معرفی کتاب : مدیریت استراتژیک

معرفی کتاب : مدیریت استراتژیک
نویسنده کتاب : اميرکبيري عليرضا
ناشر کتاب : نگاه دانش
تعداد صفحات کتاب : 504

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 15
بخش اول: توضیحات کلی: مدیریت استراتژیک
فصل اول: تعاریف و مفاهیم اساسی 25
استراتژی 26
تعریف و محتوای استراتژی موسسه 26
اهمیت استراتژی و فواید آن برای موسسه 30
سیاست یا خط مشیPolicy 34
تعریف و ویژگیهای سیاست موسسه 34
استراتژی و سیاست 37
مفاهیم دیگر 39
تاکتیک(رهیافت) 39
برنامه (Program) و بودجه 40
روش 41
فصل دوم: موسسات و مدیریت استراتژیک 43
محتوا و تاریخچه مدیریت استراتژیک 44
تعریف و هدف مدیریت استراتژیک 44
ویژگیهای مدیریت استراتژیک 45
عناصر اصلی مدیریت استراتژیک 48
روند تاریخی مدیریت استراتژیک 52
مدیریت استراتژیک در ایران 56
فرایند و مراحل مدیریت استراتژیک 59
سطوح مدیریت استراتژیک 59
فرایند و مراحل مدیریت استراتژیک 63
رویکرد‌های مدیریت استراتژیک 67
یک نمونه «توسعه استراتژی» 69
بخش دوم: تجربه و تحلیل استراتژیک: فعالیتهای توسعه استراتژی در موسسات
فصل اول: ماموریت سازمان و اهداف موسسات 79
تعریف، ویژگیها و ساختار اهداف 80
تعریف و ویژگیهای اهداف 80
وظایف و اهداف 85
ساختار و سلسله مراتب اهداف 87
اهداف کلی 89
ماموریت(رسالت) سازمان و اهداف اصلی 90
دیدگاه(Vision) و اهداف استراتژیک 94
اهداف وظیفه‌ای 96
هنجارهاNorms 98
اهداف استراتژیک سر آمد(مهم) 99
اهداف اقتصادی 101
مسئولیت اجتماعی و ارزشهای اخلاقی 114
فصل دوم: تجزیه و تحلیل محیط بیرونی : تشخیص فرصتها و تهدیدها
تعریف محیط بیرونی و تجزیه و تحلیل محیط 126
تعریف محیط بیرونی و عوامل آن 126
تعریف و فرایند تجزیه و تحلیل محیط 130
تجزیه و تحلیل عوامل محیطی 137
تجزیه و تحلیل عوامل محیطی بین‌المللی 137
تجزیه و تحلیل عوامل محیط عمومی 140
تجزیه و تحلیل عوامل محیط(بیرونی)کاری 149
فصل سوم: تجزیه و تحلیل موسسه: مشخص شدن منابع و قابلیتها
تاثیر پذیری متقابل موسسه و محیط بیرونی 166
روابط بین موسسه و محیط 166
تجزیه و تحلیل تاثیر متقابل موسسه و محیط 169
تجزیه و تحلیل درون موسسه(ارزیابی موسسه) 177
عوامل منبع داخلی موسسه 181
تجزیه و تحلیل سیستم سازمانی 182
تجزیه و تحلیل قسمتهای سازمان یا تجزیه و تحلیل 186
تجزیه و تحلیل ظرفیت منافع انسانی و توسعه 190
تاثیر متقابل و هم افزایی(Synergy) بین منابع داخلی 194
بخش سوم: تجزیه و تحلیل گزینه‌های استراتژیک: انتخاب استراتژیک
فصل اول: تجزیه و تحلیلهای سبدی(Portfolio) در انتخاب استراتژی
تعریف هدف و فرایند تجزیه و تحلیل سبدی 212
تعریف و محتوای تجزیه و تحلیل سبدی 212
فرایند تجزیه و تحلیل سبدی 213
انتقادات وارده بر تجزیه و تحلیل سبدی 225
فنون سرآمد(مهم) مدیریت استراتژیک 226
فنون مورد استفاده در توسعه استراتژیهای شرکتی 226
فنون مورد استفاده در توسعه استراتژیهای موسسه‌ 242
تجزیه و تحلیل فنون کمکی دیگر 252
فصل دوم: استراتژیهای موسسه‌ای سرآمد(مهم) 261
یک چشم انداز کلی به استراتژیهای موسسه‌ای 262
استراتژیها بر حسب سلسله مراتب و محتوایشان 263
استراتژیها بر حسب اهداف و وظایف 267
استراتژیهای رشد و توسعه 270
استراتژیهای رشد درون سازمان 271
استراتژیهای رشد برون سازمانی 278
دیگر استراتژیهای موسسه‌ای 281
استراتژیهای رشد ساکن و یا عدم تغییر 281
استراتژیهای به خود آمدن و صرفه‌جویی 284
استراتژیهای کاهش دادن سرمایه‌گذاریها و تصفیه 288
استراتژیهای مختلط یا ترکیبی 291
بخش چهارم: اجرا و کنترل استراتژیها
فصل اول: اجرای استراتژیها 299
فرایند اجرای استراتژیها 300
مراحل فرایند اجرا 300
یکپارچه سازی بین استراتژیها و عناصر هماهنگی 303
تامین هماهنگی استراتژیک 306
تثبیت کردن استراتژیها و سیاستهای قسمت 306
تنظیم ساختار سازمانی 318
فرهنگ و فضای سازمانی 345
سبک رهبری استراتژیک 350
آماده کردن برنامه‌های اجرای و تخصیص منابع 356
تخصیص منابع و بودجه بندی 357
فصل دوم: کنترل و ارزیابی نتایج استراتژیک 363
کنترل استراتژیها و برنامه‌های اجرایی(عملیاتی) 364
فرایند کنترل و کنترل استراتژیک 364
موارد مورد نظر در فرایند کنترل 369
فنون کنترل استراتژیک 374
مراکز مسئولیت 375
بودجه‌ها 381
دیگر فنون برنامه‌ریزی و کنترل استراتژیک 384
بخش پنجم: موضوعات دیگر مدیریت استراتژیک
فصل اول: مدیریت در دوره‌های بحران و مشکلات تغییر بدون برنامه
تعریف و محتوا و منابع بحران 392
تعریف، محتوا و منابع بحران 392
منابع بحران 395
مراحل و نتایج فرایند بحران 403
فاصله استراتژیک و مراحل پدید آمدن بحران 403
بحران و نتایج تغییر بدون برنامه 412
مدیریت بحران 415
رویکرد‌های مدیریت بحران 417
پاسخ به بحران و مکانیسمهای سازگاری با تغییرات 419
فصل دوم: مدیریت استراتژیک در موسسات کوچک 429
تعریف، ویژگیها و محتوای موسسات کوچک 430
تعریف و ویژگیهای موسسات کوچک 430
طبقه بندی موسسات کوچک 434
مدیریت استراتژیک در موسسات کوچک 436
موسسات کوچک و تجزیه و تحلیل استراتژیک 437
برتری و کاستیهای استراتژیکی موسسات کوچک 441
موفقیت و عدم موفقیت در موسسات کوچک 449
فصل سوم: توسعه استراتژی در موسسات خدماتی 455
مفهوم خدمات و موسسات خدماتی 456
تعریف و ویژگیهای مفهوم خدمت 456
موسسات خدماتی 461
استراتژیهای رقابتی در موسسات خدماتی 467
فصل چهارم: مدیریت در سازمانهای غیر انتفاعی 473
تعریف سازمانها و سازمانهای غیر انتفاعی 474
تعریف و طبقه‌بندی سازمانها 474
مقایسه سازمانها از نظر استراتژیک 478
مدیریت استراتژیک در سازمانهای غیر انتفاعی 480
مسایل استراتژیک در سازمانهای غیر انتفاعی 480
فرایند مدیریت استراتژیک در سازمانهای غیر انتفاعی 483
منابع و ماخذ 489

نماد اعتماد
logo-samandehi