معرفی کتاب : مدیریت ساختار استراتژیک سازمان

معرفی کتاب : مدیریت ساختار استراتژیک سازمان
نویسنده کتاب : فقهي فرهمند ناصر
ناشر کتاب : دانشگاه آزاد اسلامي تبريز
تعداد صفحات کتاب : 430

فهرست مطالب کتاب

مدیریت 7S (پیش گفتاری برمدیریت ساختار استراتژیک سازمان) 9
چکیده 29
مقدمه 83
فصل اول: طرح تحقیق
پدیده های مدیریتی تاثیرگذار روی کاهش بهره‌وری 86
خصوصیات فنی، صنعتی کشورهای توسعه نیافته 86
تعریف موضوع 88
فرضیه 93
اهداف و علل انتخاب موضوع 96
قلمروتحقیق 97
محدودیتها 98
روش تحقیق 99
روشهای جمع آوری اطلاعات 100
تجزیه و تحلیل اطلاعات 100
فصل دوم: مروری بروضعیت صنایع ایران
اشاره ای به عوامل مؤثر در موفقیت چندشرکت 104
نگاهی به تاریخچه صنایع ایران 105
مروری بر تاریخچه صنعت ایران بعد از انقلاب 106
نارسائیهای بخش صنعت و معدن درکشور 109
جایگاه صنعت در برنامه توسعه اقتصادی کشور 110
موانع ساختاری در سازمانهای ایران 115
بکارگیری تکنیکهای تولیدی ژاپن درایران 120
رهنمودی برای تغییر 131
فصل سوم: ‌ساختاراستراتژیک سازمان
سازمان به عنوان سیستم اجتماعی 138
فعالیت های سازمانی 141
استراتژیهای تحول 144
ساختار سازمانی 147
ساختارهای سازمانی 150
ساختارهای سازمانی موفق 153
طراحی ساختار 160
ساختار استراتژیک سازمان 163
گروه بندی ساختار سازمانی 174
روابط تشکیلاتی درساختار سازمانی 179
فصل چهارم: سبک ورفتار مدیریت
اشاره ای به تئوریهای مدیریت 184
سبکهای مدیریت 188
تعیین سبک و رفتارمدیریت 190
کدام مدیریت؟ 202
فصل پنجم: نیروی انسانی
اشاره ای گذار به قابلیت انعطاف درساختار منابع انسانی 224
ویژگیهای نیروی انسانی 225
اندازه گیری و طبقه بندی تفاوتهای فردی افراد 227
عوامل ساختاری و رفتاری- اشاره ای به 23مورد از ویژگیهای عوامل ساختاری،رفتاری 229
فصل ششم: عملکرد و کارآیی سازمان
تعریف کارآیی و عملکرد 246
اثربخشی سازمان 247
بهره‌وری 250
عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری و عملکرد سازمان 253
ارزیابی عملکرد سازمان 254
معیارهای ارزشیابی عملکرد سازمان 257
مزایای ارزشیابی عملکرد سازمان 260
فصل هفتم: اجرای تحقیق
جامعه مورد بررسی 264
روش تحقیق 267
روش جمع آوری اطلاعات 269
تجزیه و تحلیل اطلاعات 271
تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد سازمانهای تولیدی 271
تعیین عوامل ساختاری و رفتاری 277
طراحی مدل ساختار استراتژیک سازمان 283
عوامل ساختاری و رفتاری ساختار استراتژیک سازمانهای تولیدی 285
اولویت بندی جایگاه‌های ساختاری و رفتارهای مدیریتی 286
مدل اجرایی ساختار استراتژیک سازمان 291
اجرای مدل ساختار استراتژیک سازمان در سازمانهای تولیدی و نتایج حاصله از آن 303
مراحل اجرایی ساختار استراتژیک سازمان در سازمانهای تولیدی 304
فصل هشتم: نتایج و پیشنهادات
نتایج 326
پیشنهادات 328
فصل نهم: یافته های جانبی تحقیق، زمینه ای برای انجام تحقیقات بعدی
تعیین جایگاه رفتاری برای افراد سازمان به عنوان یافته های جانبی تحقیق 332
ارزیابی عملکرد سازمانهای تولیدی تا این مرحله 334
رابطه های تشکیلاتی و رفتاری های مدیریتی 336
ارزشهای عملکرد حاصله در رابطه های تشکیلاتی مخالف سازمان پس از
اعمال رفتارهای مدیریتی و نمودارهای مربوطه 338
مقایسه رفتارهای مدیریت در رابطه های تشکیلاتی چهارگانه 342
همبستگی های میان رفتارهای مدیریتی ازلحاظ عملکرد 349
همبستگی های موجود میان رابطه های تشکیلاتی ازلحاظ عملکرد 350
نتایج 351
پیشنهادات 352
منابع و مآخذ 354
پیوستهاو ضمایم 366
جداول نمونه مربوط به بخش هفتم(اجرای تحقیق) 366
جداول مربوط به یافته های جانبی تحقیق به ترتیب اجرای عملیات مربوطه 368
رفتارهای مدیریتی قابل اعمال در رابطه های تشکیلاتی مختلف و سازمانهای تولیدی 426
نمونه ای از پرسشنامه های توزیع شده جهت تعیین جایگاه و عوامل ساختاری و رفتار مدیریتی428
چکیده به زبان انگلیسی (Orgonization Strategic Structure Management)


نماد اعتماد
logo-samandehi