معرفی کتاب : نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت

معرفی کتاب : نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت
نویسنده کتاب : حيدري تفرشي غلامحسين، يوسفي سعيد آبادي رضا،خديوي اسداله
ناشر کتاب : فراشناختي انديشه
تعداد صفحات کتاب : 413

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 1
فصل اول ـ پیش نوین گرایی در مدیریت -
مقدمه 7
سومری ها / مصرباستان 10
چین باستان 11
یونان باستان 12
سقراط / افلاطون 13
ارسطو 14
روم باستان 15.
مدیریت بعد از اسلام 16
مدیریت بعد از اسلام 17
قرون وسطی 18
جمع بندی ویژگی های دوره پیش نوین گرایی 21
فهرست منابع 23
فصل دوم ـ نوین گرایی در مدیریت -
مقدمه 27
خصوصیات قرون وسطی 31
مدرنیسم 34
دستاوردهای مدرنیسم 36
بررسی علل گذار از مرحله پیش نوین گرایی (سنت گرایی)... 38
مشخصات بارز دورهنوین گرایی 40
جریان اصلی دگرگونی های اداری در دنیای گذشته و معاص 41
جریان اصلی دگرگونی های اداری در دنیای گذشته و معاصر 42
نظریه های مدیریت 44
بحث و نتیجه گیری از نظریه های مدیریت در دوره مدرنیسم 54
دستاوردهای مفید و سازنده و مضرات مدرنیسم 56
چگونگی آشنایی ایرانیان با مدرنیسم در اروپا و... 60
عوامل مهم آشنایی ایرانیان با فرهنگ اروپا 64
منابع 69
فصل سوم ـ بسانوین گرایی در مدیریت -
پست مدرن یا پسانوین گرایی در ادبیات 73
مفهوم و فلسفه پسانوین گرایی 76
سازمان از دیدگاه پسامدرنیسم 81
پست مدرنیسم در مدیریت 83
مقایسه بین مدرنیسم و پست مدرنیسم 87
مقایسه مدرنیسم، پست مدرنیسم و خداشناسی 98
ویژگی ها و اثرات پست مدرن در اجتماعات 100
منابع 107
فصل چهارم ـ بصیرت و عمل -
مفهوم بینش (بصیرت) 111
لزوم و اهمیت بینش 116
عناصر مؤثر در بصیرت / ویژگیهای بصیرت 118
تدوین بصیرت 119
موانع اجرایی چشم انداز یا بصیرت 121
نقش بصیرت در سازمان 122
نقش تئوری ها در ایجاد بصیرت 124
توسعه بصیرت ها 126
مفهوم عمل 127
بصیرت و عمل در آموزش عالی در قرن بیست و یکم 129
ویژگی های اقدام یا عمل علمی / رابطه بصیرت و عمل در نظام آموزشی 130
ویژگی های رهبری بصیر 132
ویژگی های مدیریت آینده نگر 132
ویژگی های مشترک رهبری بصیر و مدیریت آینده نگر 132
تعارضات مدیریت آینده نگر و رهبری بصیر 133
پیش نیاز انتقال به رهبری بصیر 134
تفاوت بینش و برنامه 134
سطوح بینش 136
عناصر اصلی بینش 137
کاربرد چشم انداز (بینش) در سازمانهای ایرانی 138
بصیرت عامل تغییر نظام مند مستمر 139
رابطه بصیرت و تعلیم وتربیت 141
جمع بندی 144
منابع 145
فصل پنجم ـ سازمانهای هزاره سوم -
سازمان شبدری 149
مدرسه شبدری 154
مدرسه خوشه ای 155
اهداف عمده مدارس خوشه ای 156
سازمان مدارس خوشه ای / سازمان فدرال 158
سازمان سه آی 160
سازمان دوناتی 161
سازمان ضربانی 166
سازمان تک ضربانی/سازمان دو چهره/سازمان شطرنجی 166
تیم خود انگیخته 167
سازمان آفتاب پرست 167
منابع 168
فصل ششم ـ سازمانهای مجازی -
مقدمه 171
معنی و مفهوم مجاز در علوم مختلف 172
ابعاد سازمان مجازی 176
سابقه تاریخی سازمان مجازی 176
تعریف سازمان مجازی 179
ویژگی های سازمان مجازی 181
ادارات مجازی و سازمان مجازی و انواع آن 191
آثار، مزایا و معایب سازمان های مجازی 192
فلسفه وجودی سازمان مجازی 197
عوامل مؤثر بر سازمانهای مجازی 198
چرخه زندگی سازمان مجازی 199
ویژگی های مدیران اثربخش در سازمان مجازی 206
دانشگاه مجازی 209
دانشگاه مجازی در مقابل دانشگاه واقعی 210
ساختار دانشگاه مجازی 211
مدرسه مجازی 212
ویژگی های مدرسه مجازی 213
منابع 216
فصل هفتم ـ سازمانهای یادگیرنده -
مقدمه 221
تعریف سازمان یادگیرنده 223
یادگیری سازمانی 225
اهداف سازمان یادگیرنده 226
سطوح یادگیری سازمان یادگیرنده 227
ابعاد سازمان یادگیرنده 230
سطوح حوزه های معرفتی فراگیری سازمانی 233
سازمان یادگیرنده در مقایسه با سازمان غیر یادگیرنده 236
تفاوت سازمانهای سنتی و یادگیرنده 238
قوانین پنجمین فرمان 238
فعالیت های سازمان یادگیرنده / چگونگی ایجاد سازمان یادگیرنده 239
مهارتهای لازم افراد سازمان یادگیرنده 243
متغیرهای موثر بر یادگیری سازمانی 244
ویژگیهای سازمان یادگیرنده 245
ارزیابی سازمان یادگیرنده 247
راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده 249
سیر تکامل سازمانهای یادگیرنده 250
موانع یادگیری سازمانی 251
پیشنهادها 252
منابع 254
فصل هشتم ـ نظریه آشفتگی -
مقدمه 259
سابقه تاریخی 263
مفهوم و تعریف بی نظمی یا آشفتگی 267
تصمیم گیر در شرایط آشوب یا آشفتگی 269
پنج رهنمود برای مدیریت در شرایط آشوب یا آشفتگی 273
سازمانهای آشوب نظم دار 277
تئوری آشوب و آموزش و پرورش 279
منابع 283
فصل نهم ـ تعارض ها و کشمکش های سازمانی -
مقدمه 287
تعارض 288
اجزای تعارض 289
تفاوت تعارض و رقابت 290
دیدگاهها ی سنتی و معاصر در خصوص تعارض 292
فلسفه های گوناگون تعارض 293
انواع تعارض فرد با خود 295
سطوح تعارض سازمانی 297
سبک های مدیریت تعارض 298
انواع تعارض سازمانی 300
مدیریت تعارض 310
موقعیت های مختلف مدیریت تعارض 311
روشهای مهم در مدیریت تعارض 312
راهبردهای مدیریت تعارض 319
منابع 320
فصل دهم ـ مدیریت بحران -
بحران 325
مدیریت 326
دلیل بحران 327
روش شناسی مدیریت بحران/ برنامه مدیریت بحران 328
گروه مدیریت بحران/ فنون مدیریت 329
ویژگیهای مدیر بحران 330
اجزای برنامه مدیریت بحران 331
وظایف مدیریت بحران / مراحل بحران از دیدگاه کاپلان 332
تاریخچه پدید آمدن دیدگاه مداخله در بحران 334
منابع 335
فصل یازدهم ـ مدیریت کیفیت جامع -
مقدمه 339
تعریف کیفیت 340
تعریف مدیریت کیفیت جامع 342
اندیشمندان ونظریه پردازان مدیریت کیفیت جامع 344
شاخص های اصلی مدیریت کیفیت جامع 347
چرخه دمینگ 351
فناوریهای مدیریت و فناوریهای پشتیبانی در مدیریت کیفیت جامع 352
مشکلات پنج گانه مدیریت کیفیت 354
تکنیک های اجرای دیریت کیفیت جامع 355
معیارهای پنج گانه مدیریت کیفیت 368
مدل فراگیر مدیریت کیفیت جامع 370
مدل مدیریت کیفیت فراگیر برای مناطق آموزشی 372
ابعاد مدیریت کیفیت جامع 375
عوامل موثر در نظام کیفیت 376
زنجیره کیفیت 376
اجزای اصلی TOM / فرآیند TOM 377
مفروضات TOM 378
الزامات TOM 379
اصول تغییر در TOM 380
محیط مناسب برای اجرای TOM 381
مدیریت هوشین 382
برنامه تجاری منسجم 386
سیر تکوینی TOM در ژاپن و آمریکا 387
تاریخچه کیفیت در جهان 388
نظریه تلفیقی کیفیت 389
گام های مؤثر برای استقرار و دریافت گواهینامه ISO9000 389
نتیجه گیری 392
منابع 393
فصل دوازدهم ـ مهندسی مجدد در سازمان -
تعریف مهندسی مجدد در سازمان 399
تفکر مهندسی مجدد 401
مدل کلی مهندسی مجدد 403
اصول اساسی بستر سازی مهندسی مجدد 406
تأثیرات مهندسی مجدد 407
فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری 409
موارد مطرح در یک مهندسی مجدد موفق 410
منابع 413

نماد اعتماد
logo-samandehi