معرفی کتاب : مدیریت استراتژیک منابع انسانی

معرفی کتاب : مدیریت استراتژیک منابع انسانی
نویسنده کتاب : آرمسترانگ مايکل
ناشر کتاب : دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تعداد صفحات کتاب : 312

فهرست مطالب کتاب

بخش 1 مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی
فصل 1 مفهوم مدیریت منابع انسانی 17
تعریف مدیریت منابع انسانی 18
جنبه های مدیریت منابع انسانی 19
اهداف مدیریت منابع انسانی 20
توسعه مفهوم مدیریت منابع انسانی 22
ویژگی های مدیریت منابع انسانی 31
نقدهایی به مدیریت منابع انسانی 32
مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان 37
واکنش ها به مدیریت منابع انسانی 40
فعالیت های اصلی مدیریت منابع انسانی 41
الزامات اساسی مدیریت منابع انسانی 43
جمع بندی 44
فصل 2 مفهوم استراتژی 46
تعریف استراتژی 47
مفاهیم کلیدی استراتژی 48
مبانی استراتژی 51
طراحی استراتژی 52
مدیریت استراتژیک 57
فصل 3 مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی 60
تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی 60
مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی 61
اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی 63
مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی 64
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی 65
هماهنگی استراتژیک 66
هماهنگی استراتژیک و انعطاف پذیری 78
محدودیت های مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی 79
جمع بندی 80
فصل 4 فرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی 81
مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی 82
استراتژی منابع انسانی منبع محور 85
روش های طراحی استراتژی های منابع انسانی 87
روش های دست یابی به هماهنگی استراتژیک 92
بخش 2 روش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
فصل 5 طراحی و اجرای استراتژی منابع انسانی 97
مباحث بنیادی فرایند 98
چارچوب های استراتژیک 102
مدلهای طراحی استراتژی های منابع انسانی 105
مسائل کلیدی در سطح کسب و کار 110
اجرای استراتژی های منابع انسانی 121
بررسی استراتژی های منابع انسانی 126
فهرست منابع انسانی استراتژیک 129
فصل 6 مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل 131
طراحی استراتژی منابع انسانی 131
محتوای استراتژی های منابع انسانی 145
مسائل در سطح سازمان 147
دست یابی به انسجام 153
خلاصه 157
فصل 7 نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمان 158
مشارکت در ارزش افزوده 159
مشارکت در ایجاد مزیت رقابتی 160
تأثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان 161
فصل 8 نقش استراتژیک کارکرد منابع انسانی 168
فلسفه 168
دستور العمل جدید برای منابع انسانی 168
متخصصان منابع انسانی به عنوان شرکای استراتژیک 169
منابع انسانی به عنوان یک شریک تجاری 170
نقش های کلیدی 171
شایستگی های منابع انسانی 174
نقش استراتژیک مدیر منابع انسانی 177
بخش 3 استراتژی های سازمانی
فصل 9: استراتژی های توسعه سازمانی 181
استراتژی های افزایش اثر بخشی سازمانی 182
استراتژی های توسعه فرایندهای سازمانی 183
استراتژی های تحول سازمانی 189
فصل 10 استراتژی های مدیریت فرهنگ 194
استراتژی های مدیریت فرهنگ چیست؟ 194
تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی 198
ارزیابی فرهنگ سازمانی 199
ارزیابی جو سازمانی 199
فرهنگ های مناسب 200
استراتژی های تقویت و تغییر فرهنگ ها 201
فصل 11 استراتژی های مدیریت تغییر 205
فرآیند تغییر 207
مقاومت در برابر تغییر 208
مدل های تغییر 210
رهنمودهایی برای استراتژی های مدیریت تغییر 213
فصل 12 استراتژی های توسعه روابط کاری 215
روابط کاری 215
قرار داد روان شناختی 219
استراتژی های روابط کاری 222
بخش 4 استراتژی های کارکردی
فصل 13 استراتژی های جذب کارکنان 235
هدف از استراتژی جذب کارکنان 235
نگرش مدیریت استراتژیک منابع انسانی به جذب کارکنان 236
یکپارچه کردن استراتژی های کسب و کار و جذب کارکنان 237
طراحی فعالیت ها و استراتژی های جذب کارکنان 238
اجزای استراتژی جذب کارکنان 238
فصل 14 استراتژی های مدیریت عملکرد 251
مدیریت عملکرد 252
هدف از مدیریت عملکرد 253
دامنه استراتژی مدیریت عملکرد 254
فرایند مدیریت عملکرد 257
جمع بندی 258
فصل 15 استراتژی های توسعه منابع انسانی 259
اهداف استراتژی توسعه منابع انسانی 260
مسائل اصلی استراتژی توسعه منابع انسانی 260
فصل 16 استراتژی های پاداش 271
نقش استراتژی پاداش در تحقق اهداف سازمان 272
ویژگی های استراتژی پاداش 272
طراحی یک استراتژی پاداش 273
استراتژی پاداش چگونه به نظر می رسد 277
فصل 17 استراتژی های روابط کارکنان 281
نقش استراتژی روابط کارکنان 282
نگرش مدیریت منابع انسانی به روابط کارکنان 284
طراحی استراتژی ها 286
فصل 18 جمع بندی: دست به کار شدن 291
واژه نامه فارسی- انگلیسی 293
واژه نامه انگلیسی- فارسی 299
نمایه 305


نماد اعتماد
logo-samandehi