندازه گیری شاخص های معرفی شده در جدول 2-3 198
منابع و مآخذ 208

نماد اعتماد
logo-samandehi