معرفی کتاب : آشنایی با مدیریت و توسعه سازمانی : بهبود سازمان

معرفی کتاب : آشنایی با مدیریت و توسعه سازمانی : بهبود سازمان
نویسنده کتاب : بل سيسيل اچ
ناشر کتاب : آن
تعداد صفحات کتاب : 212

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: بعضی مثالها پیرامون تلاشهای انجام شده 9
مشکلات در یک شرکت تجاری 11
تناقض رفتار کارکنان کارأمد وغیرکارامد 14
بهبود سازمان 22
نمونه ای از عملیات OD در یک شرکت دارویی 26
تغییر بافت مدیریت یک کارخانه هواپیماسازی 28
تقسیم کار مجدد بین قسمتهای گوناگون یک سازمان 48
بهبود تولید از طریق حل مشکلات به طور تیمی 54
یک روش جدیدی رد انطباق با محیط 56
یک برنامه توسعه سازمانی جهت بهبود ایمنی معدن 67
عدول از سنت در بخشی از یک شرکت بزرگ 69
فصل دوم: تعریف توسعه سازمان 71
فصل سوم: تاریخچه مدیریت و توسعه سازمانی 83
شاخه آموزش آزمایشگاهی 86
واژه توسعه سازمانی 98
نقش روابط پرسنلی و صنعتی 99
تحقیق از طریق مشاهده 100
ارتباط بین آموزش آزمایشگاهی و جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده 102
شاخه تحقیق رفتار از طریق مشاهده 103
شباهتهای تکنیکهای اجتماعی و درمانهای اجتماعی 104
خلاصه 113
منابع فصل سوم 115
فصل چهارم: ارزشها و فرضیات اصولی 123
فرضیات درباره مردم به عنوان افراد 125
فرضیات درباره مردم در گروهها و درباره رهبری 127
فرضیات درباره مردم درسیستمهای سازمانی 130
فرضیاتی که به ارزشها در سازمان متقاضی OD ارتباط می یابد 132
ارزش و اعتقاد سیستمی علمای رفتاری, نمایندگان تغییر 133
منابع فصل چهارم 137
فصل پنجم: موضوعات مربوط به سیستم 139
موضوع سیستم 141
مشخصات اصلی سیستمها 142
سازمانها با ترمینولوژی سیستم توصیف می شوند 144
خلاصه 151
منابع فصل پنجم 152
فصل ششم: طبیعت توسعه سازمانی 153
نگاهی مختصر به اجزا عملیاتی توسعه سازمان 157
تشخیص سیستم و مراحل عملیاتی آن 159
دخالت در سیستم مشتری 174
اندازه گیری و اداره کردن روش OD 179
و تجزیه و تحلیل اختلاف ها 180
خلاصه 183
منابع فصل ششم 184
فصل هفتم: مشخصات و بنیانهای OD 187
OD یک روش در حال تفسیر و ادامه دار است 190
OD استفاده کاربردی از علوم رفتاری است 193
OD یک استراتژی دوباره تحصیل شده و معمول است 195
OD به سازمانها با یک دید سیستمی نگاه کنید 201
OD یک روش مبتنی بر اطلاعات (اطلاعات گرا) برای ایجاد تغییر است 202
OD تجربه گرا است 204
OD بر تعیین هدف و برنامه ریزی تاکید دارد 205
OD تاکید بر کار تیمی (گروهی) دارد 205
OD خلاصه 206
OD منابع فصل هفتم 207نماد اعتماد
logo-samandehi