معرفی کتاب : مدیریت در ایران آینده

معرفی کتاب : مدیریت در ایران آینده
نویسنده کتاب : آقايي فيشاني تيمور
ناشر کتاب : مير
تعداد صفحات کتاب : 256

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 7
فصل اول: مدیریت وگذشته -
بخش اول: مفهوم تاریخی«شرق» و «غرب» 11
«شرق و روح و بینش آن » 11
«غرب و روح و بینش آن» 12
تشریح و مقایسه دوبینش «شرق» و «غرب» 13
مفهوم «جهان سوم» و روند شکل گیری 19
«دولت- ملت» در ایران 19
«هویت ملی ایرانی و عناصر تشکیل دهنده آن» 27
عنصر فرهنگی باستانی 28
عنصر اسلامی 32
عنصر غربی 35
تلافی تفکر غرب و شرق در ایران و 41
پیامدهای آن بر «پدیده مدیریت» 41
«آخرین هجوم خارجی بزرگ» 42
(هجوم تمدن غرب) 42
تموجات مذهبی و فرایند هویت پذیری ایرانی 49
بخش دوم: واقعیت‌ها و درس‌هایی از گذشته ایران 55
حرکت های اولیه تحولگرایی و نوسازی در ایران 57
اقدامات رسمی 59
اقدامات غیررسمی 63
نهضت مشروطیت ایران 65
«به عنوان برجسته‌ترین جریان هم عصر بالندگی تمدن غرب» 65
حرکت های بعدی برای روند نوسازی ایران 73
عصر اول مشروطه(مجلس اول تا پنجم) 73
عصر دوم مشروطه(مجلس ششم تا سیزدهم) 79
عصر سوم مشروطه(حکومت محمدرضاشاه) 82
پاورقی های فصل اول 85
فصل دوم: مدیریت و توسعه -
«توسعه وپیشرفت» 91
«گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی» 101
«شاخص‌ها و ابعاد توسعه» 113
«ابعاد توسعه» 116
توسعه فرهنگی 116
توسعه سیاسی 123
تشکل های سیاسی در جوامع درحال نوسازی 126
مخالفت محافظه کاران 127
مخالفت دستگاه‌های اداری 127
مخالفت مردم گرا 127
عوامل قدرتمند شدن حزب 128
پشتیبانی توده مردم 128
سازماندهی 128
درجه وفاداری 129
توسعه اقتصادی 130
مسایل اجتماعی ناشی از توسعه اقتصادی- اجتماعی ناموزون و پیرامونی مفاهیمی از شرایط توسعه یافتگی 147
مدنیت و مدرنیزاسیون 147
تجدد، ترقی و دموکراسی 151
«جامعه مدنی» 155
پاورقی‌های فصل دوم 161
فصل سوم: مدیریت و حال -
«موقعیت خاص ایران در منطقه و جهان اسلام» 167
بعد تاریخی 168
بعد جغرافیایی و ژئوپولیتیکی 169
بعد سیاسی و استراتژیکی 171
«علل نهادینه نشدن امور در ایران» 175
فرایند عقلانیت یا افسون زدایی (disenchentment) 175
فقدان «همدلی» (Empathy) و «اخلاق عقلی» 178
محدودیت در زایش قراردادهای اجتماعی 180
فساد اداری و راه های مبارزه با آن 183
طرح موضوع 183
تعریف فساد 183
سابقه فساد 184
معادله فساد اداری 186
راه های پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در ایران آینده 187
«منابع انسانی در ایران» (ازمشکلات تا بهره‌وری) 189
بعد روانشناسی 191
بعد جامعه شناسی 192
بعد بحران شناسی توسعه 194
بعد تحول پذیری و خلاقیت 198
پاورقی‌های فصل سوم 201
فصل چهارم: ‌مدیریت و آینده -
اخلاق در سازمان های آینده 205
تحلیل مقدماتی 208
تحلیل نهایی 214
استقرار مدیریت استراتژیک در ایران آینده 217
تساهل در مدیریت 223
تعریف تساهل 224
ضرورت و کارکرد تساهل 227
بهره مدیریتی از تساهل 229
«تحولات بنیادین و مدیریت» (... تاپسامدرنیته) 231
پسامدرنیته(پست مدرنیسم) 236
ایران درمعرض تحولات بنیادین 239
بسوی نظریه سه بطنی معاصر 243
دیدگاه نهایی 247
پاورقی های فصل چهارم 249
منابع و مآخذ 251نماد اعتماد
logo-samandehi