معرفی کتاب : مبانی نظری و الگوی عملی طراحی و تدوین پودمانهای آموزشی مشاغل

معرفی کتاب : مبانی نظری و الگوی عملی طراحی و تدوین پودمانهای آموزشی مشاغل
نویسنده کتاب : صدري صدرالدين ،پاکدل رحمت اله
ناشر کتاب : سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
تعداد صفحات کتاب : 74

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: مبانی نظری رویکرد آموزش پودمانی
مقدمه
مفهوم شناسی پودمات و رویکرد
اصول رویکرد آموزش پودمانی
ویژگیها و اهداف آموزش پودمانی
تفاوت رویکرد آموزش پودماتی با سنتی
انواع پودمانهای آموزشی مشاغل
فصل دوم: الگوی عملی طراحی و تدوین پودمانهای آموزشی
مقدمه
گامهای عملی طراحی و تدوین
روندنمای عملیاتی طراحی و تدوین
شناسایی شغل
شناسایی وظایف اصلی شغل
شناسایی وظایف فرع شغل
شناسایی توانائیها
تدوین اهداف رفتاری
تهیه و تدوین محتوای آموزش
طراحی فن آوری آموزشی
طراحی و تدوین پودمان
ضمیمه
منابعی برای مطالعه