کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

آمار سازمان سنجش درباره کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی سال 1387

 

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت بازرگانی در دوره روزانه به تفکیک دانشگاه

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

گرایش بازاریابی

6157

دانشگاه اصفهان

گرایش مدیریت تحول

5945

دانشگاه اصفهان

گرایش مدیریت مالی

6363

دانشگاه اصفهان

فقط زن- گرایش بازاریابی

6281

دانشگاه الزهرا

فقط زن- گرایش مدیریت مالی

6069

دانشگاه الزهرا

گرایش بازاریابی

6508

دانشگاه تبریز

-

6814

دانشگاه تربیت مدرس

گرایش بازاریابی

7267

دانشگاه تهران

گرایش بازرگانی بین المللی

7297

دانشگاه تهران

محل تحصیل قم

6268

دانشگاه تهران

گرایش بازاریابی

5917

دانشگاه سمنان

گرایش مدیریت تحول

5745

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گرایش مدیریت مالی

5859

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گرایش بازاریابی بین الملل

5988

دانشگاه شاهد

گرایش مالی

6185

دانشگاه شاهد

-

6007

دانشگاه شهید باهنرکرمان

گرایش بازاریابی

7052

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش بازرگانی بین الملل

6947

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش بازاریابی

5835

دانشگاه شهید چمران اهواز

گرایش مالی

6173

دانشگاه شهید چمران اهواز

گرایش بازاریابی

6861

دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش بازرگانی بین المللی

6950

دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش مدیریت بیمه

6541

دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش مدیریت تحول

6586

دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش بازرگانی بین المللی

6042

دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش مدیریت تحول

5953

دانشگاه فردوسی مشهد

-

6235

دانشگاه مازندران

گرایش مدیریت مالی

6119

دانشگاه یزد

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت بازرگانی در دوره شبانه به تفکیک دانشگاه

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

گرایش بازاریابی

5464

دانشگاه اصفهان

گرایش مدیریت تحول

5802

دانشگاه اصفهان

گرایش مدیریت مالی

5338

دانشگاه اصفهان

فقط زن- گرایش بازاریابی

6094

دانشگاه الزهرا

فقط زن- گرایش مدیریت مالی

5992

دانشگاه الزهرا

گرایش بازاریابی

5771

دانشگاه تبریز

-

6479

دانشگاه تهران

گرایش بازاریابی

6209

دانشگاه تهران

گرایش بازرگانی بین المللی

5947

دانشگاه تهران

محل تحصیل قم

5742

دانشگاه سمنان

گرایش بازاریابی

5597

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گرایش مدیریت تحول

5584

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گرایش مدیریت مالی

5622

دانشگاه شاهد

گرایش بازاریابی بین الملل

5792

دانشگاه شاهد

گرایش مالی

5662

دانشگاه شهید باهنرکرمان

-

6417

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش بازاریابی

6428

دانشگاه شهید بهشتی

گرایش بازرگانی بین الملل

5658

دانشگاه شهید چمران اهواز

گرایش بازاریابی

5673

دانشگاه شهید چمران اهواز

گرایش مالی

6005

دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش بازاریابی

6296

دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش بازرگانی بین المللی

5909

دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش مدیریت بیمه

6111

دانشگاه علامه طباطبایی

گرایش مدیریت تحول

5829

دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش بازرگانی بین المللی

5713

دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش مدیریت تحول

5765

دانشگاه مازندران

-

5366

دانشگاه یزد

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت بازرگانی در دوره نیمه حضوری

توضیحات

میانگین نمره کل

دانشگاه

-

5733

دانشگاه تربیت مدرس

 

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان گرایش مدیریت بازرگانی موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیردولتی

توضیحات

میانگین نمره کل

نام موسسه

گرایش بازرگانی بین المللی

5251

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی ارس- تبریز

گرایش مدیریت مالی

5252

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی ارس- تبریز

فقط زن

5426

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی ارشاد- دماوند

فقط مرد

5374

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی ارشاد دماوند

گرایش بازرگانی بین المللی

5151

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی الغدیر- تبریز

گرایش مدیریت مالی

5229

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی الغدیر - تبریز

منبع: مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد، مجموعه مدیریت، سازمان سنجش آموزش کشور، چاپ اول، دی ماه 1387

 


معرفی گرایش مدیریت بازرگانی

1) تعریف و هدف
دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل حرفه ای مدیریت در سازمان های بازرگانی و موسسات دولتی و نیز ادامه تحصیل در دوره دکتری مدیریت تدوین گردیده است. به طور دقیق تر هدف های برنامه کارشناسی مدیریت بازرگانی عبارت است از:
- آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان های بازرگانی
- افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسایل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه.
- افزایش مهرات و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید.
- ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای

2) طراحی دوره و شکل نظام
ضوابط آموزشی دوره کارشناسی ارشد طبق آئین نامه های مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد. شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی:
- داشتن حداقل گواهینامه کارشناسی ار موسسات آموزشی کشور یا کشورهای دیگر که مورد تأیید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
می باشد.
- گذراندن دروس کمبود (حداکثر 30 واحد) برای داوطلبانی که رشته تحصیلی اشان مدیریت نمی باشد.
- عدم اشتغال به تحصیل در موسسات آموزش عالی دیگر
- موفقیت در آزمون ورودی

3) برنامه دوره
برنامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 32 واحد به شرح زیر می باشد.
الف) دروس مشترک      20 واحد
ب) دروس اختصاصی     8 واحد
ج) پایان نامه                4 واحد
جمع کل                      32 واحد

4) نقش و توانایی
الف) فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با اطلاعات وسیعی که در زمینه های مختلف بازرگانی و بازاریابی، روابط انسانی، امور مالی و اقتصادی پیدا می کنند، به خوبی می توانند در سطح مدیران اجرایی در سازمان های بازرگانی، صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند.
ب) انتظار می رود که این فارغ التحصیلان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیتهای بیشتری را در سطوح بالای سازمان عهده دار گردند.
ج) علاوه بر این فارغ التحصیلان این دوره می توانند در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروزه در موسسات بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است مشغول کار شوند.
يك‌ فارغ‌التحصيل‌‌ مديريت‌ بازرگاني‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مدير تجاري‌ تحصيل‌كرده‌، مي‌تواند امور تجاري‌ را تفكيك‌ و اداره‌ كند و به‌ ياري‌ قدرت‌ خلاقه‌ خويش‌ در ايجاد بازار جديد، ارائه‌ خدمات‌ متنوع‌ و تازه‌، ابداع‌ روش‌هاي‌ جديد در عرضه‌ و توزيع‌، كارآفرين‌ باشد. فارغ‌التحصيل‌ مديريت‌ بازرگاني‌ بايد بتواند براي‌ كالاهاي‌ موجود، بازار جديدي‌ پيدا كند‌ يا روش‌هاي‌ مطلوب‌ توزيع‌ را در سيستم‌ دولتي‌ طراحي‌ نمايد، چون‌ امروزه يكي‌ از بزرگترين‌ مشكلات‌ كشور ما، رساندن‌ محصولات‌ كشاورزي‌ مثل‌ برنج‌، چاي‌ و مركبات‌ به‌ بازار و به‌ دست‌ مصرف‌كننده‌ است‌.

5) ضرورت و اهمیت
اداره سازمان های بازرگانی، صنعتی و دولتی با ابعاد مختلف آن بدون بهره گیری از دانش مدیریت و دسترسی به اطلاعاتی که در امر تصمیم گیری لازم است امکان پذیر نیست. لذا این وظیفه دانشگاه ها است که اولاً مدیران آینده این سازمان ها را برای قبول مسئولیت در سطوح مختلف مدیریت آموزش دهند. ثانیاً محققین و پژوهشگرانی را تربیت کنند که بتوانند مسائل و مشکلات اقتصادی و بازرگانی سازمان های مختلف جمهوری اسلامی ایران را به خوبی بشناسند و برای حل این مسائل و مشکلات راه حل های صحیح و منطقی پیدا کنند.
وجود دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه های ایران موجب می گردد که دانشجویان این رشته در حین تحصیل با مسائل خاص جامعه چاره اندیشی نمایند. اساتید متعهد نیز متعاقباً در مسائل مدیریت در جامعه کنونی ما تفکر کنند و افکار و اندیشه ها و شیوه های جدید مدیریت را در جامعه مطرح سازند و به تألیف و ترجمه کتابهای مفید در زمینه های مختلف مدیریت اقدام نمایند.
بدیهی است که در صورت عدم افتتاح دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی باب این گونه تحقیقات و مطالعات هرگز مفتوح نخواهد گردید.
مهمترین ضرورت تشکیل دوره های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی نیل به خودکفایی علمی در زمینه های مختلف مدیریت و رهایی از وابستگی و سلطه فرهنگی است.

دروس‌ اصلي‌ و تخصصي‌ گرايش‌ مديريت‌ بازرگاني‌:
مديريت‌ استراتژيك‌، حقوق‌ بازرگاني‌، حسابرسي‌، مديريت‌ توليد، مديريت‌ مالي‌، توسعه‌ اقتصادي‌ و برنامه‌ريزي‌، روانشناسي‌ كار، حسابداري‌ صنعتي‌، بازاريابي‌ و مديريت‌ بازار، تجزيه‌ و تحليل‌ و طراحي‌ سيستم‌، سازمان‌هاي‌ پولي‌ و مالي‌ بين‌المللي‌، بازرگاني‌ بين‌المللي، بازاريابي‌ بين‌الملل‌، پول‌ و ارز و بانكداري‌، سياست‌ پولي‌ و مالي‌، سيستم‌هاي‌ خريد و انبارداري‌ توزيع‌، حقوق‌ بازرگاني‌ بين‌الملل‌، تحقيقات‌ بازاريابي‌، روابط‌ صنعتي‌، سمينار در مسايل‌ مالي‌، سمينار در مسايل‌ بازاريابي‌، بهره‌وري‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ آن‌ در سازمان‌.

برای اطلاع از جزییات گرایش مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت می‌توانید به منوی کناری همین صفحه مراجعه فرمایید.

نماد اعتماد
logo-samandehi