معرفی کتاب : نظامهای کنترل مدیریت

معرفی کتاب : نظامهای کنترل مدیریت
نویسنده کتاب : نتوني رابرت، بدفورد نورتن ، دين جان دير
ناشر کتاب : موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
تعداد صفحات کتاب : 348

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مرکز آموزش مدیریت دولتی -
مقدمه مترجم -
بخش اول: مروری کلی بر نظامهای کنترل مدیریت -
فصل اول: ماهیت کنترل مدیریت 32-1
فصل دوم: کنترل و رفتار سازمانی 64-33
فصل سوم: هدفهای کلی و استراتژیها: از دید کنترل مدیریت 96-65
فصل چهارم: اطلاعات 122-96
بخش دوم: ساختار کنترل مدیریت -
فصل پنجم : مراکز مسئولیت: مراکز درآمد و هزینه 148-123
فصل ششم: مراکز سود 172-149
فصل هفتم: قیمت گذاری انتقالی 198-173
فصل هشتم: مراکز سرمایه گذاری 228-199
بخش سوم: فرایند کنترل مدیریت -
فصل نهم: برنامه ریزی 252-229
فصل دهم: تهیه و تنظیم بودجه 272-253
فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل و گزارش دهی کارکرد مالی 298-273
فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل و گزارش دهی کارکرد مالی 316-299
فصل سیزدهم: طرح‌های جبرانی برا ی انگیزش مدیران 326-317

نماد اعتماد
logo-samandehi