آمار کلی سازمان سنجش درباره کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت سال 1387

 

آمار ثبت نام کنندگان، شرکت کنندگان، مجازین به انتخاب رشته و پذیرفته شدگان نهایی رشته امتحانی
مجموعه مدیریت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1387

تعداد قبولین نهایی

تعداد مجازین به انتخاب رشته

تعداد شرکت کنندگان

تعداد ثبت نام کنندگان

1463

7231

27378

35445

آمار پذیرفته شدگان به تفکیک دوره و گرایش

جمع

مجازی

غیر انتفاعی

نیمه حضوری

پیام نور

شبانه

روزانه

 

428

-

83

11

68

133

187

مدیریت بازرگانی

276

 

76

40

42

52

66

مدیریت دولتی

354

141

5

11

20

78

99

مدیریت صنعتی

109

-

-

-

-

54

55

مدیریت فناوری اطلاعات

13

-

-

-

-

7

6

مدیریت تکنولوژی

90

-

-

-

-

31

59

مدیریت مالی

129

-

-

-

-

63

66

مدیریت کارافرینی

10

-

-

-

-

5

5

مدیریت بحران

1463

141

164

62

130

423

543

جمع

میانگین نمرات خام پذیرفته شدگان به تفکیک درس و دوره

مجازی

غیر انتفاعی

نیمه حضوری

پیام نور

شبانه

روزانه

 

28/71

25/99

26/96

28/44

35/71

40/65

زبان

17/85

25/59

22/93

21/02

28/85

33/58

ریاضی و آمار

35/74

43/99

44/12

44/94

47/06

53/44

تئوری های مدیریت

36/96

49/17

49/76

48/78

52/79

58/12

اقتصاد خرد و کلان

11/10

0

36/90

34/95

33/86

41/97

مالیه عمومی و بودجه

6/20

5/92

35/76

27/97

33/13

45/45

حسابداری دولتی

16/86

20/87

17/38

18/26

23/65

29/19

تحقیق در عملیات (بازرگانی و صنعتی)

11/22

23/66

20/73

26/62

26/07

30/73

مدیریت مالی

23/98

38/08

21/31

19/56

36/96

43/20

مدیریت تولید

30/97

43/36

39/73

51/75

44/98

50/84

بازاریابی

9/29

2/82

5/45

6/15

10/97

17/55

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

میانگین نمره کل پذیرفته شدگان به تفکیک گرایش و دوره

مجازی

غیر انتفاعی

نیمه حضوری

پیام نور

شبانه

روزانه

 

-

5288

5733

5458

6009

6549

مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

-

-

6005

6004

6632

7602

مدیریت دولتی

-

5562

-

-

6170

6939

مدیریت صنعتی- مدیریت تکنولوژی

4574

5014

5716

5581

6059

6876

مدیریت فناوری اطلاعات

-

-

-

-

6427

7173

مدیریت کارآفرینی

میانگین معدل پذیرفته شدگان به تفکیک گرایش و دوره

مجازی

غیر انتفاعی

نیمه حضوری

پیام نور

شبانه

روزانه

 

-

15/25

14/81

15/64

15/68

16/20

مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

-

-

15/45

15/79

15/75

16/16

مدیریت دولتی

-

15/28

-

-

15/01

15/49

مدیریت صنعتی- مدیریت تکنولوژی

15/12

14/19

15/22

15/59

15/66

15/49

مدیریت فناوری و اطلاعات

-

-

-

-

15/31

15/07

مدیریت کارآفرینی

منبع: مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد، مجموعه مدیریت، سازمان سنجش آموزش کشور، چاپ اول، دی ماه 1387