معرفی کتاب : خلاقیت و نوآوری در سازمان آموزشی

معرفی کتاب : خلاقیت و نوآوری در سازمان آموزشی
نویسنده کتاب : سامخانيان محمد ربيع
ناشر کتاب : رسانه تخصصي
تعداد صفحات کتاب : 242

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار -
فصل اول -
فصل اول: خلاقیت -
مقدمه 11
پیشینه خلاقیت 12
اهمیت خلاقیت 13
تعریف خلاقیت 15
تفکر 19
انواع تفکر 19
تفکر خلاق 20
مراحل تفکر لق 21
مفاهیم مرتبط با خلاقیت 23
رابطه خلاقیت نواوری و کارآفرینی 27
تفاوت خلاقیت نوآوری،کار آفرینی 29
مولفه های خلاقیت 32
انواع خلاقیت 35
سطوح خلاقیت 37
نظریه های خلاقیت 37
فصل دوم: نوآوری -
تعریف نوآوری 49
فرایند نوآوری در سازمان 50
ویژگی های فرایند نوآوری 53
انواع نوآوری 53
منابع نوآوری 55
مدل های نوآوری سازمانی 56
تفاوت خلاقیت و نوآوری 57
تفاوت نوآوری اختراع و تغییر 58
رابطه خلاقیت ؤ نوآوری و تغییر 59
نوآوری و بهره وری 61
استراتژی نوآوری 62
مئدیریت استراتژیک نوآوری 64
مدیریت دانش و نوآوری 64
فصل سوم: افراد خلاق و نوآور -
مقدمه 67
ویژگی های شخصیتی 69
توانایی های ذهنی 71
فصل چهارم: سازمان خلاق و نوآور -
مقدمه 75
ویژگی های سازمان خلاق و نوآور 83
سازمان یادگیرنده 83
مدرسه یاد گیرنده 84
چگونه می توان خلاقیت را در سازمان تسهیل کرد 86
فصل پنجم: عوامل رشد و بازداری خلاقیت و نوآوری -
عوامل رشد خلاقیت و نوآوری 87
عوامل رشدخلاقیت و نوآوری در سازمان 88
عوامل بازدارنده خلاقیت و نوآوری 92
فصل ششم: تکنیک ها و فنون خلاقیت -
مقدمه 95
یورش فکری 96
فهرست صفات 97
تکنیک آینه مورینو 97
الگو داری از طبیعت 98
تکنیک گروه اسمی 98
تکنیک دلفی 99
ارتباط اجباری 100
شش کلاه تفکر 101
گردش تخیلی 102
صورت های تطبیقی 103
نظام پیشنهادات 108
فرایند بهبود خلاقیت 110
فصل هفتم: خلاقیت در سازمان آموزشی -
مقدمه 113
مدیریت در مدرسه 114
وظایف مدیران در ایجاد و رشد خلاقیت در مدرسه 115
مدیریت کیفیت فراگیر 126
نظام کیفیت فراگیر 126
معلمان و خلاقیت دانش آموزان 129
آموزش و پرورش خلاقیت دانش اموزان 135
اهداف آموزش خلاقیت 136
روش های پرورش خلاقیت دانش آموزان 136
محتوا،مواد آموزشی و خلاقیت 153
مشکلات مدارس در رابطه با تفکر خلاق 164
راهبرد های چگونگی رشد خلاقیت و تفکر دانش آموزان 165
فصل هشتم: نوآوری در سازمان آموزشی -
مقدمه 169
تعریف نوآوری آموزشی 170
اشکال نوآوری آموزشی 170
فرآیند نوآوری آموزشی 171
نقش مدیر در فرآیند نوآوری آموزشی 174
موانع و مشکلات نوآوری آموزشی 175
راهکار های رفع موانع نوآوری آموزشی 175
فصل نهم: سنجش و اندازه گیری خلاقیت -
مقدمه 177
رویکرد های سنجش خلاقیت 178
اندازه گیری مبتنی بر ویژگی های فردی 178
اندازه گیری مبتنی بر فرایند خلاقیت 186
اندازه گیری بر اساس محصول 187
ابزارهای اندازه گیری خلاقیت 188
مسائل و مشکلات سنجش خلاقیت 196
پیوست ها -
پرسشنامه 1 -
پرسشنامه2 207
پرسشنامه3 216
پرسشنامه4 220
پرسشنامه 226
منابع و مآخذ 237


نماد اعتماد
logo-samandehi