معرفی کتاب : بازآفرینی سازمان

معرفی کتاب : بازآفرینی سازمان
نویسنده کتاب : ايکاف راسل
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 404

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر 3
پیشگفتار 5
بخش اول- زمینه -
فصل اول - ماهیت سیستم‌ها 9
فصل دوم- انواع سیستم و الگو 31
فصل سوم- انواع مدیریت 61
بخش دوم- فرایند: برنامه ریزی ، طراحی، اجرا و یادگیری -
فصل چهارم- صورت بندی بی سامانی : پی بردن به موقعیت و معنادار کردن 85
فصل پنجم- برنامه‌ریزی هدف: به کجا باید رفت؟ 107
فصل ششم- برنامه‌ریزی ابزار: چگونگی رسیدن به اهداف 141
فصل هفتم- برنامه ریزی منابع:برای رسیدن به هدف، چه چیزی مورد نیاز است؟ 171
فصل هشتم- اجرا و کنترل: انجام و یادگیری 203
بخش سوم- طرحها: دموکراسی، اقتصاد و انعطاف پذیری -
فصل نهم- سلسله مراتب دموکراتیک: سازمان حلقوی 229
فصل دهم- اقتصاد بازار درونی 261
فصل یازدهم- سازمانی که پیوسته ساختاری چند بعدی دارد 283
بخش چهارم- تغییر : اصلاحات و دگر‌گونیها -
فصل دوازدهم: نوشدارو، هوسها و سر‌هم بندی‌های سریع 315
فصل سیزدهم: توسعه سازمانی و رهبری تحول 341
پیوست الف- نمونه ای کاربردی از برنامه ریزی تعاملی 365
کتابشناسی 391
واژه نامه 397

نماد اعتماد
logo-samandehi