معرفی کتاب : کتاب راهنما برای نویسندگان تبلیغات

معرفی کتاب : کتاب راهنما برای نویسندگان تبلیغات
نویسنده کتاب : بلاي رابرت دابل يو
ناشر کتاب : سيته
تعداد صفحات کتاب : 340

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر 11
پیشگفتار 13
بخش اول
برای فروش بیشتر چگونه بنویسیم؟ 17
آشنایی با نگارش تبلیغات 19
چگونه با نوشتة خود، توجه دیگران را جلب کنیم؟ 25
برای جلب توجه، آگهی شما بایستی وارد میدان رقابت شود 25
چگونه یک عنوان توجه را به خود جلب می کند؟ 27
چهار هدف یک عنوان 30
شکستن قواعد 35
هشت عنوان مؤثر 36
مفهوم: عنوانها و تصویرها در کنار یکدیگر 41
فهرستی از عنوانهای مؤثر 42
فنون خلق عنوانها 43
کلام آخر در زمینة عنوانها 46
نگارش ارتباطی 49
نوشته ای که ایجاد ارتباط کند همان تبلیغ پرفروش خواهد بود 49
رهنمودهایی برای نوشتن نسخه های واضح و شفاف 51
ترفندهایی در این تجارت 69
کنترل نهایی یک متن تبلیغاتی 72
نوشتة پر فروش 75
خصوصیات و مزایای 76
نکات برانگیزنده 79
خاصیت منحصر به فرد کالای فروشی 83
مشتری خود را بشناسید 86
فهرستی از نکات برانگیزندة یک متن تبلیغاتی 90
نوشتة بلند،‌در قبال نوشته ای کوتاه 92
ایجاد یک تصویر ذهنی 95
برای نوشتن آماده شوید 97
راهی نادرست برای آغاز کار 98
چگونه خود را برای نگارش یک متن تبلیغاتی آماده کنیم؟ 99
استفاده از مصاحبه برای جمع آوری داده ها 103
اطلاعات خود را سر و سامان دهید 107
آیین نگارش 109
راهکارهایی برای تولید ایده های تبلیغاتی 112
چند راهکار دیگر برای خلق ایده های تبلیغاتی 114
بخش دوم
وظایف نویسندة تبلیغات 115
نوشتن آگهیهای چاپی 117
انواع آهی 119
ضابطه های یک تبلیغ موفق 123
شعار دادن و یا شعار ندادن 134
نقد آگهی 135
چگونگی چاپ یک آگهی 140
فهرست ایده های تبلیغاتی 142
نمونه آگهی چاپی که می توانید استفاده کنید 143
نوشتن نامة مستقیم 145
چگونگی نوشتن یک تبلیغ پستی 147
چگونه یک نامة مولر در فروش را آغاز می کنیم؟ 149
روش مختلف برای شروع یک نامه 150
آیا باید پاکت، برانگیزندة حس کنجکاوی باشد یا خیر؟ 162
اطلاعیه می گیود: نامه می فروشد 164
چگونهه می توان میزان پاسخ خوانندگان را افزایش داد؟ 165
نگارش متن بروشور،‌کاتالوگ و سایر نوشته های فروش 169
رهنمود برای تهیة بروشورهای بهتر و مؤثرتر 170
چگونه بروشور خود را مرتب کنیم؟ 188
کاتالوگها 191
سایر انواع نوشته های فروش تبلیغات/ همراه صورتحساب 194
نگارش مطالب روابط عمومی 195
اطلاعیه (اطلاعیه مطبوعات دقیقاً‌چیست؟) 197
جزوه/ مملو از خبر یعنی چه؟ 200
پرسشها و پاسخها در ورد اطلاعیة مطبوعاتی 202
نگارش یک داستان طولانی 204
نامة معرفی 206
چگونه متن یک سخنرانی نوشته می شود؟ 209
نگارش خبرنامه 214
نگارش تبلیغات رادیو- تلویزیونی 217
وسیله ای برای ارائة اطلاعات بیشتر 218
نوع تبلیغات تلویزیونی 221
رهنمودهایی برای نوشتن متن مؤثر آگهی تلویزیونی 226
چگونه متن خود را تایپ کنید؟ 229
دو آگهی رادیویی مورد علاقة من 233
تبلیغاتی که منتشر نمی شوند 234
بخش سوم
تجارت تبلیغاتی 239
1- چگونه می توان یک نویسندة تبلیغاتی آزاد و موفق بود؟ چرا
نویسندة تبلیغاتی آزاد؟ 241
آیا این شغل مناسب شماست؟ 243
و اما معایب این حرفه 244
مشخصات یک نویسندة‌ تبلیغاتی آزاد 247
وسائل مورد نیاز 249
مزایای کسب تخصص 252
فروش کار خود را چگونه آغاز می کنید؟ 254
نگاهی به بازار 261
تعیین دستمزد 266
چگونه می توان یک نویسندة آزاد و موفق شد؟ 269
2-چگونه می توان شغل معتبری مانند نویسندگی 273
منابع کار را در کجا می توان یافت 276
مناسبترین آژانس برای شما کدام است؟ 279
رهنمودهایی برای نوشتن سوابق کار و نامة همراه آن 283
چگونه کتاب خود را درست کنید؟ 287
چگونه می توان یک مصاحبة موفق داشت؟ 289
اکنون استخدام شده اید 293
شما می توانید مستقمیاً برای مشتری کار کنید و نه آژانس 295
شرکتها:‌آنجا که می توان شغلی به دست آورد 297
3- چگونگی استخدام یک نویسندة تبلیغات و همکاری با او 301
چرا برخی از کارفرمایان به نویسندگان خود احترام نمی گذارند؟ 302
استخدام نویسندة مناسب 303
رهنمودهایی جدید برای کارکدن با یک نویسنده 311
چگونه یک متن تبلیغاتی را ویرایش و تأیید کنیم؟ 314
4- آنچه باید یک نویسنده تبلیغات در زمینة طرحهای گرافیکی 323
ترسیم با تجسم متفاوت است 323
خط مشی هنری برای یک نویسندة مستقل 326
رهنمودهایی برای طراحی نویسندگان 328
سخن نهایی 331
واژه نامة اصطلاحات تبلیغاتی 333
درباره نویسنده 340

نماد اعتماد
logo-samandehi