معرفی کتاب : مدیریت علوی

معرفی کتاب : مدیریت علوی
نویسنده کتاب : خدمتي ابوطالب ،پيروز علي آقا، شفيعي عباس
ناشر کتاب : پژوهشکده حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات کتاب : 212

فهرست مطالب کتاب

سخن پژوهشکده 9
مقدمه 11
فصل اول دور نمای مدیریت از نگاه امام علی ع -
امانت بودن مدیریت 13
برنامه ریزی 14
تصمیم گیری 15
سازمان دهی 15
نظارت و کنترل 16
خود کنترلی 18
ارزشیابی 19
گزینش و انتخاب 20
اطرافیان 23
اطلاعات 24
مشورت و نظر خواهی 24
استفاده از تجربه 25
توکل 26
انحصار طلبی و امتیاز خواهی 27
صرفه جویی در اموال عمومی 29
آینده نگری 30
پرهیز از شتاب زدگی و سستی 31
قاطعیت 32
تنظیم وقت 33
شرح صدر 33
رفق و مدارا 34
تأمین نازهای مالی کارکنان 36
دلجویی از کارکنان و رسیدگی به آنان 37
ارتباط با زیردستان 38
عدالت 39
اعتدال و میانه روی 40
فصل دوم : برنامه ریزی -
تعریف برنامه ریزی 41
اهمیت و ضرورت برنامه ریزی 42
آثار و فواید برنامه ریزی 43
1-جلوگیری از اشتباه و لغزش 44
2-افزایش بهره وری 44
3-مقابله با تهدیدات 46
4-کمک به تصمیم گیری اثر بخش 46
5-آرامش درونی 47
6-کمک به حل مشکلات سازمان 48
7-مصونیت از پشیمانی 49
عناصر اصلی برنامه ریزی 49
1-تعیین هدف 50
ضرورت و اهمیت تعیین هدف 52
الف- تعیین مسیر حرکت سازمان 53
ب- تمرکز تلاش ها 53
ج- تعیین چارچوب برای تصمیم گیری 54
د-تعیین میزان پیشرفت 55
شرایط و ویژگی های هدف 55
الف- بزرگ و وچالشی بودن 555
ب- واضح ومشخص بودن 57
ج- واقع بینانه بودن 58
2- پیش بینی 59
فواید پیش بینی 60
عوامل تأثیر گذار بر پیش بینی 61
الف- تجربه 61
ب- نظر کارشناسان 63
تعریف تصمیم گیری 65
اهمیت تصمیم گیری 65
مباحث مهم در تصمیم گیری و عناصر کلیدی آن 67
1- جمع اوری اطلاعات 76
الف- ویژگی های اطلاعات مطلوب 70
ب- سیره امام علی ع در جمع اوری اطلاعات 72
مشورت 74
آثار و فواید مشورت 75
الف- بهره برداری از نظرات دیگران 75
ب- جلوگیری از فرو پاشی 76
د-دستیابی به راهکار مناسب 77
با جه کسی باید مشورت کرد 78
الف - خدا ترس باشد 78
ب- خردمند باشد 79
ج- بخیل نباشد 80
د- دروغگو نباشد 80
سیره امام علی ع در مشورت 81
3-استفاده از تجربه 87
4-قاطعیت در تصمیم گیری 88
5- آینده نگری و عاقبت اندیشی 92
6-توکل 100
8-انواع تصمیم گیری 102
الف- نقاط قوت تصمیمات گروهی 103
ب- نقاط ضعف تصمیمات گروهی 104
ج- نقاط ضعف و قدرت تصمیمات فردی 104
ساز و کار برای تصمیم گیری 105
فصل چهارم : نظارت و کنترل -
مقدمه 107
تعریف کنترل 108
اهمیت و فواید کنترل و نظارت 109
1-امانت داری کارکنان سازمان 110
2-مدارا با مردم 111
انواع نظارت از نظر امام علی ع 112
1-نظارت علنی 112
الف- نظارت مستقیم و غیر مستقیم مدیر 112-115
2-نظارت مخفی 116
دقت در نظارت 119
نظارت بر اطرافیان 123
اطرافیان و رانت خواری 126
ویژگی های ناظران 130
1-خداترسی 131
2-صداقت و راست گویی 131
3-دینداری 132
سیره امام علی ع در نظارت بر کار گزاران 134
فصل پنجم: خود کنترلی -
مقدمه 143
تعریف خود کنترلی 144
ضرورت خود کنترلی 147
عوامل خود کنترلی 149
1-تلفیق هدف فرد و سازمان 150
2-خویشتن داری 150
3-انگیزه توفیق طلبی 151
4-ادهوکراسی 51
5-ارزش های ملی 152
6-وجدان کاری 152
راهای ایجاد خود کنترلی در نگاه امام علی ع 153
1-تقویت ایمان و... 153
الف- ایمان 154
مراتب ایمان 155
ب- ارزش ها 156
2-اصلاح گزینش 158
3-تأمین و توسعه رفاه کارکنان 159
خود داری از مصرف شخصی بیت المال 162
فصل ششم: ارزشیابی شایستگی کارکنان 165
تعریف ارزشیابی 167
اهمیت ارزشیابی 168
اهداف و موارد استفاده ارزشیابی 172
1-تعیین نیازهای آموزشی کارکنان 172
2-ارئه بازخورد برای کارکنان 174
3-تعیین مبنا برای حقوق و مزایا 174
4- تعیین روایی آزمون های استدامی 175
5-کارمند یابی و اننتخاب 175
6-بهبود عملکرد جاری 176

نماد اعتماد
logo-samandehi