معرفی کتاب : مدیریت پویای سازمان

معرفی کتاب : مدیریت پویای سازمان
نویسنده کتاب : فقهي فرهمند ناصر
ناشر کتاب : فروزش
تعداد صفحات کتاب : 727

فهرست مطالب کتاب

خلاصهSUMMARY 12
مقدمه مؤلفPreface 13
پیشگفتار(مدیریت سازمان در ایران)
مثلث توسعه 20
برنامه سوم توسعه 25
نگاهی گذار به وضعیت موجود در ایران 36
شفافیت وضع موجود 36
برخی توانمندیها و آینده 44
مدیریت 45
صنعت و تولید 54
کشاورزی و منابع طبیعی 68
نیروی انسانی 72
اقتصادی، مالی و بازرگانی 84
جامعه، نظام اداری و آموزشی 100
فصل اول:‌مأموریت سازمان (s1= Super Orinate Goal/s)
مقدمه 120
رسالت و اهداف عالی سازمان 120
شرایط محیط درآغاز هزاره سوم 122
سازمانهای بوفالویی 122
سازمانهای غازی 123
سازمانهای ادهوکراتیک 125
فصل دوم: استراتژی سازمان (S2= Starategy)
مقدمه 128
استراتژیهای تحول 136
ویژگیهای اعجاز گری 140
تعهد پویای سازمانهای آینده 142
استراتژی کنترل 142
استراتژی تعالی سازمان 144
ویژگیهای سازمانهای آینده 148
الگوی سه بعدیMUREE, PDM, TELOS 154
سازمان دانشی 165
سازمان دانایی محور 167
جهانی شدن 171
ابزارهای جهانی شدن 174
ورود به رقابت جهانی 180
آینده سازمان تجارت جهانی 188
شرایط عضویت در WTO 188
نتایج عضویت در WTO 189
مهندسی و طراحی مجدد سازمان 193
استراتژی CPI 193
استراتژی تجدید ساختار 193
استراتژی سازمانی چابک 194
استراتژی سازمانی مجازی 195
استراتژی نوگرایی 203
استراتژیBPR 205
برنامه‌ها و راهبردهای امروزی 208
رهبری دیدگاهها و نظریات 208
تیم آزمایی 208
پیوستگی جهانی 209
مدیریت برای آینده 211
ارزش افزایی 212
ایجاد و خلق بازارهای جدید 212
فصل سوم: ساختار سازمانی (S3=Structure)
مقدمه 216
ساختار سازمانی 218
ساختارهای سازمانی 221
ساختارهای سازمانی موفق 224
طراحی ساختار سازمانی 230
ساختار استراتژیک سازمان 233
انواع ساختار سازمانی 244
روابط تشکیلاتی درساختار سازمانی 248
فصل چهارم: سیستم سازمانی (s4= System)
مقدمه 254
سازمان به عنوان سیستم اجتماعی 258
آناتومی فراسیستم سازمان 263
فعالیتهای سازمانی 267
فعالیتهای تحقیقات آنکتاد 269
فعالیتهای پورتر 271
سازمانهای یادگیرنده 274
انواع یادگیری سازمانی 279
فصل پنجم: سبک مدیریت سازمان (S5= Style)
مقدمه 286
بازاندیشی و مفاهیم سنتی مدیریت 286
هنر تغییر 287
تغییرات کوچک و اثرات بزرگ 287
نقش مدیران 288
کلاژ 288
اشاره ای به تئوریهای مدیریت 291
مدیران آینده 296
اهداف مدیریت 298
اهداف عمده و اصلی مدیریت 298
اهداف اجرایی 299
تقویتIPI 299
استفاده از سیستمهای مدیریت 304
هماهنگ سازی اهداف اختصاصی، وظیفه ای ، سازمانی و اجتماعی 305
سبکهای مدیریت 308
خدایان مدیریت 311
زئوس 311
آپولو 311
آتنا 311
دیونیسیوس 312
مدیریت اقتضایی 313
مدلهای چهارگانه مدیریت 314
ارزشهای حاکم به مدلهای چهارگانه مدیریت 315
مدیریت یکتا PAIE 326
مدیریت استراتژیک 328
مدیریت استراتژیک محیط 331
ویژگیهای فیزیکی کره زمین در رابطه با فعالیتهای اقتصادی 334
ارزشهای مهم یا در سازمانهای بازرگانی- تجاری 335
سیستمهای مدیریت محیط 337
سبزاندیشی 339
استراتژیهای قابل پذیرش 339
مدیریت محیط با کیفیت فراگیر TQEM 341
مدیریت چابک 342
مدیریت رهبری 344
مدیریت پورتفولیو 349
مدیریت سینرژیک 350
تعیین سبک مدیریت 351
بنچمارکینگ 361
مدیریتی مشارکتی 376
مدیریت کارآفرینی 384
مدیریتGEMBA 387
مراقبت های بازدارنده 389
مدیریت برنارسیسم 390
مدیریت بیورتیم 392
مدیریت بهبود جامع TMI 403
فصل ششم: مهارتهای مدیریت سازمان (S6= Skill)
مقدمه 410
ارتقای بهره‌وری سازمانی 414
تعریف کارآیی و عملکرد 414
اثر بخشی سازمانی 415
کاهش ضایعاتMuda dori 418
عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری و عملکرد سازمان 438
تسهیم دستاورد 452
ارزیابی عملکرد سازمانی 456
افزایش ارزش افزوده سازمان 469
مدیریت تغییر 472
کایزن 475
نوآوری 479
7T 485
مدیریت R & D 488
سازمان مدیریتR & D 491
مفهوم (R & D) نوین و استراتژیک 493
مدیریت مارکتینگ 493
گامهای استراتژیک مارکتینگ 495
طراحی استراتژیک برای جلب رضایت مشتری 504
مدیریت بر روابط مشتریان 508
مدیریت تکنولوژی 509
تکنولوژی اطلاعات IT 524
مدیریت کیفیت 527
نگرشهای کیفیت 529
چرخه دمینگ 535
CWQC 544
مدیریت پروژه 545
مدیریت دولتی نوین 549
مدیریت سرمایه ای معنوی ICM 558
مدیریتFOCUS- PDCA 563
مدیریت پست مدرن 572
مدیریت بر مبنای شبکه M B W 574
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC 578
فصل هفتم: نیروی انسانی در سازمان (S7= Staff)
مقدمه 588
انعطاف پذیری ساختار منابع انسانی 592
تفاوتهای فردی افراد 598
انگیزش 600
رضایت 607
خلاقیت 617
عضویت درگروه 621
محبوبیت 622
آزادی عمل 622
ذهنیت سازمانی 622
تعهد اخلاقی 624
شکیبایی 629
تعلق به سازمان 630
اعتماد 631
بحران پذیری 633
ارتباطات 637
شوخ طبعی و بدخلقی 643
آینده نگری 644
برنامه ریزی 646
تصمیم گیری 646
شخصیت، شهامت و شجاعت (3ش ) 647
فضای سازمانی 652
فرهنگ سازمانی 659
فرهنگهای ملی 667
انواع فرهنگهای سازمان ومدیریت 672
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی 686
منابع انگلیسی 714
آشنایی با مؤلف 724

نماد اعتماد
logo-samandehi