معرفی کتاب : سیستمهای پویا

معرفی کتاب : سیستمهای پویا
نویسنده کتاب : فقيه نظام الدين
ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)
تعداد صفحات کتاب : 273

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 1
فصل اول: تعاریف و مقدمات 3
سیستم 3
کنترل 3
سیبرنتیک 3
سیستمهای کنترل 4
ورودی و خروجی 4
علامت 5
پلانت 5
فرایند 5
تزاحم 5
پویایی 6
بازخور 6
سیستمهای حلقه باز و حلقه بسته 8
تنظیم کننده ها 9
سیستمهای خطی و غیرخطی 10
تعریف سیستم پویا 11
فصل دوم: اصول مطالعات پویایی سیستم 12
ساختار سلسله مراتب چهار مرتبه ای 12
رفتار سیستمهای پویا 22
فصل سوم: مراحل مطالعه در پویایی سیستم 25
مرحله مفهومی 25
مرحله مقداری 28
مرحله تجزهی و تحلیل و ارزیابی 28
نمودارهای علت و معلولی 29
بیان ریاضی متغیرهای نرخ و حالت 31
مدلبندی با توابع دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل 33
تمرین 36
فصل چهارم: مدلبندی ریاضی سیستمها 37
نمودارهای خانه ای در نمایش سیستمها 37
نمودار خانه ای سیستمهای بازخور 39
مدل ریاضی سیستمهای و تابع انتقال 40
جبر نمودارهای خانه ای 42
اتصال سر ی خانه ها 43
اتصال موازی خانه ها 44
فصل پنجم: باز خور در سیستمها 46
تابع انتقال سیستمهای بازخور 46
کلیاتی در مورد بازخور و آثار آن 49
تجزیه و تحلیل ریاضی خواص بازخور 52
تمرین 59
فصل ششم: رفتار یا پاسخ زمانی سیستمها 61
آشنایی با تبدیل لاپلاس و عکس تبدیل لاپلاس 61
استفاده از تبدیل لاپلاس در مدل ریاضی سیستمها 62
پاسخ زمانی سیستم درجه اول با ورودی ثابت 65
پاسخ زمانی سیستم درجه اول با ورودی ثابت (آنگیزش با نرخ) 70
پاسخ زمانی سیستم درجه دوم با ورودی ثابت 73
اثر کنترل کننده ها بر حالت گذرا و ماندگار سیستم 83
تمرین 84
فصل هفتم: پایداری سیستمها 87
مفاهیم پایداری و ناپایداری 87
روش راث- هرویتس برای تعیین پایداری سیستم 91
تمرین 96
فصل هشتم: شبیه سازی سیستمها 97
اصول شبیه سازی سیستمها 97
شبیه سازی آنالوگ 99
رایانه های آنالوگ 100
شبیه سازی دیجیتال 102
نرم افزارهای شبیه سازی 103
معادلات تفاضلی در شبیه سازی سیستمها 104
تمرین 109
فصل نهم: شبیه سازی سیستمهای تصادفی 111
شبیه سازی فرایندهای تصادفی 112
شبیه سازی متغیرتصادفی با تابع احتمال مشخص 112
تمرین 116
فصل دهم: رفتار یا پاسخ زمانی در تعیین هویت سیستمها 117
پاسخ ضربه ای 118
پاسخ سیستمهای درجه اول نسبت به ورودی ثابت 120
پاسخ سیستمهای درجه دوم نسبت به ورودی ثابت 122
فصل یازدهم: پاسخ بسامدی سیستمها 127
پاسخ بسامدی سیستمهای درجه اول 134
پاسخ بسامدی سیستمهای درجه دوم 135
تمرین 139
فصل دوازدهم: مدلبندی فضای حالت سیستمهای باداد و ستد 140
روش مدلبندی فضای حالت 141
مدلبندی سیستمهای درجه n 144
مدلبندی سیستمهای با داد و ستدهای چندگانه 146
تعیین رفتار سیستم با استفاده از حل معادله 148
تابع ماتریس 155
روشهای محاسبه ماتریس گذرا 166
شکل گسسته معادلات حالت 171
ماتریس تابع انتقال 174
پایداری 177
کنترل پذیری و رویت پذیری سیستمها 179
دسترس پذیری 186
روش دیگر برای کنترل پذیری و رویت پذیری 189
کنترل پذیری و رویت پذیری سیستمهای گسسته 190
تغییر و ضعیت پایداری سیستم 191
تبدیل به حالت مجاورت 204
تمرین 207
ضمیمه فصل دوازدهم 212
فصل سیزدهم: فرایندهای ارگادیک 214
فرایند ایستا 216
فرایند ارگادیک 217
میانگین مجذورات 219
تابع چگالی احتمال 220
تابع خودهمبستگی 224
تابع چگالی طیف توان یا تابع چگالی طیفی 228
مقایسه توابع توصیف آماری برای فرایند بسامدی و ارگادیک 230
نوفه سفید 231
تولید رفتار تصادفی براساس تابع احتمال 233
تولید نوفه سفید 235
نمایش فرایندهای ناپیوسته 236
تکاذب 240
فصل چهاردهم: سیستمها مدلبندی فرایندهای ارگادیک 242
خودهمبستگی و طیف خروجی سیستمهای خطی 242
مدلبندی و تولید فرایندهای ارگادیک 246
تولید فرایند ارگادیک درجه اول 248
تولید فرایند ارگادیک درجه دوم نوسانی 250
تولید فرایند ارگادیک درجه دوم غیرنوسانی 255
تابع دگرهمبستگی 258
تباع چگالی دگرطیفی 261
کاربرد مجموعه مطالب در تعیین هویت سیستمها 266
ضمیمه: جدول تبدیل لاپلاس 269
منابع برای مطالعه بیشتر 271
فهرست موضوعینماد اعتماد
logo-samandehi