معرفی کتاب : آموزش و یادگیری مدیریت

معرفی کتاب : آموزش و یادگیری مدیریت
نویسنده کتاب : لائو ريکي
ناشر کتاب : يسطرون
تعداد صفحات کتاب : 152

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 9
مقدمه 11
بخش اول: یادگیری مدیریت
یادگیری چیست؟ 22
تعریف یادگیری 24
یادگیری از طریق رعایت دستورالعمل ها(یادگیری دستوری) 27
یادگیری از طریق تمرین(یادگیری از تجربه) 28
یادگیری از طریق مشاهده 31
یادگیری از طریق تقویت 33
یادگیری از طریق مثال(تقلید رفتار) 34
یادگیری خودآگاه به عنوان یک فرآیند اطلاعات 35
تفکر و یادگیری 37
عادت و خودآگاهی در یادگیری 39
حقیقت، دلیل، مدرک و یادگیری مدیریت 41
چرا مدیران به گونه ای دیگر می آموزند؟ 42
یادگیری از طریق خواندن 44
اثربخشی یادگیری 46
اهداف یادگیری 49
بحث گروهی 52
همدردی، تصور و یادگیری 54
دانش، چرخه زندگی دانش و یادگیری کنش مند 55
تحقیق دانشگاهی در مقابل تحقیق آموزشی 59
برای مدیریت چه بیاموزیم؟ 63
یادگیری فعال 65
استدلال و یادگیری منطقی 66
موانع یادگیری مدیریت 69
فلسفه چینی در خصوص یادگیری 71
بخش دوم: ظریف چینی در رابطه با یادگیری
آموزش، یادگیری و تمرین به عنوان یک فرآیند 74
خلق و شکار فرصت های یادگیری و آموزشی 76
لذت، موسیقی و هنرها در آموزش 77
آموزش به عنوان یک هنر 79
آموزش ناخودآگاه و غیررسمی 81
چه کسانی مسئول آموزش هستند؟ 83
بخش سوم: رویکرد مشورتی برای آموزش مدیریت
آموزش چیست؟ 86
آموزش پذیری 88
در آموزش مدیریت چه چیز فرق می کند؟ 89
آموزش به عنوان یک فرایند ارتباطات 92
رویکرد مشورتی در آموزش مدیریت 94
مشتری سازی انبوه در آموزش مدیریت 100
تشکیل گروه 102
رهبری بحث گروهی 103
اختیار، تفویض اختیار و آموزش مدیریت 105
رفتار در بحث گروهی 108
فرآیند تشخیص مسأله در کارگاه آموزش 111
روش های پرسش برای آموزش مدیریت 113
روش های حل مسائل مدیریت 115
آثار و دلایل مستقیم، غیرمستقیم و وابسته 117
ابهام در نقش اما افزایش در تجربه 119
صفات ممتاز یک مربی اثربخش 120
ارتباط آموزش/مشورت 121
تسهیل یادگیری 122
به سوی آموزش به عنوان یک ترفند 124
شکست به عنوان یک فرصت یادگیری و آموزشی 127
رهبری تغییر 129
آموزش و مشاوره از راه دور و به موقع 131
فرآیند آموزش مدیریت مبتنی بر تقاضا 132
واژه نامه
انگلیسی به فارسی 136


منابع
منابع فارسی 148
منابع انگلیسی 149نماد اعتماد
logo-samandehi