معرفی کتاب : مدیریت تغییر

معرفی کتاب : مدیریت تغییر
نویسنده کتاب : خان مختاري بهرام
ناشر کتاب : مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تعداد صفحات کتاب : 148

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر 3
سخنی از نویسنده 9
مقدمه 11
فصل اول: -
ضرورت ایجاد تغییر 15
مراحل انجام تغییر 28
راه های اجرای برای غلبه بر مقاومت و کنترل آن 32
نتبجه گیر ی و جمع بندی فصل اول 4
فصل دوم : در خصوص منابع انسانی و رفتار های آن ها در مقابل تغییر 49
انجام دادن فعالیت های تغییرات به صورت بهبود مستمر 62
در خصوص انجام فعالیت ها ی مشارکتی و نقش تغییر در آن ها 65
در خصوص انجام فعالیت ها ی کیفیت جامع و نتیجه تغییر آن در ژاپن 67
در خضصوص جلوگیری از خطاهای ساده انسانی 73
در بیان دیدگا های اقتصادی و اثر تغییر در آن ها 79
در خصوص کاربرد IT و دستاورد های حاصل از تغییر در آن 81
در خصوص چگونگی تدوین برنامه های استراتژیکی به همراه تغییر 86
در خصوص تیم و معایب کار تیمی با توجه به تغییر 88
در خصوص تولید ناب با لحاظ کردن تغییر 92
در خصوص روان شناسی توافق و نتایج حاصل با توجه به تغییر 94
رهنمود ها و تجربه ها 103
فصل سوم : دست آورد های یک شریک ( تغییر مدار) در طی 112 سال 121
پیام آخر 147
فصل چهارم : مراجع 148

نماد اعتماد
logo-samandehi