معرفی کتاب : آموزش نظام مند در سازمان ها

معرفی کتاب : آموزش نظام مند در سازمان ها
نویسنده کتاب : محمدبيگي يزدان
ناشر کتاب : مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تعداد صفحات کتاب : 210

فهرست مطالب کتاب


پیشگفتار ناشر 7
پیشگفتار مولف 9
فصل1: مقدمه ای بر رویکرد نظام گرا به آموزش 11
مقدمه 13
نظام های کاری 14
فرآیندهای اجرایی 16
آموزش 17
توسعه منابع انسانی 18
نقش توسعه منابع انسانی در اثربخشی و کارایی فرآیندها 20
آموزش، توسعه و تعلیم و تربیت 24
آموزش نظام مند 26
رویکرد آموزش نظام مند 27
موثر کردن آموزش نظام گرا 30
نقد رویکرد نظام مند به آموزش 31
مقایسه رویکرد آموزش نظام مند با الگوهای دیگر 32
مراجع 35
فصل2: مرحله تحلیل 37
مقدمه 39
تحلیل نظام 41
گردآوری شرح وظایف 43
گزینش وظایف 47
تحلیل مشکلات عملکردی به منظور تعیین راه حل آموزشی 53
ابزارها و شیوه های تعیین و ارزیابی موقعیت و ویژگی های مشکل 59
تعیین مقیاس های عملکرد 60
شکاف عملکردی 62
رویکردهای تحلیل نیاز آموزشی 64
گزینش وسایل کمک آموزشی و محیط یادگیری 70
برآورد هزینه آموزش 74
راهنمای برآورد هزینه های آموزش 76
منابع 79
فصل3: مرحله طراحی 81
مقدمه 83
تعیین اهداف و مقاصد 87
تعیین گام های یادگیری 87
توسعه آزمون ها 88
ترتیب و ساختار 99
مروری بر تعیین اهداف عینی یادگیری 101
مثالی در زمینه تعیین اهداف کلی، عینی و اجرایی 103
منابع 108
فصل4: مرحله توسعه 109
مقدمه 111
فهرست فعالیت های فراگیر 111
رسانه های آموزشی 112
یادگیری چیست؟ 112
انواع یادگیری 113
سبک های یادگیری 117
فرآیند یادگیری 130
گزینش نظام ارائه 130
بررسی مواد موجود 132
آموزش توسعه 132
ترکیب 132
معتبر کردن آموزش 133
منابع 135
فصل5: مرحله اجرا 137
مقدمه 139
طرح مدیریتی 139
آماده شدن مربیان 140
هدایت آموزش 140
مربی، مدرس، تعلیم دهنده یا تسهیل کننده 141
تعلیم عملکرد 143
تعلیم مهارت ها 146
مشکلات محیطی یا فرآیندی(بی ارتباط به کارکنان) 147
علل مشکلات، عدم ارتباط مناسب انتظارات یا الزامات 160
الگوی هفت عاملی در زمینه مشکلات عملکردی کارکنان 162
هنر و علم آموزش 162
سه عامل یادگیری 166
نظریه یادگیری کامل مغزی 166
چرخه یادگیری 167
تنظیم محیط یادگیری 168
منابع 169
فصل6: مرحله ارزیابی آموزش 171
مقدمه 173
مفهوم و فلسفه اثربخشی 174
ویژگی های مرحله ارزیابی آموزش 177
مشکلات مربوط به ارزیابی 182
برخی روش های جمع آوری اطلاعات مربوط به ارزیابی 184
انتخاب رویکرد مناسب برای ارزیابی 186
جنبه های ارزیابی اثربخشی آموزش 187
ارزیابی درونی 191
ارزیابی برونی 191
تجدیدنظر در نظام 192
چهار سطح ارزیابی آموزش 192
الگوی منطقی برای ارزیابی برنامه های آموزشی 195
مقاطع ارزیابی آموزش 201
ارزیابی اثرات مالی آموزش 204
منابع 206

نماد اعتماد
logo-samandehi