معرفی کتاب : تصمیم گیری در مدیریت اجرایی

معرفی کتاب : تصمیم گیری در مدیریت اجرایی
نویسنده کتاب : عباس زادگان محمد
ناشر کتاب : سهامي انتشار
تعداد صفحات کتاب : 207

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 13
فصل اول ـ مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیریهای مدیریتی 17
موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی 17
دیدگاههای موافقان مسئولیت اجتماعی 17
دیدگاههای مخالفان مسئولیت اجتماعی 20
بحثهایی در مخالفت با مسئولیت اجتماعی 20
واکنش پذیری اجتماعی و تحقیقات اجتماعی 21
واکنش پذیری اجتماعی 22
چه مسائلی را باید مورد سنجش قرار داد؟ 22
چگونه تحقیقات اجتماعی را ارزیابی کنیم؟ 23
اصول اخلاقی مدیریت 25
اطلاعات برای مدیران بین الملل 26
روش بررسی پرسشهای اصول اخلاقی 27
راهنمای تصمیم گیری مدیریتی در مسئولیتهای اجتماعی 29
وقایع پیوستگی (ذکر یک نمونه) 31
توپ بازی 31
سؤالات 32
وقایع پیوستگی 33
بحران و مسئولیت 33
پرسشها 34
پرسشنامه اصول اخلاقی مدیریت 34
فصل دوم ـ تصمیم گیری در سیح مدیریت اجرایی 37
بررسی یک مورد 37
تصمیم گیری در سطح میانی در شرکت چند ملیتی سیتی کورپ 37
بخش اول ـ منظور از تصمیم گیری چیست؟ -
تصمیمات برنامه ریزی شده و بدون برنامه ریزی 42
انواع تصمیمات 44
تصمیم گیری فردی در برابر تصمیم گیری سازمانی 45
تصمیم گیری شخصی در برابر تصمیم گیری تشکیلاتی 45
تصمیم گیری مقطعی در برابر تصمیمات استراتژیک (دراز مدت) 46
تصمیمات مقطعی 46
تصمیات استراتژیک 46
تصمیمات تحقیقی در برابر تصمیمات ناشی از موقعیتهای بحرانی 46
تصمیمات فرصت طلبانه در برابر تصمیمات مشکل حل کن 47
تصمیمات مشکل حل کن 48
چند راهنمایی برای تمرین مدیریت 48
روشهای تصمیم گیری 48
روش تصمیم گیری متمرکز و غیر متمرکز 49
تصمیم گیری به روش بررسی گروهی و بررسی فردی 49
کاربرد روش گروهی بر دو فرض زیر استوار است 50
بخش دوم ـ نگرشها و بینشهای اصلاحی برای مدیران داخلی -
نگرش در سبکهای بین المللی در رابطه با تصمیم گیری 51
روش تصمیم گیری مشارکتی در مقایسه با روش غیر مشارکتی 51
روش دموکراتیک در مقایسه با روش توافقی 52
راهنمایی کلی جهت افزایش تجربه مدیریت 53
چه عواملی باعث ایجاد موفقیت کار تیمی می شوند؟ 54
موارد تصمیم گیری 55
عقلانیت محدود 57
خلاصه ای از روشهای تصمیم گیری 58
مراحل تصمیم گیری 59
مشخص کردن مشکل 60
منابع آگاهی از وجود یک مشکل 60
تشخیص مشکل 61
تثبیت اهداف (تعریف مسئله) 61
دستیابی به راه حلهای ثانویه 63
انتخاب یک راه حل ثانویه 64
انتخاب و گزینش 65
ارزیابی تصمیم 66
روشهای تصمیم گیری (عملی) 67
به طول کلی 3 الگو برای نمایش تصمیم گیری داریم 68
الگوی توصیفی 68
الگوی نمادین 68
الگوی مشابه 69
کاربرد الگوها 69
شرایط تصمیم گیری 69
تشریح شرایط تصمیم گیری 70
اخذ تصمیم در شرایط وجود عنصر ریسک 71
ارزش مورد انتظار 72
روش جبرانی 73
روش جبرانی اخذ تصمیم 75
اخذ تصمیم در شرایط حاکمیت عدم قاطعیت 76
مقیاس لاپلاس 76
روش مقیاس بدبینی 77
روش مقیاس خوش بینی 77
روش مقیاس پشیمانی 78
احتمالات عینی و فعلی 78
مروری بر اهداف یادگیری 79
اصطلاحات مهم و موارد کلیدی 82
سؤالات مورد بحث 83
داستان وابستگی 84
سؤالات مورد بحث 87
تمرین گسترش کارآیی مدیریت 87
وسیله ای جهت تشخیص شغل 87
فصل سوم ـ نیروهای موجود درمحیط 89
اهداف یادگیری 89
اعتراض روزافزون اروپا به سوزانیدن زلابه های سمی در اقیانوس 89
نیروهای محیطی کدامها هستند؟ 92
محیط بعید 94
عوامل عمدة موجود در جو یک شرکت عظیم 94
پیش بینیهای جمعیتی 106
ابعاد محیطی 112
میزان تغییر 112
میزان پیچیدگی 113
بافت طا ماتریس محیطی 113
محیط صنعت 116
ماهیت طبیعت 116
روش پنج نیروی پورتر 118
تهدید به ورود 119
قدرت معاملة خریداران 121
خطوط راهنمایی برای تمرین مدیریت 122
محیط فرایندساز 124
موقعیت رقابتی 124
نوع مشتری 125
بازار کاریابی 126
منابع شرکای غیر 127
رابطة تأمین کننده و اعتبار دهنده 129
فصل چهارم ـ تصمیم گیری و مدیریت کارآفرین 131
حادثه مدیریت 131
دل به دریا زدن 131
مدیر کارآفرین 133
زندگینامه مدیر کارآفرین 134
انگیزه های مدیران کارآفرین 136
برای استقلال 137
برای رشد شخصی و حرفه ای 137
برای جایگزینی بهتر یک حرفه غیر ارضاء کننده 138
زندگینامه مدیر کارآفرین لیز کلایبورن راهیاب بزرگ 138
برای درآمد 140
برای اطمینان 140
مشخصات مدیر کارآفرین 141
مدیریت کارآفرین و وظایف مدیر 142
چه تولید یا خدماتی توسط حرفه ارائه خواهد شد و . . . 144
چگونه یک حرفه بنا می شود؟ 147
زندگی نامه یک مدیر کارآفرین 150
چگونه حرفه راه اندازی می شود؟ 152
نحوة تأمین امکانات مالی چگونه خواهد بود؟ 153
سازماندهی 154
هدایت 155
کنترل 157
مبارزه جوییهای مخصوص مدیریت کارآفرین 159
رشد کار متهورانه 159
فشار کارآفرینی 160
فروش شرکت 161
آینده مدیریت کارآفرین 163
بررسی مدیریتی «چهارz» شرکتی که با 4 میلیون دلار . . . 164
خلاصه مدیریت 164
مرور مطالب و شرح سؤالات 165
موارد 166
آرایشگاه با کار دشوار 166
سؤالات 168
آیا این حرفه توفیق پیدا می کند؟ 169
سؤالات 173
تمرین 173
توصیف یک مدیر کارآفرین 173
برپایی تمرین 173
یک یادداشت آموزنده 174
اهداف آموزش مطالب این فصل 174
فصل پنجم ـ نظامهای اطلاعات مدیریت و پشتیبانی تصمیم گیری 177
برنامه ریزی وظایف 177
ضرورت نظامهای پشتیبانی تصمیم گیری 178
اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری 178
فقدان مدیریت اطلاعاتی 179
استفاده روزافزون از کامپیوترهای شخصی P.C 180
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت MIS و . . . 180
مقایسه Mis و Dss 181
بررسی یک Mis 181
مثال یک Mis در شرکت ساوین 181
یک Dss در بانک ملی کروکر 182
یک Dss در شرکت بین المللی گولد Gould 182
انتخاب تهیه کننده در IBM 183
فراهم نمودن اطلاعات صحیح برای تصمیمات صحیح 183
انواع تصمیمات و انواع اطلاعات 184
کامپیوتر به عنوان کمک کننده تصمیم گیری 185
مدلهای تصمیم گیری 185
هوش مصنوعی 186
نرم افزاری که به اندیشیدن مدیران کمک می نماید 188
طراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری 188
درک جریانهای اطلاعاتی 188
جریانهای اطلاعاتی خارجی 188
جریان یافتن اطلاعات درون سازمان 190
کارکردهایی از سیست پشتیبانی تصمیم گیری 190
تعیین اطلاعات مورد نیاز 190
جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات 193
نتیجه گیری نمودن از اطلاعات 194
سازماندهی یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری 195
بانک مرکزی اطلاعات 196
مرکز اطلاعات 196
رئیس اداره اطلاعات 198
اطلاعات به عوان یک منبع سازمانی 199
خلاصه 200
در مورد سؤالات زیر بحث نمایید 200
سؤالات 204
فهرست منابع 205

نماد اعتماد
logo-samandehi