معرفی کتاب : تفکر سیستمی

معرفی کتاب : تفکر سیستمی
نویسنده کتاب : مرعشي جعفر، بليغ وحيده ،غياث آبادي علي
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 168

فهرست مطالب کتاب

فصل 1: ضرورت به کارگیری تفکر سیستمی -
فصل 2: رویکرد علوم نسبت به تفکر سیستمی -
فصل 3: چگونگی شکل گیری تفکر سیستمی -
گذری بر تاریخچه نگرش های علمی قبل از تفکر سیستمی -
احساس نیاز به نگرش نوین -
نظریه عمومی سیستم ها -
مکاتب و مشرب های فکری ملهم از تفکر سیستمی -
تفکر سیستمی در آستانه هزاره سوم میلادی -
دسته بندی جکسون از رویکردهای سیستمی -
دسته بندی میدگلی از رویکردهای سیستمی -
فصل 4: سیستم -
مفهوم سیستم -
ویژگی های سیستم -
انواع سیستم -
طبقه بندی سیستم -
فصل 5: تفکر سیستمی و کارآمدی -
فصل 6: ارزیابی تفکر سیستمی از منظری دیگر -
فهرست واژگان -
منابع و مآخذ -
ضمائم -
درخت انشعاب تاریخی رویکردهای سیستمی -
نمونه ای از همکاری های تاریخی مهم در سایبرنتیک و تفکر سیستمی(براساس زمان)نماد اعتماد
logo-samandehi