معرفی کتاب : مدیریت تطبیقی

معرفی کتاب : مدیریت تطبیقی
نویسنده کتاب : مقيمي محمد ، سعيد باقر سليمي ، نوري روح الله
ناشر کتاب : نگاه دانش
تعداد صفحات کتاب : 600

فهرست مطالب کتاب

فهرست کلی -
بخش اول: کلیات مدیریت تطبیقی -
فصل 1: روش شناسی، مفاهیم و مدل های مدیریت تطبیقی -
فصل 2: رویکردهای مدیریت تطبیقی با تأکید بر رویکرد فرهنگی -
بخش دوم: تجزیه و تحلیل تطبیقی محیط کشورها با رویکرد مدیریتی -
فصل 3: تجزیه و تحلیل تطبیقی محیط -
فصل 4: تجزیه و تحلیل تطبیقی محیط سیاسی- قانونی کشورها با رویکرد مدیریتی -
فصل 5: تجزیه و تحلیل تطبیقی محیط فرهنگی-اجتماعی کشورهای با رویکرد مدیریتی -
بخش سوم: بررسی وظایف مدیریت با رویکرد تطبیقی -
فصل 6: برنامه ریزی و تصمیم گیری با رویکرد تطبیقی -
فصل 7: سیستم ها و عناصر سازماندهی سازمان ها با رویکرد تطبیقی -
فصل 8: کارکردهای مدیریت منابع انسانی سازمان ها با رویکرد تطبیقی -
فصل 9: سیستم های انگیزشی، فرهنگ سازمانی و ارتباطات در سازمان ها با رویکرد تطبیقی -
فصل 10: هدایت و رهبری سازمان ها با رویکرد تطبیقی -
فصل 11: سیستم های کنترلی سازمان ها با رویکرد تطبیقی -
فهرست مندرجات -
بخش اول: کلیات مدیریت تطبیقی -
فصل اول: روش ناسی، مفاهیم و مدلهای مدیریت تطبیقی -
روش شناسی تطبیقی -
روش تطبیقی دو یا چند پدیده مشابه -
روش تطبیقی جلوه های مختلف یک پدیده -
تکنیک های تطبیق -
مفاهیم و تعاریف مدیریت تطبیقی -
مدیریت تطبیقی و مدیریت بین المللی -
اهمیت مدیریت تطبیقی -
انواع مطالعات مدیریت تطبیقی -
مدل ها و الگوهای مدیریت تطبیقی -
1- مدل توسعه اقتصادی -
2- مدل محیطی -
3- مدل رفتاری -
4- مدل سیستم باز -
سایر مدل های مدیریت تطبیقی -
1- مدل سیستم های باز -
2- مدل اصلاح شده راگونات -
3- مدل اصلاح شده کونتز -
چالش ها و مشکلات مدیریت تطبیقی -
فصل دوم: رویکردهای مدیریت تطبیقی با تأکید بر رویکرد فرهنگی -
رویکردهای مدیریت تطبیقی از دیدگاه نویسندگان مختلف -
آجیفروک و بودوین -
رابینسون -
لین -
مولر -
رویکرد فرهنگی: رویکرد غالب در مدیریت تطبیقی -
تعریف فرهنگ -
تفاوت های فرهنگی از کجا ناشی شده اند؟ -
الگوهای مقایسات میان فرهنگی -
مقایسه فرهنگ به عنوان توزیع نرمال -
رویکردها در پژوهش های میان فرهنگی -
رویکرد فرهنگ نوشتاری و فرهنگ شفاهی -
رویکرد خوشه های فرهنگی -
تحقیقات هافستد در مورد ابعاد فرهنگی -
ابعاد فرهنگی از دیدگاه ترامپنارس -
ویژگی های سازمان و مدیریت با توجه به ابعاد فرهنگ ملی -
نقد بعد پنجم هافستد -
بخش دوم: تجزیه و تحلیل تطبیقی محیط کشورها با رویکرد مدیریتی -
فصل سوم: تجزیه و تحلیل تطبیقی محیط اقتصادی-تکنولوژیکی کشورها با رویکرد مدیریتی -
محیط اقتصادی -
آمریکای شمالی -
آمریکای جنوبی -
اروپا -
آسیا -
کشورهای کمتر توسعه یافته -
جمهوری اسلامی ایران در یک چشم انداز -
آفریقا -
مقایسه وضعیت محیطی کشورهای توسعه یافته و ... -
1- محیط اقتصادی و سیاسی -
2- محیط اجتماعی-فرهنگی -
3- فرهنگ کار در سازمان ها -
چالش های محیط کلان در بازارهای در حال رشد -
تأثیرات عوامل محیطی بر عملکرد سازمانی -
محیط تکنولوژیکی -
مشکلات رقابتی شرکت های ژاپنی از نظر فناوری اطلاعات -
مقررات زائد دولتی -
پیچیدگی زبان ژاپنی -
جو محیط کار و شرایط اداری -
ساختارهای تصمیم گیری -
سیستم آموزشی ژاپن -
سرمایه گذاری و تجارت بین المللی -
افزایش بین المللی سازی -
رقابت بین المللی -
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تطبیقی محیط سیاسی-قانونی کشورها با رویکرد مدیریتی -
محیط سیاسی -
ساختار قانونی دولت ها -
سیستم های انتخابات: دامنه، حق رأی و... -
رسانه های گروهی -
سیستم های انتخاب مجالس -
میزان پایداری دولت های ائتلافی -
مسیر شغلی سیاستمداران -
مقایسه نمایندگی زنان در پارلمان کشورها -
روش های انتخاب رئیس جمهور -
بررسی محیط سیاسی کشورها -
محیط سیاسی چین -
محیط سیاسی مکزیک -
محیط سیاسی روسیه -
محیط سیاسی کشورهای اروپای مرکزی و .... -
محیط سیاسی اروپا -
محیط قانونی -
اصول قوانین بین المللی -
مدل های تعاملات بین المللی -
تأثیر محیط قانونی بر کسب و کار کشورها -
مقررات زدایی و خصوصی سازی -
بوروکراتیزه شدن -
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل تطبیقی محیط فرهنگی-اجتماعی کشورها با رویکرد مدیریتی -
عناصر فرهنگ -
ساختار اجتماعی -
زبان -
ارتباطات -
مذهب -
ارزش ها و نگرش ها -
نیمرخ مدیریتی زنان -
فرهنگ کسب و کار در کشورها -
فرهنگ کسب و کار در چین -
فرهنگ کسب و کار در اروپا -
فرهنگ کسب و کار در فرانسه -
فرهنگ کسب و کار در ایتالیا -
فرهنگ کسب و کار در هند -
فرهنگ کسب و کار در کشورهای عربی -
فرهنگ کسب و کار در روسیه -
فرهنگ کسب و کار در ژاپن -
فرهنگ کسب و کار در آلمان و ... -
مقایسه فرهنگ های ژاپن و انگلیس -
مقایسه تطبیقی وضعیت منابع انسانی ایران در سال 2004 -
بخش سوم: بررسی وظایف مدیریت با رویکرد تطبیقی -
فصل ششم: برنامه ریزی و تصمیم گیری با رویکرد تطبیقی -
مقایسه خط مشی گذاری دولتی در کشورهای مختلف -
روابط بوروکرات ها و سیاسیون در خط مشی گذاری -
مبانی تصمیم گیری در کشورهای مختلف -
تصمیم گیری استراتژیک در فرهنگ های مختلف -
مقایسه تصمیم گیری استراتژیک در... -
ارتباط بین تصمیم گیری مدیریتی و ... -
مقایسه استراتژی های رقابتی کره و ژاپن -
ساختار فرآیند تصمیم گیری در چین -
تأثیر فرهنگ بر استراتژی در چین -
تأثیرگذاری عملیات داخلی و خارجی بر... -
مقایسه فرهنگ تصمیم گیری استراتژیک در ... -
برزیل -
انگلیس -
مقایسه دو کشور -
تفاوت های تصمیم گیری -
مقایسه ویژگی های برنامه ریزی در ژاپن -
تصمیم گیری در چند کشور -
تصمیم گیری در ژاپن -
تصمیم گیری در آمریکا -
تصمیم گیری در هلند -
تصمیم گیری در چین -
مقایسه نحوه استفاده از تکنولوژی اطلاعات در... -
مقایسه رویکردهای پردازش اطلاعات بین -
الگوهای توزیع قدرت در تصمیم گیری -
تفاوت های تصمیم گیری در مورد آمیخته بازاریابی ... -
تصمیم گیری آسیایی -
نکات کاربردی برای بازاریابی -
مقایسه بازاریابی در استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور -
سیستم بازاریابی در آفریقا -
فصل هفتم: سیستم ها و عناصر سازماندهی سازمان ها با رویکرد مدیریتی -
بوروکراسی، کانونی برای مقایسه -
مفاهیم بوروکراسی -
محیط سازمانی -
مدیریت دولتی در ژاپن -
مدیریت دولتی برمبنای قانون اساسی میجی -
مدیریت دولتی تحت قانون اساسی جدید -
مدیریت دولتی در فرانسه -
مدیریت دولتی در ایتالیا -
مقایسه وضعیت سازماندهی در ژاپن، آمریکا و چین -
سازماندهی در ژاپن -
سازماندهی در آمریکا -
سازماندهی در چین -
مقایسه رسمیت در شرکت های ژاپنی و آمریکایی -
مقایسه ساختار سازمان، فرآیندها و ... -
بررسی برخی عناصر ساختار سازمانی در... -
مقایسه چارت های سازمانی آمریکا، سازمان ملل،... -
ساختار اجتماعی سیستم های سازمانی در آسیای شرقی -
مقایسه ویژگی های شرکت های آسیایی و غربی -
مقایسه ارتباط بین ساختار و زمینه با تخصیص منابع -
سازماندهی مجدد در ژاپن -
مقایسه توسعه سازمانی در ژاپن و هنگ کنک -
الگوهای توسعه موسسات در ژاپن -
الگوهای توسعه موسسات در هنگ کنگ -
مقایسه ساختار سازمانی هند و انگلستان -
تمرکز، تفویض اختیار، تصمیمات مشنرک و... -
تخصصی سازی -
رسمیت -
بررسی تأثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی در... -
مدل تئوریکی تحقیق -
روش تحقیق و داده ها -
ساختار سازمانی در سازمان های آفریقائی -
فصل هشتم: کارکردهای مدیریت منابع انسانی سازمان ها با رویکرد تطبیقی -
مقایسه مدیریت منابع انسانی در آمریکا، ژاپن و چین -
مدیریت منابع انسانی در ژاپن -
مدیریت منابع انسانی در آمریکا -
مدیریت منابع انسانی در چین -
مقایسه مدیریت منابع انسانی در کشورهای... -
مقایسه شرایط احراز مدیران اجرایی مورد نیاز -
مقایسه کارکردهای مدیریت منابع انسانی در چند کشور -
مقایسه مدیریت منابع انسانی در کشورهای آسیایی -
مقایسه مدیریت منابع انسانی چین با ژاپن و اروپا -
مقایسه مدیریت منابع انسانی ژاپن و کره جنوبی -
مشکلات مربوط به منابع انسانی شرکت های... -
مقایسه مدیریت منابع انسانی در جمهوری چک و لهستان -
مقایسه روابط کار در کشورهای مختلف -
آمریکا -
انگلیس -
آلمان -
ژاپن -
آموزش های میان فرهنگی در شرکت های چندملیتی -
مقایسه آموزش های بین فرهنگی در کشورهای اروپایی -
مقایسه سیستم های آموزش مدیریت در چند کشور -
مقایسه سیستم حقوق و دستمزد و... -
توسعه در پرداخت -
آموزش -
مقایسه کشورها از جنبه پرداخت حقوق و مرخصی ها -
بررسی ارتباط خوشه های فرهنگی هافستد و... -
بررسی رویه های پرسنلی در آمریکا -
بررسی مدیریت منابع انسانی در ژاپن -
استخدام و انتخاب -
مسائل جذب و ارتقاء
نماد اعتماد
logo-samandehi