معرفی کتاب : مدیریت در عرصه بین المللی

معرفی کتاب : مدیریت در عرصه بین المللی
نویسنده کتاب : رادريگز چارل
ناشر کتاب : صفار
تعداد صفحات کتاب : 496

فهرست مطالب کتاب

بخش اول: مقدمه ای بر مدیریت بین‌المللی -
مقدمه بخش اول 24
فصل اول: فرآیند مدیریت بین‌المللی: مروری اجمالی 25
اهداف فصل 25
فرآیند مدیریت بین‌المللی 25
فرهنگ 27
چگونه فرهنگ آموخته می شود 29
منابع یادگیری فرهنگی 29
خانواده 29
مؤسسات آموزشی 30
مذهب 30
تأثیر فرهنگ بر برنامه ریزی بین‌المللی 32
تأثیر فرهنگ برسازماندهی بین‌المللی 33
تأثیر فرهنگ بر بکارگماری بین‌المللی 34
تأثیر فرهنگ بر هماهنگی بین‌المللی 35
مدل ابعاد فرهنگی ها فستد 37
بعد کنفوسیوس 48
سایر عوامل تأثیرگذار برفرآیند مدیریتی 49
مدیریت جهانی: چشم انداز آتی 49
شرکتهای جهانی 52
ویژگیهای مدیرجهانی 53
چرا مدیریت بین‌المللی را مطالعه می‌کنید 55
خلاصه 58
اصطلاحات کلیدی(مهم) 58
پرسشهایی برای بحث 60
یادداشت‌ها 61
فصل دوم: محیط جهانی 64
اهداف فصل 64
محیط داخلی 64
فضای سیاسی داخلی 64
فضای رقابت داخلی 66
فضای اقتصاد داخلی 66
محیط بین‌المللی 67
فرصتهای ایجادشده دراثر تشکیل اتحادیه اروپا 67
تهدیدات ناشی از تشکیل اتحادیه اروپا 68
محیط خارجی 69
فرهنگ 70
محیط اقتصادی 71
نیازهای تکنولوژیک کشورها به موازات توسعه آنها 72
سیستم های حقوقی و سیاسی 73
سیستم های حقوقی 74
سیستم های سیاسی 76
انواع سیستم های سیاسی 76
سیاستهای دولت 77
نگرش دولت نسبت به محصول 78
کمبود ارزخارجی 80
بیمه ریسک خارجی 81
رقابت 82
کار تلها 82
رشوه دهی 82
شرایط اقتصادی 83
مؤسسات تحت مالکیت دولت 83
دیدگاه کوتاه مدت در برابر دیدگاه بلندمدت 83
نظریه ای برای کمک به پیش بینی روند رقابت 84
موانع تجاری 86
تعرفه و سهمیه بندی محصولات وارداتی 87
گات(موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) 87
موانع پولی 88
حمایت غیر تعرفه ای 88
پی آمدهای موانع تجاری 89
نوسانات نرخ ارز 89
روابط کارگری 91
تفاوتهای روابط کارگری بین کشورها 92
تأثیر اتحادیه کارگری براستراتژی شرکتهای چندملیتی 92
تأثیر برسطوح دستمزد 92
محدودکردن تغییرپذیری سطح استخدام 92
کندنمودن ادغام جهانی 93
منابع اطلاعاتی 93
تذکر 94
خلاصه 95
اصطلاحات کلیدی(مهم) 95
پرسشهایی برای بحث 96
یادداشت‌ها 98
بخش دوم: فرآیندبرنامه ریزی بین‌المللی -
مقدمه بخش دوم 102
فصل سوم: استراتژی بین‌المللی 103
اهداف فصل 103
چراشرکتها عملیات خود را در سطح بین‌المللی گسترش می دهند 103
فرصتها: دلیل بین‌المللی کردن عملیات شرکت 104
سودهای بیشتر 104
فروش محصولات به قیمت های بالاتر 104
نیروی کاری با مواد اولیه ارزان تر 105
ظهور بازارهای جدید 106
رشد سریع تر در بازارهای جدید 107
بدست آوردن محصولات جدید برای بازار داخلی 108
جهانی شدن سیستم های مالی 108
ایجاد فرصت تهدیدات: دلایل گسترش فعالیت‌ها و عملیات شرکتها در عرصه تجارت بین‌الملل 108
درامان ماندن از افول تقاضا در بازار داخلی 108
تحصیل مواد اولیه 109
حمایت از بازار داخلی 110
حمایت از واردات 110
چراشرکتها فعالیتهای خود را در عرصه بین‌المللی گسترش می دهند؟ 111
ممیزی (بازبینی) داخلی 111
منابع خارجی تأمین مالی 112
ماهیت داراییهای فیزیکی شرکت و شایستگی‌های کارکنان 112
نقطه قوت شرکت: آغاز حرکت 113
انواع استراتژیهای بین‌المللی 114
استراتژی قوم مدارانه 115
استراتژی چندگانه داخلی 115
استراتژی جهانی 115
اهداف راهبردی و عملیات بین‌المللی 118
حوزه‌هایی که در آنها اهداف باید تدوین شوند 118
خلاصه 126
اصطلاحات کلیدی(مهم) 126
پرسشهایی برای بحث 128
یادداشت‌ها 129
فصل چهارم: استراتژی بین‌المللی: استراتژی های چهارگانه قیمت‌گذاری 132
اهداف فصل 132
استراتژی عرضه کالا یا خدمات در عرصه بین‌المللی 132
معیار خودمرجعی 133
مشتری پسندسازی در برابر استانداردسازی 133

نماد اعتماد
logo-samandehi