معرفی کتاب : طراحی آرمانی

معرفی کتاب : طراحی آرمانی
نویسنده کتاب : ايکاف راسل
ناشر کتاب : آسيا
تعداد صفحات کتاب : 288

فهرست مطالب کتاب

درباره نویسنده 21
پیشگفتار 25
مقدمه 31
درباره نویسندگان و صدای نویسندگان 32
تولد یک ایده 35
ساختار کتاب 43
ویژگی های طراحی آرمانی 45
استفاده از این کتاب 45
بخش اول: اصول طراحی آرمانی -
فصل1: مراحل طراحی آرمانی 49
تکامل طراحی آرمانی 50
فرآیند طراحی آرمانی 51
الزام ها و محدودیت ها 54
آینده بینی 55
پیامدهای طراحی آرمانی 57
طراحی آرمانی در جنرال موتورز 61
خلاصه 70
فصل2: سازماندهی فرآیند 71
چه کسانی در طراحی آرمانی حضور دارند 71
مدت جلسه های طراحی 75
تسهیل گران 75
تنظیم صورت جلسه ها 76
قواعد کار 76
طراحی محدود و نامحدود 79
طراحی وفاق 80
تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز 82
خلاصه 83
فصل3: آمادگی برای فرآیند طراحی آرمانی 85
صورت بندی آشفتگی 85
تعیین بیانیه مأموریت 92
مشخص کردن ویژگی های مطلوب طراحی 94
خلاصه 97
بخش دوم: کاربردهای طراحی آرمانی -
فصل4: بنگاه های کسب و کار 101
نقاط اشتراک طرح ها 102
ویژگی های تکراری طراحی 103
فروشگاهی در سیل مشکلات 120
خلاصه 124
فصل5: سازمان های دولتی و غیردولتی 127
مدرسه موسیقی فیلادلفیا خود را بازسازی می کند 128
پرستارانی که با بحران مالی مواجه اند 132
سازمان دهی مجدد آژانس ارتباطات کاخ سفید 135
خلاصه 140
فصل6: بهبود فرآیندها 141
گشودن عرصه رقابت در خدمات کامپیوتری شرکت 142
حل دایمی مشکل قیمت انتقالی 143
تحول فرآیند خرید 145
تسهیل شراکت تجاری 150
خلاصه 153
فصل7: محو مشکلات 155
چهار شیوه پرداختن به مشکلات 155
پایان نزاع در اتوبوس های شهری 157
بهبود بهره وری در Coated Paper 160
حفظ سازمانی که زندگی را حفظ می کند 164
صدور جواز در مکزیکوسیتی 164
خلاصه 165
فصل8: طراحی فضا و تسهیلات 167
بهبود فروش با بهبود چیدمان فروشگاه 168
بهبود کیفیت سفر هواپیمایی 170
خلاصه 173
فصل9: دل به دریا زدن 175
غلبه بر بحران های امروز 176
تبدیل سازمانی خوب به بهتر 176
کار را رضایت بخش تر کنید 177
غلبه بر موانع طراحی آرمانی 177
خلاصه 181
بخش سوم: طراحی آرمانی در چالش های جهانی -
فصل10: چالش های شهری 185
اتومبیل شهری 185
بازطراحی پاریس و حومه 191
فصل11: چالش سلامت 195
نظام ملی سلامت 196
خانه بهداشت 201
فصل12: چالش های دولت 205
انتخابات 206
سازمان ملل جدید 209
پاسخی به تروریسم 215
بخش چهارم: طرح های آرمانی کامل -
فصل13: شرکت انرژتیک 223
مقدمه 223
اقتصاد داخلی 227
ساختار سازمانی 230
تطبیق و یادگیری سازمانی 235
توسعه منابع انسانی 242
فصل14: مدرسه عالی موسیقی(غیرانتفاعی) 249
مقدمه 249
سازمان 250
فرآیند برنامه ریزی 250
کاربرد 253
کارهای انجام شده 257
نتایج 257
ارزیابی آثار 258
نتیجه گیری 260
فصل15: آژانس ارتباطات کاخ سفید(دولتی) 263
مقدمه 263
آژانس ارتباطات کاخ سفید 264
تشریح وضعیت 265
ورود عامل تغییر 267
شناخت فرهنگ 269
عوامل فرهنگی کلیدی 271
شروع کار 273
تغییر سیستم 273
بازطراحی سازمانی 275
مشارکت و ساختار شورایی 279
نتایج 281
سایر تغییرات 282
مدیریت ترس 284
نقش رهبر 285
حفظ دستاوردها 286
مطالعه بیشتر 288
یادداشت 289نماد اعتماد
logo-samandehi