پژوهشنامه مدیریت : 840 پرسشنامه مدیریتی با طبقه بندی موضوعی

«پژوهشنامه مدیریت» در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.

این مجموعه شامل 841 پرسشنامه معتبر جهانی در 90 محور موضوعی و 12 جلد عرضه می شود.

ترجمه و تألیف : دکتر سید محمد مقیمی (دانشیار دانشگاه تهران) و دکتر مجید رمضان (استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

مراکز فروش :


1) مرجع علوم مدیریت ایران : فروش الکترونیکی فایل پرسشنامه ها

◄ برای خرید اینترنتی فایل Word پرسشنامه های پژوهشنامه مدیریت روی این لینک کلیک کنید.

2) انتشارات ترمه : خ انقلاب، خ 12 فروردین، پ 290، شماره تماس 66963301

3) پخش سینا : انقلاب، خ 12 فروردین، خ وحید نظری، پ 132، شماره تماس 66481514

4) مهربان نشر : خ انقلاب، خ 12 فروردین، خ شهید لبافی نژاد، پ 189، شماره تماس 666973175

5) انتشارات نگاه دانش : خ انقلاب، خ 12 فروردین، ساختمان ناشران، پ 16، طبقه 2، 66954892

6) پخش دانشیران : انقلاب، خ اردیبهشت، نبش خ وحید نظری، پ 142، 66400220
فهرست پرسشنامه های پژوهشنامه مدیریت:

كتاب اول
فصل اول: بهره وري و اثربخشي سازمان
 نگرش كاركنان نسبت به افزايش بهره وري
 برنامه هاي بهبود بهره وري
 مقايسه مديران مجرّب با مديران جوانتر
 انسجام و يكپارچگي سازمان
 هويت سازمان
 عوامل موثر بر استراتژي روابط بين سازماني
 استراتژي روابط بين سازماني
 توانمندسازي سازماني
 سازمان هايي در كلاس جهاني
 استراتژي ارزيابي سازماني
 ظرفيت هاي سازماني
 سلامت كسب و كار
 معيارهاي موفقيت سازمان
 خود ارزيابي كسب و كار
 اثربخشي مديريت سازمان
فصل دوم: مديريت عملكرد
 ارزيابي و تحليل مديريت عملكرد سازمان ها
 مديريت عملكرد
 عملكرد در شركت هاي چند مليتي
 ملزومات عملكرد كسب و كار
 مالكوم بالدريج
 كارت امتيازي متوازن
بر عملكرد شركت EFQM تاثير مدل
فصل سوم: شايستگي ها و مهارت هاي مديريت
 مهارت هاي ادراكي، انساني و فني
 مهارت ها و توانايي هاي روابط انساني
 مدير قرن بيست و يكم
 مهارت هاي مديريت
 مدير اثربخش
 ويژگي هاي روان سنجي مهارت هاي مديريتي
 مهارت هاي سازماني
 شايستگي هاي مديريت ارشد
 شايستگي هاي مديران در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 اثربخشي مديريت ارشد
 فعاليت هاي مديريتي فايول
 ويژگي هاي كاركنان در مديريت عملكرد
فصل چهارم: سازمان يادگيرنده
 يادگيري در مورد محيط مديران
 ظرفيت يادگيري سازماني
 سازمان يادگيرنده
DLOQ سازمان يادگيرنده بر اساس مدل
 شرايط يادگيري در سازمان
فصل پنجم: برنامه ريزي و تصميم گيري
 سبك تصميم گيري شخصي
 تصميم گيرنده خوب بودن
 برنامه ريز خوب بودن
 مشاركت در تصميم گيري گروهي
 سبك پاسخگويي
 سبك تصميم گيري كلي
 دودلي و ترديد در تصميم گيري
 استراتژي تصميم گيري
فصل ششم: سازماندهي
 ساختار نامشهود سازمان
 نگرش نسبت به افراد و سازمان
 مديريت فرآيند سازماندهي و سازمان غير رسمي
 سازماندهي و توسعه ساختار سازماني
 طراحي ساختار ماتريسي
 ساختار سازماني
 ابعاد ساختار سازماني
 ساختار سازماني بروكراتيك
فصل هفتم: كنترل و نظارت
 خود نظارتي
 فرآيند كنترل
 بازخور عملكرد
 انواع بازخور
 مهارت هاي نظارت
 كنترل پيش نگر
فصل هشتم: مديريت تغيير
 آمادگي براي تغيير
 مكانيزم هاي دفاعي در برابر تغيير
 تغيير سازماني
 مقاومت نسبت به تغيير سازماني
 پاسخ سازمان به تغيير
 تغيير محيط كاري با كيفيت بالا
 انعطاف پذيري نسبت به تغيير
 تغيير سازماني
 آمادگي تغيير
 آمادگي سازماني براي تغيير با رويكرد منابع انساني
 تجربه تغيير
 مداخلات
 بهبود سازماني
 توسعه سازماني

كتاب دوم
فصل اول : رفتار سازماني
 درك رفتار سازماني
 حس مشترك درباره رفتار در سازمان
(Action Plan) ارزيابي برنامه هاي اقدام
 تشريح رفتار
 رفتار منطقي درك شده سازمان
فصل دوم : نگرش ها و ادراكات فردي
 كانون كنترل
(OBSE) عزت نفس مبتني بر سازمان
 كفايت نفس
 اخلاقي بودن نگرش ها و رفتارها
 تحمل ابهام
 خودآگاهي
 عزت نفس
 مهارت هاي مديريت نگرش كاركنان
 خودارزيابي سازماني
 نگرش در كار
 نگرش در مورد محيط كار
 ادراكات و انتظارات نسبت به محل كار
 عزت نفس
 احساس و نگرش افراد از خود
فصل سوم : يادگيري
 يادگيري غير رسمي در محل كار
 ابزار مدل يادگيري
 يادگيري مشاركتي
 يادگيري فردي
 يادگيري گروهي
 يادگيري سازماني
 بررسي سبك هاي يادگيري
 ابعاد سازماني توانمندكننده يادگيري فردي
 سبك هاي يادگيري
 سبك هاي يادگيري
 ارزيابي سبك شناختي
 ابزارهاي بهبود/ يادگيري
فصل چهارم : انگيزش
 خوب بودن در ايجاد انگيزه
 پرسشنامه انتظار
 نگرش نسبت به سازمان
 مهارت هاي انگيزشي
 سنجش ضمني و صريح انگيزش
 امتياز بالقوه انگيزش
فصل پنجم : رضايت شغلي و تعهد سازماني
 رضايت شغلي
 وفاداري
 تعهد سازماني
 تعهد سازماني
 تعهد سازماني
 اخلاق سازماني و رضايت و تعهد كاركنان
فصل ششم : مديريت استرس
 عوامل مؤثر بر استرس شغلي
 علائم تحليل رفتگي
 تحليل رفتگي و نيمه خاموشي
 عوامل مؤثر بر فشارهاي شغلي
 فرسودگي شغل
 استرس شغلي
 تحليل رفتگي
 روش هاي غلبه براسترس شغلي
فصل هفتم : كار گروهي و تيمي
 دلايل اجراي مديريت بر مبناي تيم
 عوامل تسهيل كننده مديريت بر مبناي تيم
 نگرش افراد در زمينه گروه هاي كاري
 بازيگر تيم
 مراحل توسعه گروه
 پرسشنامه نقش تيم بلبين
 ارزيابي استقلال تيم
 ارزيابي اثربخشي عملكرد گروه
 بررسي ميزان مشاركت و درگيري افراد
 مهارت هاي تسهيل كنندگي
 جو يادگيري و مهارت هاي گروه كاري
 ارزيابي اثربخشي تيم
 هدف گذاري در تيم
 بررسي نقش افراد در تيم
 روابط بين شخصي در تيم
 بررسي رويه ها در تيم
 ارزيابي جلسات گروهي
فصل هشتم : پويايي هاي گروه
 سبك هاي مديريت تضاد
 چگونگي برخورد با عملكرد گروهي، رفتار بين گروهي و تضاد
 پويايي جلسه
 تاثير فرهنگ ملي بر رويكردهاي مذاكره
 بررسي رويكردهاي مذاكره
 مديريت تضاد
 تاكتيك هاي سياسي
 استراتژي هاي سياسي
 انواع قدرت
 مباني قدرت
 مهارت هاي نفوذ سازماني
 رفتارها در محيط اداري
 درگيري شغلي (مشاركت كاري)
فصل نهم : توانمندسازي
 پروفايل توانمندسازي
 توانايي الگوبرداري توانمندسازي
 نيمرخ توانمندسازي
 مهارت هاي توانمندسازي
 ابعاد توانمندي محيط كار
 توانمندسازي رواني

كتاب سوم
فصل اول : ارتباطات سازماني
 ارتباطات
 كيفيت ارتباطات
 خودگشودگي
 بازخور و حمايت از استقلال كاركنان
 رفتارهاي متقابل شخصي عادلانه
 سبك ارتباطي
 مهارت هاي بازخور
 بازخور
 خوب بودن در برقراري ارتباطات
 نيازهاي ارتباطي شما چه مي باشند؟
 روابط با همكاران
 اثربخشي سيستم ارتباطات
 سرمايه رابطه اي
 روابط بين شخصي
 روابط بين شخصي
 ارتباطات كلامي بين كاركنان و مديران
 گوش كردن
 مهارت هاي برقراري ارتباطات
 مهارت هاي بين شخصي
 مهارت هاي گوش دادن
 ارتباطات غير كلامي
 شبكه هاي ارتباطات
فصل دوم : رهبري سازماني
 تعيين سبك رهبري
Y و X نظريه
 موقعيت هاي رهبر
 رهبر خوب بودن
 خود ارزيابي رهبري
 ارزيابي رابطه رهبر پيرو
 آمادگي پذيرفتن نقش رهبري
 جانشين هاي رهبري
 هوش هاي چندگانه در رهبري تحول گرا
 سبك رهبري
 توسعه رهبران
 ويژگي هاي شخصيتي رهبر
 مديريت تحول گرا
 شبكه مديريتي كلارك
 رهبري دانشي
 رهبري چندعاملي
 خودرهبري
 ويژگي هاي رهبر
 رهبري
 رهبري تحول گرا
فصل سوم :رفتار شهروندي سازماني
 رفتار شهروندي سازماني
 رفتار شهروندي سازماني
 رفتار شهروندي سازماني
فصل چهارم :عدالت سازماني
 عدالت سازماني
 عدالت سازماني
 حساسيت به عدالت
 تمايل به عدالت و تساوي
 انصاف و تنوع
 سنجش ابعاد عدالت سازماني
فصل پنجم :اعتماد سازماني
 اعتماد
 اعتماد
 اعتماد سازماني
فصل ششم :فرهنگ سازماني
 ارزيابي فرهنگ سازماني
 فرهنگ سازمان، تغيير و توسعه
 نگرش هاي فرهنگي
 فرهنگ نو آوري
 فرهنگ سازماني و نوآوري
 بررسي ابعاد فرهنگ سازماني
 فرهنگ ايمني
 فردگرايي و جمع گرايي
 جو سازماني

كتاب چهارم
فصل اول : شخصيت
 پنج بعد اصلي شخصيت
 سنجش ماكياوليسم
 ادراك شخصيت
 خود شيفتگي
 خوشبيني
 كنترل تفكرات
 خوشبيني
 تفكر افراد پس از رويدادهاي منفي
 ريسك پذيري
 خودارزيابي تفكر و حل مساله
 سنجش تفكرات كنوني
 شخصيت شغلي
فصل دوم :سبك زندگي
 فعاليت هاي كار و خانه
 تضاد كار – خانواده
 تضاد بين كار - خانواده
 استرس سبك زندگي
 توجه به سلامتي
 شوخ طبعي
 زندگي كاري
 ارزش ها و سبك زندگي
 سبك هاي زندگي
 تغييرات ژنتيكي مواد غذايي
 بررسي تغيير ژنتيكي مواد غذايي
 برچسب هاي مواد غذايي
 آگاهي از بيوتكنولوژي و دانش بيولوژي و ژنتيك
 توجه به محيط زيست
 امنيت شخصي غذا
فصل سوم :كيفيت زندگي كاري
 كيفيت زندگي كاري
 كيفيت زندگي كاري
 كيفيت زندگي كاري
 كيفيت زندگي
فصل چهارم :روانشناسي كار
 شناسائي كليشه هاي حرفه اي
 حمايت اجتماعي
 موانع اقدام
 نگرش نسبت به پول
 مصاحبه هاي گروهي
 فعاليت هاي كاري
 قرارداد روان شناختي
 پرسشنامه حرفه اي
 انتظارات شغلي
 مشتري، كارآفريني و يادگيري
 مهارت هاي جستجوي شغلي
فصل پنجم :مديريت زمان
 فنون مديريت زمان
 مديريت زمان
 نگرش ها نسبت به زمان
فصل ششم :اعتياد به كار
 اعتياد به كار
 اعتياد به پركاري
فصل هفتم :هوشمندي سازماني
 هوش عاطفي
 هوش عاطفي
 هوش عاطفي
 هوش اجتماعي
 ضريب هوشي تنوع
 هوش فرهنگي
 هوش فرهنگي
 هوش سازماني
 هوش معنوي
فصل هشتم :معنويت سازماني
 سنجش ميزان گرايش به معنويت
 معنويت در كار
 معنويت در كار
فصل نهم :اخلاق حرفه اي
اخلاقي IQ آزمون
 گرايشات اخلاقي
 اخلاق كاري
 ارزش هاي شخصي
 اخلاق
 اخلاق اسلامي كار
 انحرافات اخلاقي
 ايدئولوژي اخلاقي
 ارزش هاي كاري
 ارزيابي كدهاي اخلاقي
 اخلاق در سازمان
 اخلاق

كتاب پنجم
فصل اول :كليات منابع انساني
 درك از مديريت منابع انساني
 مديريت منابع انساني اثربخش
 موانع مديريت منابع انساني اثربخش
 كاركردهاي مديريت منابع انساني
 نقشهاي مديريت منابع انساني
 استراتژي منابع انساني سازمان
 مديريت برون سپاري منابع انساني
 مميزي منابع انساني
 مسؤليت هاي مديران منابع انساني
 مديريت كاركنان
 مديريت منابع انساني، نوآوري، تكنولوژي و عملكرد
 جابه جايي و تحرك نيروي كار
فصل دوم :تجزيه و تحليل و طراحي شغل
 نياز رشد و ويژگي هاي شغلي
 مدل ويژگي هاي شغل
 شرح وظيفه
 طراحي شغل
 طراحي شغل براي يادگيري
 اثربخشي تحليل شغلي
فصل سوم :برنامه ريزي منابع انساني
 ارزيابي برنامه ريزي منابع انساني
 دلايل وجود برنامه مديريت جانشيني
 برنامه ريزي و مديريت مؤثر جانشيني
فصل چهارم :استخدام منابع انساني
 ارزيابي متقاضي شغل
 ابعاد شغل از ديدگاه كاركنان
 ورود كاركنان جديد به سازمان
 نگرش كارفرما به استخدام كارآموزان
 گزينش
 ارزيابي اثربخشي نيرويابي
فصل پنجم :جنسيت و مديريت منابع انساني
 استراتژي هاي شكستن سقف شيشه اي
 موانع پيشرفت زنان به جايگاه مديريت
 نگرش به كار و فعاليت زنان
 ادراكات از جنسيت در محل كار
فصل ششم :آموزش و توسعه منابع انساني
 آموزش روابط انساني
 مهارت هاي مربي گري هدف مدار
 بازخور درجه و نقش آن در توسعه
 توسعه مديريت
 انطباق شيوه هاي آموزش با كاركنان قديمي تر
 ادراكات در زمينه آموزش مديريت
 جلسات مطالعه موردي
 فرهنگ مربي گري
 بهبود عملكرد از طريق ارزيابي و مربي گري
 حمايت مديريت از آموزش
 ارزيابي دوره آموزشي
 آموزش و توسعه در سازمان ها
 مربي گري
 فنون آموزش
 نگرش ها نسبت به توسعه مديريت
 اثربخشي چرخش شغلي
فصل هفتم :ارزيابي عملكرد منابع انساني
 ارزيابي عملكرد كاركنان
 اثربخشي ارزيابي عملكرد
 مزاياي ارزيابي عملكرد
 ارزيابي از پايين به بالا توسط كاركنان
 مقياس ها و سياست هاي ارزيابي عملكرد
 نگرش هاي افراد درباره خودارزيابي
 خود ارزيابي
 سيستم ارزيابي عملكرد و پاداش
 ارزيابي عملكرد و بهبود
 ارزيابي عملكرد و پاداش
 مهارت هاي ارزيابي عملكرد و پاداش
 ارزيابي درجه اي جهت توسعه رهبري
 ماهيت بازخور سرپرست
 بازخور درجه
فصل هشتم :مديريت پاداش
 نظام جبران خدمات در سازمان
 نگرش هاي كاركنان درباره مزاياي سازماني
 رضايت نسبت به پرداخت هاي سازماني
 ارزيابي عملكرد و سيستم حقوق و دستمزد
 ارزيابي اثربخشي استراتژي پاداش
فصل نهم :مديريت مسير ترقي
 عوامل موثر بر مديريت مسير شغلي
 استراتژي هاي مسير شغلي بالقوه
 كفايت نفس و مسير شغلي
 ارزيابي برنامه ريزي توسعه شغلي
 مسير شغلي
 تعهد حرفه اي در مسير ترقي
 دلايل ارتقاء شغلي در سازمان ها
فصل دهم :مديريت روابط كار
 ادراكات در مورد روابط صنعتي
 انتظارات كاركنان از اتحاديه ها
 نياز به حضور اتحاديه ها
فصل يازدهم :ترك خدمت و بازنشستگي
 سنجش دلايل انفصال از خدمت
 علل ترك سازمان
 نگرش ها نسبت به بازنشستگي
 عوامل موثر بر كاهش ترك خدمت

كتاب ششم
فصل اول :مسؤليت اجتماعي
 مسؤليت اجتماعي
 نگرش ها به مسئوليت اجتماعي
 كمك هاي انسان دوستانه سازمان
 مسؤليت اجتماعي شركت
 پاسخگويي محلي - جهاني
فصل دوم :مديريت كيفيت خدمات
 كيفيت خدمات
 شركت هاي متعالي
 كيفيت خدمات
 ارائه خدمات با خطاي صفر
 توسعه موفقيت آميز خدمات جديد
فصل سوم :مديريت دولتي
 رفتار كارآفرينانه در بخش دولتي
 خصوصي سازي
 دلايل برون سپاري
 سنجش حكمراني خوب
فصل چهارم :دولت الكترونيك
 اجراي موفق دولت الكترونيك
 كيفيت خدمات دولت الكترونيك
فصل پنجم :حكومت هاي محلي
 نقش مديران عالي سازمان هاي محلي در توسعه
 نگرش ها در زمينه حكومت محلي
 ارزش هاي مديريتي در حكومت محلي
 مقياس هاي عملكرد براي مديريت شهرداري ها
NGOs اثربخشي شبكه سازي در
فصل ششم :مديريت خدمات پليس
 اعتماد عمومي به پليس
 تعهد پليس
 رويه هاي پليس
 ويژگي هاي شخصي پليس
 رويه هاي پليس
فصل هفتم :مديريت بيمارستاني
 انگيزه تغيير رفتار در بيماران
 كنترل كيفيت اتاق اورژانس
 شايستگي فرهنگي در بيمارستان
 كيفيت خدمات درماني
 استرس در محيط بيمارستان
 خدمات بيمارستان
 كيفيت خدمات بيمارستان
 كيفيت خدمات در بيمارستان
 سوابق بهداشت شخصي
 نگرش بيماران نسبت به كيفيت خدمات
 مديريت بيماران
 رضايت بيماران از بيمارستان
 ديدگاه هاي بيماران درباره كيفيت مراقبت
 رضايت بيمار
 ابعاد پنج گانه كيفيت خدمات درماني
 جو سازماني در بيمارستان
فصل هشتم :مديريت توريسم و هتلداري
 استخدام مديران در صنعت توريسم
 نگرش هاي دانشجويان توريسم
 قابليت هاي سازمان در صنعت هتل و توريسم
 جو ارائه خدمات در هتل
 خدمات ارائه شده توسط ميهمان سراها
 ابعاد استراتژيك عملكرد هتل
 اخلاق كاري كاركنان هتل
 كيفيت هتل
 اقدامات زيست محيطي هتل
 خدمات ارائه شده توسط رستوران ها
 جو سازماني هتل
 رضايت پزشكان هتل
 رضايت مهمانان از هتل
 نيازهاي آموزشي ارائه دهندگان خدمات در هتل

كتاب هفتم
فصل اول :كليات بازاريابي
 حوزه هاي بازاريابي و توسعه به لحاظ مديريت دانش
 بازارهاي ارگانيك
 گرايش بازار
 بازاريابي
 گرايش به بازار
 گرايش بازار
 فعاليت هاي بازاريابي
 عدم اطمينان بازاريابي
 رضايت از قيمت
 رويكردهاي رابطه اي در بازاريابي
 سبك هاي مديريت مديران بازاريابي
 قابليت ها و مهارت هاي لازم براي بازاريابي
فصل دوم :اثربخشي مديريت بازاريابي
 اثربخشي فعاليت هاي بازاريابي
 اثربخشي فعاليت هاي بازاريابي
 ابعاد دانش بازار در توسعه كالاهاي جديد
 تحليل نقاط قوت در بازاريابي
 اثربخشي سيستم هاي بازاريابي
فصل سوم :مديريت استراتژيك بازاريابي
 نوع شناسي هاي اقدامات استراتژيك بازاريابي
 توسعه استراتژي بازاريابي
 دشواري هاي مديران در توسعه استراتژي بازاريابي
 اطلاعات موجود در استراتژي بازار
 اتحاد استراتژيك بازاريابي
 محيط رقابتي و گرايشات بازاريابي
 فرآيندهاي سازماني، فناوري اطلاعات و استراتژي هاي بازاريابي
 تاثير اينترنت بر بازاريابي
فصل چهارم :مديريت روابط با مشتري
 مشتري گرايي
 نيازهاي مشتريان به منحصر به فرد بودن
 مشتري مداري
 حفظ و مراقبت از مشتري
 عملكرد تيم در ارائه خدمات به مشتري
 گرايش سازمان به مشتري محوري
 وفاداري مشتري به خدمات سازمان
 نقش مشتري در فرايند ارائه خدمات
 توانمندسازي كاركنان مرتبط با مشتري
 رابطه بين مشتري و مشاور
 رضايت مشتري و پيامدهاي آن
 ارزش درك شده توسط مشتري
 خدمات مشتري
 ناخشنودي مشتري
 ارزيابي رستورانها از طريق مشتري
 رفتار اخلاقي شركت و قصد خريد مشتريان
 نگرش مشتريان نسبت به عملكرد سازمان
 وفاداري مشتري
 تعاملات ويژه با مشتريان
 شكايات مشتري
فصل پنجم :مديريت فروش
 مديريت فروش
 رضايت شغلي فروشندگان
 عوامل اثر گذار بر فروش
 مذاكرات فروش با خريداران خارجي
 رابطه بين فروشنده و مشتري
 توانايي هاي ارتباطي فروشندگان
 فروشنده حرفه اي
 كيفيت خدمات خرده فروشي
فصل ششم :تبليغات
 نگرش ها در زمينه تبليغات
 رويكردها نسبت به تبليغات
 تبليغات متحرك در شركت هاي چند مليتي
 نگرش افراد نسبت به تبليغات
 دلايل توجه به تبليغات
فصل هفتم :مديريت برند
 برند سازمان
 تصوير برند شركت هاي خصوصي
 تاثير تبليغات بر موفقيت برند
 وفاداري مصرف كننده به برند
فصل هشتم :مديريت خريد
 نگرش ها نسبت به خريد
 اقدامات خريد به هنگام
 ارزش درك شده خريد
 نگرش ها نسبت به خريد از فروشگاه
 خريد كالاهاي وارداتي كه مد هستند
 تعاملات بين خريداران و عرضه كنندگان
 خريد از اينترنت
فصل نهم :مديريت صادرات و واردات
 ارزيابي بازارهاي بين المللي
 مسائل مربوط به صادرات
 قرابت فرهنگي و بازارهاي خارجي
 استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات
 روابط واردكنندگان با صادركنندگان
 خدمات ارائه شده به صادركنندگان
 موانع صادرات
 عوامل اثر گذار بر واردات كالا
 موانع ورود به بازارهاي صنعتي
 كيفيت خدمات مربوط به سفارشات و دريافت كالا

كتاب هشتم
فصل اول :مديريت دارايي ها و تأمين منابع مالي
 ارزيابي موسسات مالي
 روش هاي تامين مالي
 بكارگيري تامين كنندگان خارجي
 انگيزه سرمايه گذاري
 مديريت دارائي هاي غير منقول سازمان
 عوامل موثر بر تصميم گيري در سرمايه گذاري
 بازگشت سرمايه گذاري در حوزه منابع انساني
فصل دوم :مديريت بانكداري
 سنجش كيفيت خدمات در نظام بانكي
 عملكرد بانك
 درك ريسك و مديريت ريسك در بانك
(CSF) عوامل حياتي موفقيت
 مفيد بودن درك شده خدمات بانكداري
 عوامل موثر بر انتخاب يك بانك
فصل سوم :بانكداري الكترونيك
 خدمات آنلاين بانكداري
 بانكداري الكترونيكي
 موانع استفاده از بانكداري الكترونيكي
 ارزيابي كاربرد بانكداري اينترنتي
 تماس مستقيم با بانك در مقابل بانكداري الكترونيكي
فصل چهارم :مشتري مداري در خدمات مالي و بانكي
 ادراك مشتريان از خدمات ارائه شده توسط بانك
 گرايشات بازار در مديران بانك
 رضايت مشتريان بانك
 عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتريان به بانك
 نظرات دريافت كنندگان خدمات مالي به عنوان اعضاي جامعه
 نگرش افراد كم درآمد به وضعيت مالي
 رضايت مشتري از كاركنان بانك
 ادراك مشتريان از كيفيت خدمات بانكداري
 حفظ رابطه با مشتريان در شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري
فصل پنجم :مديريت ريسك مالي
 ريسك پذيري اقتضايي تصميمات
 ريسك رابطه اي
 امنيت منابع سازماني
 ريسك سرمايه گذاري
 ريسك سرمايه گذاري
 بررسي ريسك شركت
 ارزيابي ريسك
 ارزيابي ريسك
فصل ششم :تخصيص منابع و بودجه بندي
 نقش افراد در توسعه بودجه
 بودجه بندي مشاركتي
 بودجه بندي عملكرد – محرك
 بودجه بندي افزايشي
 بودجه بندي به روش مركز هزينه/ مسئوليت
(PPBS) بودجه بندي برنامه اي
(Zbb) بودجه بندي بر مبناي صفر

كتاب نهم
فصل اول :مديريت توليد و عمليات
 يكپارچگي سازماني توليد
 اجراي تكنولوژي پيشرفته توليد
 استمرار كسب و كار در دوره بازسازي ساختمان
 ريسك بالقوه در فعاليت هاي بازمهندسي فرآيند
 عملكرد مديريت توليد و عمليات
(JIT) عملكرد سيستم به هنگام
 ابعاد سيستم هاي به هنگام
 شايستگي هاي مديران واحد توليد
 حذف توليد يك كالا
 ارزيابي كيفيت خودروهاي ساخته شده
 ارزيابي عملكرد مميزان
 ابعاد پيچيدگي
 ابعاد استراتژيك توليد
 توليد ناب
 عوامل حياتي موفقيت و بازمهندسي فرآيند كسب و كار
 ارزيابي مراحل توليد
 عوامل مؤثر بر موفقيت بازمهندسي فرآيندها
 مزاياي بازمهندسي فرآيندهاي كسب و كار
MRP عوامل اثرگذار بر
 انواع انعطاف پذيري عملياتي
 توسعه كالاهاي جديد
فصل دوم :مديريت زنجيره تأمين
 نظر مديران لجستيك درباره استخدام افراد
 مهارت هاي مديران ارشد لجستيك
 مديريت ارزش
 اقدامات سازمان در زمينه لجستيك
 انعطاف پذيري برنامه هاي لجستيك
 انعطاف پذيري برنامه هاي لجستيك
 اعتماد در مديريت زنجيره عرضه
 ويژگي هاي زنجيره عرضه براي خط توليد
 روابط با عرضه كننده در زنجيره عرضه
 اعتماد به تامين كنندگان
 عملكرد توزيع كنندگان
 تعاملات بين خريداران و عرضه كنندگان
 انتخاب شريك در زنجيره عرضه
 قابليت ها براي زنجيره عرضه و لجستيك
 معيارهاي انتخاب عرضه كننده
 مسائل موجود در حمل و نقل جاده اي
 اثربخشي اقدامات در حملونقل جادهاي
 مديريت زنجيره عرضه
 روابط در زنجيره عرضه
 تهيه و تدارك پايدار
 زنجيره ارزش
 سنجش اعتماد به مشتريان و تامين كنندگان در زنجيره تامين
فصل سوم :مديريت كيفيت
 كيفيت خدمات عرضه كننده
 اقدامات انجام شده در زمينه كيفيت در سازمان
 مديريت كيفيت جامع
 عوامل موفقيت مديريت كيفيت جامع
 چگونگي محيط مديريت كيفيت جامع
 عوامل حياتي مديريت كيفيت جامع
 ارزش دانش مشتريان و كارمندان در كيفيت كالا
 اقدامات انجام شده در زمينه كيفيت
 عوامل موثر بر بهبود كيفيت
 موفقيت مدير كيفيت در سازمان
 نگرش مديران درباره تاثير مديريت كيفيت جامع بر شغلشان
 موانع اجراي مديريت كيفيت جامع
 مديريت استراتژيك كيفيت
 مديريت و كنترل كيفيت
 ابعاد مديريت كيفيت جامع
 تأثيرات مديريت كيفيت جامع
 توسعه منابع انساني در مديريت كيفيت
 گواهي نامه سيستم هاي مديريت كيفيت
 دلايل كسب گواهينامه سيستم هاي مديريت كيفيت
 عوامل موثر در موفقيت بكارگيري مديريت كيفيت جامع
 اهميت كيفيت در سازمان
 اجراي اقدامات در زمينه كيفيت
ISO اصول
 فناوري اطلاعات در پشتيباني از اقدامات مديريت كيفيت جامع
 حلقه هاي كيفيت
 كنترل فرآيند آماري براي انتخاب پروژه هاي آزمايشي
 بررسي نقش مديران مياني در بهبود كيفيت
 محيط مديريت كيفيت جامع
 مديريت استراتژيك كيفيت
فصل چهارم :مديريت پروژه
 عملكرد شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه
 توانمندي هاي شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه
 سنجش عملكرد شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه
 موفقيت مديريت پروژه
 جو توانمندسازي در محيط پروژه
 قابليت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشاركت در پروژه ها
 نگرش ها درباره پروژه
 ابزارهاي مديريت پروژه
 مديريت پروژه

كتاب دهم
فصل اول: مديريت دانش
 تعاملات بين فعاليت هاي مديريت دانش
 تسهيم دانش
 اثربخشي اقدامات مديريت دانش
 دستيابي به دانش و تسهيم آن
 تشخيص مديريت دانش
 مديريت دانش و نوآوري
 تاثير عوامل فني – اجتماعي بر تسهيم دانش
 اثربخشي مديريت دانش
 موانع دستيابي به دانش جهاني
 فعاليت هاي مديريت دانش
 عوامل موثر بر بكارگيري مديريت دانش
 فعاليت هاي مديريت دانش
 بررسي فرهنگ مديريت دانش
 انتقال دانش ضمني
 فرآيندهاي مديريت دانش
فصل دوم: سرمايه هاي فكري
 سنجش سرمايه فكري سازمان ها
 سرمايه اجتماعي
فصل سوم: فضاي مجازي و تبادل الكترونيكي داده ها
 چك ليست خريدهاي نرم افزاري (نرم افزارهاي كامپيوتري)
 تصميم گيري در رابطه با خريد نرم افزارهاي كپي شده (غير اصل)
 موانع فرآيند اجراي موفقيت آميز برنامه ريزي منابع سازمان
 برنامه ريزي منابع سازمان
 سيستم برنامه ريزي منابع سازمان
 دنياي مجازي
 ارتباطات از راه دور
 استفاده از وبلاگ و تسهيم اطلاعات در آن
 اجراي تبادل الكترونيكي داده ها
فصل چهارم: كاربردهاي فناوري اطلاعات در مديريت
 آمادگي شركت براي مديريت منابع سازمان
 چالش هاي اجراء و موفقيت تهيه و تدارك الكترونيكي
 مزاياي حاصل از سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان
 استفاده از فناوري اطلاعات در فعاليت هاي سازماني مربوط به
بازاريابي
 تغييرات ناشي از به كار گيري فناوري اطلاعات در بازايابي
 تاثير فرآيندهاي سازماني و فناوري اطلاعات بر اجراي استراتژ ي ه اي
بازاريابي
(e‐ CRM) مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك
 سيستم الكترونيكي منابع انساني
 موانع به كارگيري فناوري اطلاعات در زنجيره عرضه
 تأثير فناوري اطلاعات بر عملكرد بازاريابي
 تاثير كامپيوتري شدن بر عملكرد بازاريابي
 استفاده از فناوري اطلاعات در پشتيباني از اقدامات مد يريت كيفي ت
جامع
فصل پنجم: اثربخشي فناوري
 ريسك هاي انتقال تكنولوژي
 انگيزاننده ها و موانع به كار گيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
 آزمون فناوري
 اثربخشي استفاده از تكنولوژي
 عوامل موثر بر ميزان اعتماد به تكنولوژي
 زيرساخت فناوري اطلاعات
 استفاده اخلاقي از فناوري اطلاعات (الگوي استفاده از نرم افزار)
 امنيت اطلاعات
 مزاياي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
 موانع به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
 تغيير تكنولوژيكي
 رفتار جستجوي اطلاعات
 مسائل مرتبط با جستجوي اطلاعات
 تكنولوژي كامپيوتر پايه
 فناوري اطلاعات
 مزاياي انتقال تكنولوژي
 گرانباري اطلاعات
فصل ششم: سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
 سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر وب
 سيستم هاي اطلاعاتي
 برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات / سيستم هاي اطلاعات
 سيستم هاي اطلاعات لجستيك
 سيستم هاي اطلاعات منابع انساني
 مزاياي سيستم خبره در حمايت از توليد
 به روز كردن اطلاعات كاركنان
 اثربخشي سيستم هاي به روز رساني اطلاعات كاركنان
 كنترل امنيت سيستم هاي اطلاعاتي
 برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي
 برونسپاري سيستم هاي اطلاعاتي
 اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي
فصل هفتم: اينترنت
 نگرش ها در زمينه اينترنت و وب سايت
 اثربخشي طراحي و عملكرد وب سايت
 پست الكترونيك
 سيستم هاي بين سازماني اينترنت پايه
 كاوشي درباره استفاده از اينترنت
 موفقيت برنامه ريزي سيستم هاي بين سازماني اينترنت پايه
 سنجش استفاده از اينترنت
 لذت و خوشي درك شده در استفاده از اينترنت
 ادارك مديران بازاريابي از اينترنت
 كيفيت وب سايت
 استفاده از اينترنت و پست الكترونيك
 استفاده از اينترنت
 اثربخشي استفاده از اينترنت
 آگاهي از اينترنت
فصل هشتم: تجارت الكترونيك
 اجراي موفق تجارت الكترونيك
 رضايت كاربر از تجارت الكترونيك براي خريد اينترنتي
 بازارهاي الكترونيك: استفاده از سيستم تجارت سازمان ب ا سازمان
(B B)
 سيستم هاي خرده فروشي آنلاين
 به كارگيري تجارت الكترونيك در كسب و كارهاي كوچك و متوسط
 خريد از اينترنت

كتاب يازدهم
فصل اول: تفكر استراتژيك و تعيين چشم انداز
 چشم انداز و ارزش هاي سازماني
 ارزش هاي كاري در سازمان
 تعيين نياز به بهبود در حوزه هاي استراتژيك
 عوامل استراتژيك در كسب و كار
 تيم استراتژيك
 مهارت هاي تفكر استراتژيك در رهبري
 استراتژي هاي كسب مزيت رقابتي سازمان
فصل دوم: تجزيه و تحليل محيطي
 عدم اطمينان محيطي درك شده
 مميزي محيطي
 نقاط قوت سازماني
 نقاط ضعف سازماني
 فرصت هاي سازمان
 تهديدات سازمان
 پويايي رقابت
 ويژگي هاي محيط رقابتي
 سنجش شناسايي فرصتهاي بيروني سازماني
فصل سوم: برنامه ريزي استراتژيك
 رضايت مشتريان از كالاها و خدمات سازمان
 رسميت برنامه ريزي استراتژيك
 نگرش ها در زمينه فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
 اثربخشي فرآيند ايجاد استراتژي
 پيامدهاي برنامه ريزي استراتژيك
 اثربخشي فرآيند توسعه استراتژي
 ارزيابي سيستم برنامه ريزي استراتژيك شركت
 استراتژي هاي پورتر
 توافق درباره بيانيه كسب و كار
فصل چهارم :مديريت خلاقيت و نوآوري
 ابتكار و نوآوري شغلي
 جو نوآوري
 خلاقيت و نوآوري در سازمان
 جو نوآوري در سازمان
 ‐ مديريت نوآوري
 نوآورانه بودن سازمان
 تفكر افراد درباره نوآوري
 نوآوري و كسب و كار اصلي سازمان
 بررسي ميزان خلاقيت در سازمان كارآفرين
فصل پنجم :كارآفريني مستقل
 ارزيابي برنامه كارآفريني
 آمادگي كارآفريني
 بررسي كارآفريني
 فرهنگ و عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر كارآفريني زنان
 عوامل خودكاميابي موثر بر كارآفريني
 تعيين ضريب كارآفرينى مربوط به تأسيس شركت
 تست صلاحيت راه اندازى كسب و كار مستقل
 آمادگى رهبرى كسب و كار مستقل
فصل ششم :رفتارها و مهارتهاي كارآفرينانه
 ظرفيت كارآفرينانه افراد
 مهارت هاي كارآفريني
 عوامل موثر بر رفتار كارآفريني
 انگيزه كارآفريني
 آگاهي درباره كارآفريني
 مهارت هاي كارآفريني
 شخصيت كارآفرين
 نوآوري، بيش فعال بودن و ريسك پذيري
 تست تمايل به مخاطره و ريسك
 سنجش نياز به استقلال
 نيمرخ كارآفرينى
فصل هفتم : كارآفريني سازماني
 رفتار كارآفرينانه در سازمان
 سنجش ميزان بي تفاوتي در كاركنان سازمان
 نگرش كاركنان به جنبه هاي مختلف سازمان
 محيط داخلي سازمان براي كارآفريني
 سنجش مفاهيم كارآفرينانه استيونسون
q تشخيص ساختار كارآفرينانه
 اثربخشي سيستم تحقيق و توسعه در سازمان كارآفرين
 فرهنگ سازماني كارآفرينانه
 سنجش ميزان كنترل و اثربخشي در سازمان كارآفرينانه
 سيستم پاداش در سازمان كارآفرينانه
 تشخيص ارتباطات كارآفرينانه
 سنجش كارآفريني درون سازماني

كتاب دوازدهم
فصل اول: اثربخشي آموزش و يادگيري
 اثربخشي معلم
 ارزيابي اثربخشي برنامه هاي آموزش
 كيفيت جو يادگيري
 موانع و تسهيل كننده هاي انتقال يادگيري
 اثربخشي آموزش
 يادگيري مبتني بر وب
 طراحي آموزشي (محتواي واحد درسي)
 حفظ مشتريان خدمات آموزشي
 وفاداري به خدمات آموزشي
 اثربخشي آموزش دهنده
 مديريت كيفيت جامع تداركات آموزشي
 الگوهاي انطباقي تدريس
 اثربخشي معلم
فصل دوم: مديريت آموزشگاهي
 بررسي اهميت امور قابل تحسين دانش آموزان
 دانش آموزان به عنوان عامل تغيير محيطي
 برنامه ريزي استراتژيك كيفيت در مدرسه
 اقدامات مديريت مدرسه در زمينه كيفيت
 جو مدرسه
 استانداردهاي سازماني در مدارس
 مهارت هاي سرپرستي مديران در مدرسه
 فرهنگ يادگيري در مدرسه
 نگرش ها درباره مديريت مدرسه
 ارزيابي مديريت مدارس پيش دبستاني
 اهميت ويژگي هاي مرتبط با كيفيت در مدرسه
فصل سوم: رفتارشناسي در محيط هاي آموزشي
 سبك رهبري معلم
 گزارش اولياء (يا معلمين) از احساس همدلي/ همدردي بچه ها
 عوامل ايجاد استرس حرفه اي در معلمين
فصل چهارم: استانداردهاي حرفه اي معلمان
 استانداردهاي شايستگي معلمان براي ارزيابي دانش آموزان
 استانداردهاي شايستگي معلمان براي ارزيابي آموزشي دانش آموزان
 استانداردهاي عملكردي براي متقاضيان معلمي
 توسعه استانداردهاي حرفه اي معلمان جديد
 كدهاي اخلاقي براي معلمان
 استانداردهاي حرفه معلمي
 استانداردهاي معلمان تازه كار
 استانداردهاي مديران مدرسه
فصل پنجم: مديريت كتابداري و اطلاع رساني
 دسترسي به خدمات مجلات الكترونيكي در كتابخانه ها
 كتاب هاي الكترونيكي در كتابخانه ها
 نگرش هاي كاربران درباره جريمه ها در كتابخانه
 موفقيت سيستم هاي خودكار كتابخانه
 اختيارات مدير كتابخانه
 مهارت هاي كتابدارها
 وظايف كتابدارها در زمينه سيستم خودكار كتابخانه
فصل ششم: مديريت آموزش عالي
 نگرش ها درباره دانشگاه مجازي
 نگرش ها در زمينه تصوير دانشگاه
 اهداف آموزشي دانشجويان
 نگرش فارغ التحصيلان از آموزش دانشگاه
 مديريت كيفيت جامع در موسسات آموزش عالي
 انتظارات كارفرماها از برنامه هاي آموزش عالي
 انتظارات كاركنان از برنامه هاي آموزش عالي
 انتظارات دانشجويان از برنامه هاي آموزش عالي
 خودارزيابي آمادگي براي ايجاد يك دانشگاه شركتي
 كيفيت در آموزش عالي
 نگرش هاي دانشجويان نسبت به تسهيم دانش
 نگرش دانشجويان به كسب و كار

تعداد بازدیدها : 40500
◄ ارسال این مطلب به دوستان:

Share/Bookmark

نماد اعتماد
logo-samandehi