معرفی کتاب : آماده شدن برای جلسه در 30 دقیقه

معرفی کتاب : آماده شدن برای جلسه در 30 دقیقه
نویسنده کتاب : بارکر آلن
ناشر کتاب : نگاه فردا
تعداد صفحات کتاب : 96

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 7
فصل اول: هدف از برگزاری جلسه چیست؟ 9
(30دقیقه به آغاز جلسه)
آیا جلسه شما ضروری است 11
معین کردن اهداف جلسه 13
علت شکست جلسات 18
اصول اساسی جلسات مفید 22
فصل دوم: چه کسانی درجلسه شرکت می کنند؟ 25
(25دقیقه به آغاز جلسه)
برعهده گرفتن ریاست جلسه 26
شرکت کنندگان چه کسانی هستند؟ 27
روش کار گروه‌ها 33
ارتباط با سازمان دهنده جلسه 39
فصل سوم: دستور جلسه شامل چه مطالبی است؟ 41
(20دقیقه به آغاز جلسه)
حداکثر استفاده از دستور جلسه 42
تدوین دستور جلسه 44
تنظیم وقت 46
فصل چهارم: مکان برگزاری جلسه کجاست؟ 53
(15دقیقه به آغاز جلسه)
آماده سازی مکان برگزاری جلسه 54
به مبلمان اهمیت بدهید! 56
تجهیزات و فن آوری 59
فصل پنجم: چگونه جلسه را اداره خواهید کرد؟ 63
(10دقیقه به آغاز جلسه)
تعیین روش 64
رهبر فعالیت یا راهنمای فرآیند؟ 66
افتتاح جلسه 67
تضاد فکری 69
سامان دهی فرآیند تفکر 73
ارتقای کیفیت گفتگو 78
شرایط دشوار 85
پایان جلسه 91

نماد اعتماد
logo-samandehi