معرفی کتاب : کارآفرینی : تعاریف، نظریات، الگوها

معرفی کتاب : کارآفرینی : تعاریف، نظریات، الگوها
نویسنده کتاب : احمدپور دارياني محمود
ناشر کتاب : شرکت پرديس

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی 1
مقدمه 3
مفهوم واژه کارآفرینی 4
کارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان 5
کارآفرینی از دیدگاه محققین علوم رفتاری 14
کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت 18
تحلیلی بر تعاریف ارائه شده در خصوص کارآفرینی 26
دیدگاههای مختلف نسبت به کارآفرین 26
فصل دوم: کارآفرینی در نظریه های اقتصادی 37
مقدمه 39
ظهور کارآفرینی در اقتصاد 39
مکتب سوداگرایان، فیزیوبوکرات ها، کلاسیک ها و مارکسیست ها 40
مکاتب نئوکلاسیک ها و نهائیون 47
مکتب سنتی اتریش-آلمان 51
مکتب شیکاگو 56
مکتب نهادیون 63
مکتب نوین اتریش 64
خلاصه و جمع بندی 68
فصل سوم: کارآفرینی در دیدگاههای غیراقتصادی 73
مقدمه 75
رویکرد ویژگیها 76
نیاز به توفیق یا توفیق طلبی 81
مرکز کنترل 82
تمایل به مخاطره پذیری 84
نیاز به استقلال 87
خلاقیت 88
تحمل ابهام 89
تحلیلی بر رویکرد ویژگیها 92
رویکرد رفتاری 103
خصایص جمعیت شناسی 106
انواع مدل های کارآفرینی 112
مدل های محتوائی 112
مدل های فرآیندی 113
خلاصه و جمع بندی 126
فصل چهارم: کارآفرینی در سازمان 131
مقدمه 133
ضرورت کارآفرینی در سازمان 134
سیرتطور کارآفرینی در سازمان 135
مقایسه ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی کارآفرینان مستقل با کارافرینان سازمانی
تفاوتهای کارکردی کارافرینی مستقل با کارافرینی سازمانی 143
موانع و محدودیت ها برای کارافرینی سازمانی 150
بررسی ادبیات استراتژیهای کارافرینی درون سازمان 152
استراتژیها از دیدگاه "هانس شول هامر" 155
استراتژیها از دیدگاه "جنینگز" 156
استراتژیها از دیدگاه "بادن فولر" و "استاپ فورد" 158
مدل های ارائه شده برای ایجاد کارافرینی در سازمان 159
مدل کارآفرین سازمانی 160
ایجاد کارافرینی شرکتی 162
خلاصه و جمع بندی 167
فصل پنجم: آموزش کارآفرینی 173
مقدمه 175
سابقه آموزش کارآفرینی 176
جایگاه آموزش در سال 1980 177
جایگاه آموزش در سال 1985 181
جایگاه آموزش در سال 1990 189
تحقیق در آموزش کارآفرینی 192
افراد تحت پوشش آموزش کارآفرینی 195
اهداف آموزش کارآفرینی 196
معیارهای ارزیابی 199
خلاصه و جمع بندی 202
فصل ششم: بررسی تحقیقات کارآفرینی 207
مقدمه 209
وضعیت تحقیقات در سال 1980 210
وضعیت تحقیقات در سال 1985 215
وضعیت تحقیقات در سال 1990 221
تحلیلی بر روند مطالعات در دهه 90 225
چالش ها در دهه 90 226
خلاصه و جمع بندی 229
فصل هفتم: مدل های نظری کارآفرینی 235
مقدمه 237
مدل پیشنهادی 237
ورودی ها 237
توانائی های فردی 238
عوامل سازمانی 239
عوامل محیطی 239
فرایند کارآفرینی 239
مرحله شکل گیری تفکر 239
مرحله تدوین برنامه فعالیت کاری 243
خروجی ها 247
خلاصه و جمع بندی 251
فهرست منابع 255
فهرست منابع فارسی 256
فهرست منابع انگلیسی 257
ضمیمه 275

نماد اعتماد
logo-samandehi