معرفی کتاب : روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی

معرفی کتاب : روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی
نویسنده کتاب : بهنامي ژوزف ،ذاکري بتول
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 390

فهرست مطالب کتاب

مقدمه سازمان مدیریت صنعتی 15
پیش گفتار 17
بخش اول : مفاهیم سیستمها و کاربرد رویکرد سیستمی در بررسی و طراحی -
سیستمهای اطلاعاتی 23
فصل اول – مفاهیم سیستمها 25
تعریف سیستم 27
اجزای سیستم 28
انواع سیستم 34
خصوصیات سیستم‌های باز 35
فصل دوم- سازمان و سیستم‌های اطلاعاتی 43
سازمان به عنوان یک سیستم 45
سازمان و سیستمهای اطلاعاتی 46
سیستمهای اطلاعاتی بر اساس وظایف مختلف سازمانی 47
سیستمهای اطلاعاتی بر اساس عملیات و ساختار مدیریتی 48
سیستمهای اطلاعاتی بر اساس صورت فیزیکی آن 54
فصل سوم- رویکرد سیستمی و کاربرد آن 59
رویکرد سیستمی 61
تجزیه 62
ترکیب 62
روش کلی حل مسأله 62
روش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها 66
تحلیلگر و نقش او در فرایند تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 68
دانش و زمینه‌های تخصصی مورد نیاز 70
رویکرد سیستمی 61
تجزیه 62
ترکیب 62
روش کلی حل مسأله 62
روش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها 66
تحلیلگر و نقش او در فرایند تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 68
دانش و زمینه‌های تخصصی مورد نیاز 70
دانشها و مهارتهای عمومی مورد نیاز 71
مهارت حل مسئله و خلاقیت 71
دانش فنی و تخصصی حرفه ای 72
بخش دوم: مروری کلی بر تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم -
فصل چهارم- مروری کلی بر روشهای سنتی تجزیه و تحلیل 77
چرخه تکاملی سیستم 79
چرخه تکاملی و متدولوژی (روش)های تجزیه و تحلیل و طراحی 79
مفهوم مدل و مدل سازی 80
چرخه تکاملی سنتی 83
تجزیه و تحلیل سیستم 86
طراحی 87
جرا و استقرار سیستم جدید 88
پشتیبانی و نگهداشت سیستم 89
چرخه تکاملی (رشد )سنتی و نارسایی‌های آن 90
فصل پنجم- مروری کلی بر روشهای ساخت یافته 97
چرخه تکامل ساخت یافته 99
متدولوژی ساخت یافته 99
ابزار و تکنیکهای ساخت یافته 100
چرخه تکاملی ساخت یافته و مزایای آن نسبت به چرخه سنتی 108
بخش سوم: تکنیکها و روشهای عمومی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 113
فصل ششم- جمع‌آوری اطلاعات 115
سیاستها و روش های جمع آوری اطلاعات 117
انواع روشهای جمع آوری اطلاعات 118
مطالعه اسناد و مدارک موجود سیستم 120
مصاحبه 121
پرسشنامه 105
مشاهده 107
نمونه برداری 112
فصل هفتم- مدیریت‌پروژه‌های طراحی‌(بهبود) سیستمهای‌اطلاعات 135
مدیریت پروژه چیست؟ 137
چه چیز باعث عدم موفقیت پروژه های سیستمهای اطلاعاتی می شود 137
وظایف اصلی مدیر پروژه 140
ابزار و تکنیکهای مدیریت پروژه 141
مدل سازی 151
بخش چهارم : تجزیه و تحلیل سیستم تکنیکها و روشهای -
فصل هشتم- مدل پردازش داده‌ها یا مدل جریان داده‌ها 153
مدل سازی 155
نمودار جریان داده‌ها 156
اجزاء یا نمادهای نمودار جریان داده‌ها 157
منبع یا مقصد داده‌ها (عنصر داخلی/ خارجی) 158
پردازشها (عملیات) 158
جریان داده‌ها 159
ذخیره داده‌ها 163
تهیه مقدمات رسم ن ج د ‌ها 165
موازنه جریان داده‌ها 167
نامگذاری پردازشها 168
شماره گذاری پردازش‌ها 169
ترسیم نمودار فیزیکی جریان داده‌ها 171
معرفی شرکت نمونه 172
مراحل رسم ن ج د فیزیکی سیستم موجود 178
ترسیم نمودار منطقی جریان داده‌ها 189
مراحل رسم نمودار منطقی سیستم موجود 190
فصل نهم- دیکشنری یا فهرست داده‌ها 207
مقدمه 209
دیکشنری پروژه یا دیکشنری سیستم 210
دیکشنری داده‌ها 212
چگونه دیکشنری سیستم را تهیه کنیم 214
موارد استفاده از دیکشنری داده‌ها 233
تهیه فهرست کامل 234
تهیه فهرست خلاصه 234
امکان برقراری عطفهای متقابل 234
فصل دهم- تشریح پردازشها 237
مقدمه 239
شرح پردازشها 240
مفاهیم تصمیم‌گیری 242
شرایط و متغیرهای تصمیم گیری 242
درخت تصمیم گیری 243
استفاده از درخت تصمیم گیری 245
احتراز از مسائل درخت تصمیم گیری 247
جدول تصمیم گیری 248
چگونه یک جدول تصمیم گیری بسازیم 249
بررسی جدول تصمیم‌گیری 252
عبارات ساخت یافته 254
انواع عبارات ساخت یافته 254
موارد استفاده تکنیکهای تشریح پردازشها در تجزیه و تحلیل سیستم 264
شرح پردازشها در دیکشنری سیستم 265
بخش پنجم : چرخه تکاملی ساخت یافته : مراحل و کاربرد تکنیکها و روشها 269
فصل یازدهم- مروری کلی بر چرخه تکاملی ساخت یافته 271
پروژه طراحی (یا بهبود) سیستمهای اطلاعاتی از کجا و چگونه آغاز می شود؟ 273
چرخه تکاملی 274
چرخه تکاملی ساخت یافته 276
تمام مراحل و فعالیتهای چرخه واقعاً به صورت متوالی اتفاق نمی افتد 280
مطالعه مقدماتی 283
شرح فعالیت 283
وظایف عمده در مطالعه مقدماتی 285
فصل دوازدهم- مطالعه تفصیلی 297
شرح فعالیت 299
وظایف عمده در مطالعه تفصیلی 300
جمع آوری گستره اطلاعات 301
تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده 312
مدل سازی از سیستم 313
ارزیابی مجدد محدوده سیستم و بررسیهای امکان سنجی 315
محصول نهایی 316
فصل سیزدهم- تشخیص نیازهای سیستم جدید 321
شرح فعالیت 323
وظایف عمده در فعالیت تشخیص نیازها 324
تعیین اهداف، محدودیتها و اولویتهای سیستم جدید 325
تعیین نیازهای کلی سیستم(مدل منطقی سیستم جدید) 327
تعیین نیازهای تفضیلی (منطقی ) سیستم جدید 346
محصول نهایی 348
محصول نهایی 349
فصل چهاردهم- گزینش مناسبترین راه حل (فیزیکی)سیستم جدید 349
شرح فعالیت 351
وظایف عمده 352
بررسی راه حلهای مختلف فیزیکی سیستم جدید 352
ارزیابی راه حلها و انتخاب مناسبترین آنها (بررسیهای امکان سنجی) 362
بررسی نرم افزارهای پیش نوشته 376
تهیه برنامه زمان بندی طراحی و اجرای سیستم 377
محصول نهایی 378
فهرست منابع و ماخذ 381
اصطلاحات و واژه‌ها 384

نماد اعتماد
logo-samandehi