معرفی کتاب : مدیریت تغییر

معرفی کتاب : مدیریت تغییر
نویسنده کتاب : کارنال کالين
ناشر کتاب : مرکز آموزش مديريت دولتي
تعداد صفحات کتاب : 119

فهرست مطالب کتاب

فهرست اشکال و جداول الف
پیشگفتار مرکز آموزش مدیریت دولتی -
پیشگفتار مترجم -
پیشگفتار و معرفی کتاب توسط ناشر اصلی -
فصل1- مدیریت تغییر -
مقدمه 4
بخش اول- کتاب تمرین -
فصل2- ارزیابی اثر بخش سازمانی 8
تحلیل کاربردی 9
تشخیص سازمانی 18
تحلیل بهبود سازمانی 25
فصل3- تمرین اجرای تغییر 33
شیوه های اجرای تغییر 44
فصل4- مهارتهای مدیریت تغییر 53
بخش الف- اهمیت مهارت 55
بخش ب- عملکرد فردی 57
فصل5- مدیریت پروژه تغییر 65
بخش دوم- بررسی موردی -
فصل6- شرکتهای سهامی موضوعهای پولی 74
مقدمه 75
بررسی نگرش کارکنان 84
جلسه های کارمندی 91
توصیه های ویژه 96
استراتژی تغییر- شرکت موضوعهای پولی 98
فصل7- دستور العمل اجرای تغییر 99
فصل8- تغییر و شخص 103
تغییر و فشار روحی و عصبی 104
برخورد با تغییر سازمانی بزرگ 105
مرحله1- انکار 108
مرحله2- دفاع 109
مرحله3- ترک کردن 110
مرحله4- انطباق 111
مرحله5- درونی ساختن 111
اجرای اثر بخش تغییر 113نماد اعتماد
logo-samandehi