معرفی کتاب : آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی

معرفی کتاب : آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی
نویسنده کتاب : عبادياني داود
ناشر کتاب : مرکز آموزش مديريت دولتي
تعداد صفحات کتاب : 72

فهرست مطالب کتاب


سخنی با خوانندگان
پیشگفتار
کلیات
قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری
قانون استخدام کشوری
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی
مقررات استخدامی خاص
قانون استخدام کشوری
فصل اول: تعاریف
استخدام دولت
خدمت دولت
وزارتخانه
شرکت دولتی
موسسه دولتی
انواع استخدام
استخدام رسمی
استخدام پیمانی
شغل
رسته
پست سازمانی
پست موقت
انتقال
ماموریت
فصل دوم: ورود به خدمت و انتصاب
شرایط ورود به خدمت رسمی دولت
خدمت آزمایش
انتصاب
فصل سوم: حقوق و مزایای مستخدمین رسمی
ویژگیهای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
طبقه بندی مشاغل
مزایای دیگر
نحوه تعیین حقوق مستخدمین رسمی
نحوه تطبیق مستخدمین رسمی و ثابت
فوق العاده اضافه کار
فوق العاده بدی آب و هوا
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
فوق العاده محل خدمت
فوق العاده روزانه
فوق العاده خارج از کشور
فوق العاده کسر صندوق
فوق العاده سختی شرایط محیط کار
هزینه ایاب و ذهاب
هزینه سفر
هزینه نقل مکان
هزینه حمل اثاثیه
پاداش
کمک هزینه غیر نقدی
سایز مزایا
فصل چهارم: برنامه آموزشی کارکنان دولت
آموزشهای توجیهی
آموزشهای شغلی
آموزش معارف اسلامی
آموزش فنون و علوم مدیریت
فصل پنجم: حقوق و تکالیف مستخدمین
حقوق استفاده از مرخصی
مرخصی استحقاقی
مرخصی استعلاجی
مرخصی بدون حقوق
حق استعفا
حق شکایت
حق برخورداری از امکانات رفاهی
تکالیف مستخدمین
مقررات انضباطی حاکم بر دستگاههای دولتی
فصل ششم: مقررات بازنشستگی و وظیفه کارمندان
شرایط بازنشستگی
کسور بازنسشتگی و میزان حقوق بازنشستگی
حقوق وظیفه
وارث قانونی
فصل هفتم: وظایف و اختیارات سازمان امور ادای و استخدامی کشور
در امور استخدامی
در امور تشکیلات و روشها و تشریفات اداری
ارکان سازمان
شورای امور اداری و استخدامی کشور
دبیرکل
فصل هشتم: مسائل متفرقه
موسسات مشمول و غیر مشمول
شرکتها و موسساتی که مشمول قانوننماد اعتماد
logo-samandehi