معرفی کتاب : مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

معرفی کتاب :  مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار
نویسنده کتاب : ميرسپاسي ناصر
ناشر کتاب : مير
تعداد صفحات کتاب : 473

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار ل
فصل اول کتاب: کلیات
مقدمه 1
روند تاریخی مدیریت منابع انسانی و روابط کار با نگرشی به روند جهانی سازی 4
گذری به تحولات مدیریت منابع انسانی در ایران 7
سیر تحول تئوریهای مدیریت و کاربرد آن در مدیریت منابع انسانی 10
نگرش اقتضایی و منطق فازی در انتخاب مکتب مناسب 25
سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی 30
اهداف و برون داد نظام(سیستم) مدیریت منابع انسانی 32
فرایند و میان داد نظام(سیستم) مدیریت منابع انسانی(Throughout) با
تاکید بر نگرش‌های نوین 33
درونداد نظام(سیستم) مدیریت منابع انسانی(Input) محیط 36
جهانی سازی و محیط برون سازمانی 37
محیط سیاسی 38
محیط اقتصادی 39
محیط اجتماعی- فرهنگی 42
محیط زیست و شرایط اقلیمی 45
محیط درون سازمانی 45
فرهنگ سازمانی و نقش آن در روند جهانی سازی 50
مدیریت راهبردی(استراتژیک) منابع انسانی(مرما) 50
ویژگیها و فرایند طرح ریزی راهبردی(استراتژیک) منابع انسانی 52
راهبردهای (استراتژیهای) منابع انسانی 54
برنامه ریزی اجرایی(Action Program) 56
تخصیص منابعResource Allocation 57
ساختار سازمانیOrganization Srtucture 58
سازمان رسمی 59
انواع ساختار سازمانی 61
سازمان یا شبکه غیر رسمی 68
سیستم اطلاعات منابع انسانی(سامان) 70
استراتژی انتخاب نرم افزارهای منابع انسانی 73
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرشی به روند جهانی سازی
پرسش 76
فصل دوم: نظام جبران خدمت
مقدمه 81
بخش اول: تئوریهای جبران خدمت 85
تئوریهای کلان 86
تئوریهای خرد 90
تئوریهای خرد- خرد 92
رویکرد فرهنگی به نظام جبران خدمت 94
روشهای متداول پرداخت کارانه 98
روشهای تعیین مزد کارانه انفرادی 98
روشهای مزد کارانه گروهی 100
روشهای تعیین مزد کارانه سازمانی 101
طرحهای تشویق سرپرستان 102
حقوق و دستمزد در بخش دولتی ایران 102
نظام جبران خدمت با نگرش به روند جهانی سازی 106
پرسش
بخش دوم: طراحی، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل 109
طراحی مشاغل 110
تجزیه و تحلیل مشاغل(کار شکافی) 111
روشهای تجزیه و تحلیل مشاغل
روشهای عملکردیPerformance 112
روشهای کار بینیObservation 113
رو ش مصاحبهInterview 113
روش وقایع حساسCritical Incident 113
روش پرسشنامهStructural Questionnaire 113
تجزیه و تحلیل مشاغل مدیریتی و سرپرستی 114
پرسشنامه توصیف پست مدیریتMPDQ 115
پرسشنامه توصیف پست سرپرستیSTDQ 116
شرح و شرایط احراز مشاغل 116
شرح شغلJob Description 117
شرایط احراز شغلJob Specification 118
ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل 118
تعریف ارزشیابی مشاغل 120
روشهای ارزشیابی مشاغل 121
روش امتیازی متداول 122
مرحله اول: تنظیم آیین نامه امتیازات 122
مرحله دوم: تنظیم مشخصات مشاغل 130
مرحله سوم: اختصاص دادن امتیاز 131
مرحله چهارم: تعیین نرخ حقوق 132
معایب و محاسن ارزیابی مشاغل به روش امتیازی 135
محاسن روش امتیازی 135
معایب روش امتیازی 136
روش مقایسه‌ عوامل 136
عوامل پنجگانه 137
معایب محاسن ارزشیابی مشاغل به روش مقایسه عوامل 140
محاسن روش مقایسه عوامل 140
معایب رو ش مقایسه عوامل 140
روش طبقه‌بندی 141
معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش طبقه‌بندی 142
روش درجه بندی 142
معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش درجه بندی 143
پرسش 144
فصل سوم: نظام تامین و تعدیل منابع انسانی
مقدمه 149
بخش اول: طرح ریزی(برنامه ریزی) منابع انسانی 152
پیش بینی تقاضا و عرضه منابع انسانی 154
روشهای پیش بینی تقاضا 155
روشهای پیش بینی عرضه منابع انسانی 160
تجزیه و تحلیل جابجایی‌های داخلی 160
پیش بینی عرضه منابع انسانی (با استفاده از جدول جایگزینی) 160
استفاده از فنون پژوهش عملیاتی 166
ارزیابی عملکرد طرح 166
مراحل ارزیابی و کنترل 167
مرحله یکم- برقراری استانداردهای انجام کار 169
مرحله دوم- کنترل و اندازه‌گیری 171
مرحله سوم- ارزیابی 172
یک مثال عملی 172
برآورد کاهش منابع انسانی 176
برآورد ظرفیت ترفیع(جابجایی عمودی) 178
بخش دوم: مدیریت امور استخدامی 180
کارمندیابی 181
منابع داخلیInternal Labour Market 182
منابع خارجیExternal Labour Market 183
استراتژی انتخاب و گزینش 185
روشهای انتخاب 186
آزمونهای استخدامی 188
محاسن استفاده از آزمونها و مصاحبه‌های استخدامی 198
انتقادات وارد بر آزمونها و مصاحبه های استخدامی 198
روائی یا صحتValidity 199
پایانی یا دقتReliability 200
مقیاس اندازه گیری روایی و پایانی آزمونها 202
به کار گماردن (انتصاب) 206
آموزش ورود به سازمان 207
انتخاب و استخدام با نگرش به روند جهانی سازی 209
پرسش 210
تمرین- تنظیم آگهی استخدام 212
تمرین- تست شخصیت 213
فصل چهارم: نظام بهسازی منابع انسانی
مقدمه 219
بخش اول: مدیریت عملکردPerformance Management 223
تعریف ارزیابی عملکرد 226
طرح ارزشیابی کارکنان 226
محاسن اعمال مدیریت عملکرد 228
نظریه‌های ارزیابی 228
نظریه اول 229
نظریه دوم 229
نظریه سوم 231
روشهای متداول ارزیابی عملکرد 232
روش درجه بندی ترتیبی 233
روش مقایسه فرد با فرد 233
روش مقیاسی 234
روش توزیع اجباری 236
روش انتخاب اجباری 236
روش فرم ارزیابی 238
روش وقایع حساس 238
روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف 239
روش بررسی داخلی 240
روش تشریحی 240
روش ارزیابی گروهی 240
مصاحبه‌های بعد از ارزیابی 241
شرایط اجرای طرح ارزیابی و مدیریت عملکرد 241
موانع و محدودیتهای ارزیابی عملکرد 242
موانع روانی و رفتاری 242
موانع فنی و اجرایی 243
پرسش 246
خش دوم: آموزش و پرورش کارکنان و مدیران 249
اهداف سازمانی 250
اهداف کارکنان 250
اهداف اجتماعی 251
خط‌مشی‌ها و مسئولیت آموزشی 251
وظایف مسئولین آموزش 252
آموزش و بهسازی کارکنان اجرایی 253
برآورد احتیاجات و برنامه‌ریزی آموزشی 254
روشهای آموزش کارکنان اجرایی 255
آموزش ضمن کار 255
آموزش در شرایط مشابه، قبل از آغاز کار 256
کار آموزی همراه با آموزش نظری 256
آموزش مکاتبه‌ای 257
دوره های کار آموزی خارج از موسسه 257
کار آموزی با ماشینهای آموزشی 257
ارزیابی عملکرد برنامه‌ها‌ی آموزشی کارکنان اجرایی 258
آموزش مدیران و سرپرستان 259
روشهای آموزش و پرورش مدیران و سرپرستان 261
آموزش ضمن خدمت 261
گردش در مشاغل مختلف 262
ایفای نقش 262
روش تصمیم گیری 263
خودآموزی، فرایند یادگیری از تجربه 264
آموزش گروهی 266
آموزش از راه دور و آموزشهای آزاد 269
آموزشهای دانشگاهی مدیریت 270
آموزش و پرورش مدیران زن 273
ارزیابی عملکرد برنامه‌های آموزشی مدیران 274
پرسش 275
بررسی مسایل آموزش در یک واحد تولیدی 277
پرسش تحلیلی 278
فصل پنجم: نظام نگهداری منابع انسانی
مقدمه 281
بخش اول: تندرستی کارکنان 288
منافع سازمانی 288
منافع کارکنان سازمان 288
منافع اجتماعی 288
ایمنی محیط کار 290
علل ایجاد سوانح و اندازه گیری میزان و شدت آنها 293
اندازه گیری سوانح و محاسبه ضرب ضایعات 294
روشهای پیشگیری 295
ایمنی کارکنان راه دور 298
بهداشت و درمان 298
معاینات پزشکی 299
خدمات درمانی 299
تربیت بدنی 301
پرسش 302
بررسی مشکلات ایمنی یک واحد تولیدی 302
بررسی مشکلات ایمنی یک واحد خدماتی 303
بخش دوم: بیمه و بازنشستگی 305
بیمه بیکاری 308
باز خرید 309
بازنشستگی 310
بازنشستگی زودرس
انواع طرحهای بازنشستگی
طرح بیمه بازنشستگی
طرحهای صندوق بازنشستگی 311
نرخ حقوق بازنشستگی 311
مراحل قبل و بعد از بازنشستگی 312
پرسش 313
بررسی مشکلات سن بازنشستگی در یک موسسه بزرگ خصوصی 314
بررسی مشکل تورم منابع انسانی در سازمانهای بزرگ 315
بخش سوم: خدمات رفاهی 318
برنامه های رفاهی 318
ایاب و ذهاب کارمندان 318
غذا خوری و تسهیلات مربوط به آن 320
خانه سازی و تهیه مسکن 320
شرکتهای تعاونی، صندوق تعاون و قرض‌الحسنه 321
باشگاههای ورزشی و تفریحات سالم 321
کمکهای فکری و روان پزشکی 322
چاپ و توزیع نشریه 323
 

نماد اعتماد
logo-samandehi