فهرست نشریات علمی پژوهشی علوم انسانی (تا مرداد 88)

فهرست نشریات علمی علوم انسانی دارای اعتبار علمی - پژوهشی (تا مرداد 88)

بر اساس اعلام کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وابسته به معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ردیف

نام نشریه

اعتبار

آخرین تاریخ تصویب

تاریخ انقضا*

سردبیر

1

اخلاق در علوم و فناوری- انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

علمی- پژوهشی

مرداد 84

مرداد 85

داریوش دانشور فرهود

2

ادب پژوهی- دانشگاه گیلان

علمی- پژوهشی

دی87

دی89

غلامرضا رحمدل

3

ادب و زبان فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه شهید باهنرکرمان- همکاری با انجمن زبان و ادبیات فارسی

علمی- پژوهشی

دی81

فروردین89

یحیی طلبیان

4

ادبیات پایداری (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه شهید باهنر کرمان- همکاری با انجمن زبان و ادبیات فارسی

علمی پژوهشی

دی81

خرداد 89

محمد صادق بصیری

5

ادبیات تطبیقی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه شهید باهنر کرمان- همکاری با انجمن زبان و ادبیات فارسی

علمی- پژوهشی

دی 81

خرداد89

احمد امیری خراسانی

6

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

علمی- پژوهشی

اسفند87

اسفند 88

امیر بانو مصفا کریمی

7

اقتصاد اسلامی- پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی- همکاری با انجمن اقتصاد اسلامی ایران

علمی- پژوهشی

مهر 86

مهر87

عباس عرب مازار

8

اقتصاد بین الملل (پژوهشی سابق)- دانشگاه اصفهان

علمی- پژوهشی

خرداد80

اردیبهشت89

سید کمیل طیبی

9

اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق)- دانشگاهشهید چمران اهواز

علمی- پژوهشی

خرداد87

خرداد89

عنایت الله فخرایی

10

المپیک- کمیته ملی المپیک ج 11

علمی- پژوهشی

تیر81

آذر88

عباس گایینی

11

الهیات تطبیقی- دانشگاه اصفهان- همکاری با دانشگاههای دیگر

علمی- پژوهشی

تیر88

تیر89

مهدی دهباشی

12

آموزش عالی ایران- انجمن آموزش عالی ایران

علمی- پژوهشی

شهریور 83

شهریور84

محمد یمینی دوزی سرخابی

13

آموزش مهارتهای زبان (علوم اجتماعی و انسانی سابق)- دانشگاه شیراز

علمی- پژوهشی

مهر 87

فروردین 89

فیروز صدیقی

14

انتظام اجتماعی- دانشگاه علوم انتظامی- همکاری با دانشگاههای دیگر

علمی- پژوهشی

بهمن 87

بهمن88

عزت الله سام آرام

15

انجمن معارف اسلامی- انجمن معارف اسلامی

علمی- پژوهشی

آبان83

آبان 84

محسن جوادی

16

اندیشه دینی- دانشگاه شیراز- همکاری با انجمن معارف اسلامی ایران

علمی- پژوهشی

اسفند82

بهمن 90

قاسم کاکائی

17

اندیشه نوین دینی- نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها

علمی- پژوهشی

تیر 86

خرداد90

احمد بهشتی

18

اندیشه های نوین تربیتی- دانشگاه الزهرا (س)- همکاری با انجمن ایرانی تعلیم و تربیت

علمی- پژوهشی

دی83

بهمن89

سوسن سیف

19

آینه معرفت- دانشگاه شهید بهشتی

علمی- پژوهشی

دی86

دی88

منوچهر صانعی

20

بررسی مسائل اجتماعی (نامه علوم اجتماعی سابق ایران)- دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

مهر80

خرداد89

رحمت الله صدیق سروستانی

21

بررسیهای حسابداری و حسابرسی- دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

مرداد79

بهمن88

ساسان مهرانی

22

بوستان ادب (علوم اجتماعی و انسانی سابق)- دانشگاه شیراز

علمی- پژوهشی

مهر78

آذر88

محمد حسین کرمی

23

پژوهش حقوق و سیاست ویژه حقوق- دانشگاه علامه طباطبایی

علمی- پژوهشی

آذر 85

بهمن87

محمدرضا ضیایی بیگدلی

24

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی- وزارت آموزش و پرورش

علمی- پژوهشی

مرداد84

آذر87

داریوش فرهود

25

پژوهش در سلامت روانشناختی- دانشگاه تربیت معلم تهران

علمی- پژوهشی

اسفند87

اسفند89

علیرضا مرادی

26

پوهش در علوم ورزشی- پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- همکاری با انجمن تربیت بدنی

علمی- پژوهشی

مرداد83

بهمن88

حبیب هنری

27

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت- انجمن تعلیم و تربیت

علمی- پژوهشی

اسفند82

اسفند83

ذکاوتی قراگوزلو

28

پژوهش در نظامهای آموزشی

علمی- پژوهشی

اسفند84

اسفند85

خدایار ابیلی

29

پژوهش دینی- خصوصی با همکاری انجمن علوم و حدیث ایران

علمی- پژوهشی

فروردین84

اردیبهشت 89

مجید معارف

30

پژوهش زبان و ادبیات فارسی- پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی

علمی- پژوهشی

آإر 85

آذر87

حسینعلی قبادی

31

پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه تبریز

علمی- پژوهشی

خرداد80

اردیبهشت89

اله شکر اسداللهی

32

پژوهش زبانهای خارجی- دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

مرداد84

خرداد90

ژاله کهنمویی پور

33

پژوهش زنان- مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

بهمن82

بهمن83

اعظو رادودراد

34

پژوهشنامه ادب غنایی- دانشگاه سیستان و بلوچستان

علمی- پژوهشی

اسفند83

اسفند88

محمدمهدی ناصح

35

پژوهشنامه علوم اقتصادی- دانشگاه مازندران

علمی- پژوهشی

مرداد85

بهمن88

احمدجعفری صمیمی

36

پژوهشنامه بازرگانی- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

علمی- پژوهشی

بهمن78

خرداد89

محمدرضا رفعتی

37

پژوهشنامه علوم اقتصادی- دانشگاه مازندران

علمی- پژوهشی

مرداد85

بهمن88

احمد جعفری صمیمی

38

پژوهشنامه علوم سیاسی- انجمن علوم سیاسی

علمی- پژوهشی

آذر85

خرداد89

امیر محمد حاجی یوسفی

39

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی- دانشگاه مازندران

علمی- پژوهشی

تیر88

تیر89

اصغر خالدان

40

پژوهشنامه قران و حدیث- انجمن علوم قران و حدیث

علمی- پژوهشی

اردیبهشت 86

اردیبهشت87

عباس همامی

41

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی-موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

علمی- پژوهشی

آبان 78

آذر87

عزیزاله معماریانی

42

پژوهشهای ادبی- انجمن زبان و ادبیات فارسی

علمی- پژوهشی

فروردین 82

آذر 87

مهین پناهی

43

پژوهش های ارتباطی- سازمان صدا و سیما

علمی- پژوهشی

دی 87

دی88

اسماعیل سعدی پور بیابانگرد

44

پژوهش های اقتصادی- دانشگاه تربیت مدرس

علمی- پژوهشی

خرداد83

بهمن 90

یداله دادگر

45

پژوهش های اقتصادی ایران- دانشگاه علامه طباطبایی

علمی- پژوهشی

تیر 81

اردیبهشت91

احمد مجتهد

46

پژوهش های تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه اصفهان

علمی- پژوهشی

خرداد80

خرداد89

حسین میرجعفری

47

پژوهشهای جغرافیایی انسانی (پژوهش های جغرافیایی سابق)- موسسه جغرافیای دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

مرداد80

آذر88

کرامت اله زیاری

48

پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیای سابق)- موسسه جغرافیای دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

مرداد80

آذر 88

قاسم عزیزی

49

پژوهشهای حسابداری مالی- دانشگاه اصفهان- همکاری با دانشگاه های دیگر

علمی- پژوهشی

خرداد88

خرداد 89

محسن دستگیر

50

پژوهشهای روانشناختی- خصوصی

علمی- پژوهشی

تیر 83

مهر 84

رضا زمانی

51

پژوهشهای زبان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه اصفهان

علمی- پژوهشی

خرداد80

اردیبهشت 89

محمد عموزاده

52

پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه اصفهان

علمی- پژوهشی

خرداد80

اردیبهشت 89

حسین آقا حسینی

53

پژوهشهای فلسفی (ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه تبریز

علمی- پژوهشی

خرداد80

خرداد89

یحیی یثربی

54

پژوهشهای فلسفی- کلامی- دانشگاه قم

علمی- پژوهشی

مرداد84

مرداد85

محسن جوادی

55

پیشرفتهای حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی سابق)- دانشگاه شیراز

علمی- پژوهشی

مهر78

بهمن 88

محمد نمازی

56

تاریخ علم- پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

خرداد87

خرداد88

محمد باقری

57

تازه ها و پژوهشهای مشاوره- انجمن مشاوره ایران

علمی- پژوهشی

آذر 83

مهر89

باقر ثنایی ذاکر

58

تحقیقات اقتصادی- دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

اسفند80

اسفند 88

جعفر عبادی

59

تحقیقات جغرافیایی- خصوصی

علمی- پژوهشی

آذر 78

بهمن 90

محمدرضا کاویانی

60

تحقیقات حسابداری- انجمن حسابداری ایران

علمی- پژوهشی

خرداد87

خرداد88

علی ثقفی

61

تحقیقات حقوقی- دانشگاه شهید بهشتی

علمی- پژوهشی

تیر 86

مهر88

محمدعلی اردبیلی

62

تحقیقات زنان- انجمن ایرانی مطالعات زنان

علمی- پژوهشی

شهریور84

شهریور85

نسرین مصفا

63

تحقیقات علوم قران و حدیث- دانشگاه الزهرا (س)

علمی- پژوهشی

تیر 86

تیر87

عبذالکریم بی آزار شیرازی

64

تحقیقات فرهنگی ایران- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم- همکاری با انجمن جامعه شناسی ایران

علمی- پژوهشی

 خرداد 87

خرداد88

سید سعیدرضا عاملی

65

تربیت اسلامی- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علمی- پژوهشی

تیر88

تیر 90

محمد جعفر پاک نیت

66

تعلیم و تربیت- وزارت آموزش و پرورش

علمی- پژوهشی

شهریور85

شهریور 89

محمود مهر محمدی

67

تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه شهید بهشتی

علمی- پژوهشی

خرداد80

خرداد89

مسعود چلبی

68

توسعه کارآفرینی- دانشگاه تهران- همکاری با انجمن مدیریت ایران

علمی- پژوهشی

آبان87

آبان88

سید محمد مقیمی

69

جامعه شناسی ایران- انجمن جامعه شناسی ایران

علمی- پژوهشی

اسفند81

خرداد91

فرهنگ ارشاد

70

جامعه شناسایی کاربردی (پژوهش سابق)- دانشگاه اصفهان

علمی- پژوهشی

خرداد80

دی88

رسول ربانی

71

جامعه شناسایی هنر و ادبیات (نامه علوم اجنماعی سابق)- دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

مهر80

اردیبهشت89

اعظم راوددراد

72

جستارهای اقتصادی- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علمی- پژوهشی

اسفند84

اردیبهشت91

سید هادی عربی

73

جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران

علمی- پژوهشی

خرداد82

خرداد83

عباس سعیدی

74

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (پژوهشی سابق)- دانشگاه اصفهان

علمی- پژوهشی

خرداد80

دی 88

محمدحسین رامشت

75

جغرافیا و توسعه- دانشگاه سیستان و بلوچستان- همکاری با انجمن جغرافیای ایران

علمی- پژوهشی

آبان 83

آبان 89

حسنعلی غیور

76

جغرافیا و توسعه ناحیه ای- دانشگاه فردوسی مشهد

علمی- پژوهشی

اسفند86

اسفند 88

سعداله ولایتی

77

چشم انداز مدیریت- دانشگاه شهید بهشتی

علمی- پژوهشی

اردیبهشت 88

اردیبهشت 90

علی رضاییان

78

حدیث پژوهی- دانشگاه کاشان- همکاری با دانشگاه های دیگر

علمی- پژوهشی

اسفند87

اسفند 88

سیدرضا مودب

79

حرکت- دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

دی80

دی84

سید نصراله سجادی

80

حقوق و علوم سیاسی (حقوق)- دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

اسفند84

اسفند85

عبدالرحمن علم

81

حقوق و علوم سیاسی (سیاست)- دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

اسفند84

اسفند85

عبدالرحمن علم

82

حکمت سینوی (مشکوه النور)- دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

علمی- پژوهشی

خرداد88

خرداد90

سیدحسن سعادت مصطفوی

83

خانواده پژوهی- پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

علمی- پژوهشی

اسفند86

اسفند87

محمدعلی مظاهر تهرانی

84

خردنامه صدرا- حکمت اسلامی صدرا

علمی- پژوهشی

آذر 85

اردیبهشت 90

سید محمدحسین خامنه ای

85

دانش انتظامی- دانشگاه علوم انتظامی- همکار با انجمن جامعه شناسی ایران

علمی- پژوهشی

خرداد87

خرداد88

رحمت اله صدیق سروستانی

86

دانش سیاسی- دانشگاه امام صادق (ع)

علمی- پژوهشی

مرداد87

مرداد89

اصغر افتخاری

87

دانش و توسعه- دانشگاه فردوسی- همکاری با انجمن بازرگانی

علمی- پژوهشی

خرداد83

بهمن 90

محمود هوشمند

88

دانشور- دانشگاه شاهد

علمی- پژوهشی

خرداد80

اردیبهشت 88

محمدرضا شعیری

89

رفاه اجتماعی- دانشگاه علوم بهزیستی- همکاری با انجمن جامعه شناسی ایران

علمی- پژوهشی

فروردین83

فروردین84

سعید مدنی

90

روانشناسان ایرانی- دانشگاه آزاد اسلامی

علمی- پژوهشی

تیر86

تیر87

پری رخ دادستان

91

روانشناسی- انجمن ایرانی روانشناسی

علمی- پژوهشی

دی83

دی87

جواد اژه ای

92

روانشناسی- دانشگاه تبریز- همکاری با انجمن روانشناسی ایران

علمی- پژوهشی

مرداد83

اردیبهشت 89

امیر هوشنگ مهریار

93

روانشناسی بالینی- دانشگاه سمنان- همکاری با انجمن ایرانی روانشناسی

علمی- پژوهشی

خرداد88

خرداد89

پرویز آزاد فلاح

94

روانشناسی تربیتی- دانشگاه علامه طباطبایی

علمی- پژوهشی

خرداد88

خرداد89

علی دلاور

95

روانشناسی معاصر- انجمن روانشناسی ایران

علمی- پژوهشی

اسفند85

اسفند86

محمدعلی بشارت

96

روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

بهمن82

بهمن83

عباس حری

97

روش شناسی علوم انسانی- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علمی- پژوهشی

دی87

دی89

محمدتقی ایمان

98

رهیافت های سیاسی و بین المللی- دانشگاه شهید بهشتی

علمی- پژوهشی

خرداد88

خرداد90

عبدالعلی قوام

99

زبانشناسی گویش های خراسان (ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه فردوسی مشهد

علمی- پژوهشی

خرداد80

تیر 89

مهدی مشکوه الدینی

100

زبان و ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه تبریز

علمی- پژوهشی

خرداد80

آذر 88

معصومه معدن کن

101

زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و لوم انسانی سابق)- دانشگاه تربیت معلم

علمی- پژوهشی

خرداد80

آذر 88

محمود فتوحی

102

زبان و زبان شناسی- انجمن زبان شناسی

علمی- پژوهشی

تیر84

بهمن 90

یحیی مدرسی تهرانی

103

ژئوپلیتیک ایران- انجمن ژئوپلیتیک ایران

علمی- پژوهشی

مرداد83

مرداد84

محمدرضا حافظ نیا

104

 ایران- انجمن سنجش از دور ایرانGIS سنجش از دور و سیاست خارجی- وزارت امور خارجه

علمی- پژوهشی

بهمن87

بهمن88

سیدجمال الدین خواجه الدین

105

سیاستگذاری اقتصادی- دانشگاه یزد- همکاری با دانشگاه های دیگر

علمی- پژوهشی

فروردین 87

فروردین 88

سیدسپهر قاضی نوری

106

شناخت (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه شهید بهشتی

علمی- پژوهشی

اردیبهشت 88

اردیبهشت 89

کاظم یاوری

107

شیعه شناسی- موسسه شیعه شناسی

علمی- پژوهشی

خرداد80

فروردین 89

نصراله حکمت

108

صنعت بیمه- بیمه مرکزی ایران

علمی- پژوهشی

مرداد87

مرداد89

رضا مودب

109

علوم اداری و اقتصاد- دانشگاه اصفهان

علمی- پژوهشی

خرداد80

خرداد89

رامپور صدر نبوی

110

علوم حدیث- دانشکده علوم حدیث

علمی- پژوهشی

تیر79

اردیبهشت 89

یداله مهرعلیزاده

111

علوم حرکتی و ورزش- دانشگاه تربیت معلم- همکاری با انجمن تربیت

علمی- پژوهشی

مهر85

مهر89

مهدی مهریزی

112

علوم حرکتی و ورزش- دانشگاه تربیت معلم- همکاری با انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی

علمی- پژوهشی

آبان 83

اسفند 87

امیراحمد مظفری

113

علوم رفتاری- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

علمی- پژوهشی

مهر86

فروردین 89

علی فتحی اشتیانی

114

علوم روانشناختی- خصوصی

علمی- پژوهشی

دی 83

دی 87

محمود منصور

115

علوم قران و حدیث ( مطالعات اسلامی سابق)- دانشگاه ردوسسی مشهد

علمی- پژوهشی

خرداد80

تیر 89

سید کاظم طباطبایی

116

علوم مدیریت ایران- انجمن علوم مدیریت ایران

علمی- پژوهشی

اسفند86

اسفند88

ابوالحسن فقیهی

117

علوم و فناوری اطلاعات- پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

علمی- پژوهشی

خرداد88

خرداد89

سیدرحمت اله فتاحی

118

فرهنگ ( ویژه تاریخ)- پژوهشگاه علوم انسانی

علمی- پژوهشی

اسفند83

اسفند87

بهاء الدین خرمشاهی

119

فصلنامه علوم اجتماعی- دانشگاه علامه طباطبایی

علمی- پژوهشی

تیر86

تیر88

مرتضی فرهادی

120

فقه و اصول (مطالعات اسلامی سابق)- دانشگاه فردوسی مشهد

علمی- پژوهشی

خرداد80

تیر 89

محمدتقی فخلعی

121

فلسفه دین- وابسته به پردیس قم دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

دی87

دی87

محمد محمدرضایی

122

فلسفه و کلام (مطالعات اسلامی سابق)-دانشگاه فردوسی مشهد

علمی- پژوهشی

خرداد80

تیر 89

محمود یزدی مطلق

123

فنون ادبی- دانشگاه اصفهان- همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

علمی- پژوهشی

خرداد88

خرداد89

اسحاق طغیانی

124

قبسات- خصوصی

علمی- پژوهشی

شهریور86

شهریور88

محمد محمدرضایی

125

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه یزد

علمی- پژوهشی

مرداد86

مرداد87

مهدی ملک ثابت

126

کاوش های مدیریت بازرگانی- دانشگاه یزد- همکاری با دانشگاه های دیگر

علمی- پژوهشی

بهمن87

بهمن88

محمدرضا حمیدی زاده

127

کتابداری و اطلاع رسانی- آستان قدس رضوی

علمی- پژوهشی

فروردین 84

فروردین 88

محمدحسین دیانی

128

گوهر گویا- انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

علمی- پژوهشی

شهریور85

اردیبهشت 90

سید علی اصغر میرباقری فرد

129

متا فیزیک ( ادبیلت و علوم انسانی سابق)- دانشگاه اصفهان

علمی- پژوهشی

خرداد80

تیر 89

محمدعلی اژه ای

130

متین ( امام خمینی و انقلاب اسلامی)- پژوهشکده امام خمینی (ره)

علمی- پژوهشی

تیر86

تیر88

سید محمد موسوی بجنوردی

131

مدیرت بازرگانی (دانش مدیریت سابق)- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

دی86

آذر 88

سیدرضا سیدجوادین

132

مدیریت دولتی ( دانش مدیریت سابق)- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

دی86

آذر 88

علی اکبر فرهنگی

133

مدیریت صنعتی (دانش مدیریت سابق)- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

دی 86

آذر 88

محمدرضا مهرگان

134

مدیریت فردا- دانشگاه فردوسی مشهد- همکاری با انجمن مدیریت راهبردی ایران

علمی- پژوهشی

تیر88

تیر89

علیرضا علی احمدی

135

مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابق)- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

دی86

آذر 88

بابک سهرابی

136

مسائل اجتماعی ایران (ادبیات و علوم انسانی سابق)- دانشگاه تربیت معلم

علمی- پژوهشی

خرداد80

تیر 89

سیدحسن سراج زاده

137

مطالعات اجتماعی ایران- انجمن جامعه شناسی ایران

علمی- پژوهشی

خرداد87

خرداد88

سیدحسن سراج زاده

138

مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق)- دانشگاه شیرازمرداد84

علمی- پژوهشی

مهر78

بهمن 88

محمدخیر

139

مطالعات برنامه درسی- انجمن برنامه ریزی درسی ایران

علمی- پژوهشی

اردیبهشت 84

خرداد 90

محمود مهر محمدی

140

مطالعات تربیتی و روانشناسی- دانش
اه فردوسی مشهد- خمکاری با انجمن تعلیم و تربیت

علمی- پژوهشی

خرداد83

بهمن 90

محمدرضا داورپناه

141

مطالعات ترجمه- خصوصی

علمی- پژوهشی

مرداد84

مرداد88

فرزانه فرحزاد

142

مطالعات دفاعی استراتژیک- دانشگاه عالی دفاع ملی

علمی- پژوهشی

فروردین 87

فروردین 88

محمد اخباری

143

مطالعات راهبردی زنان- شورای فرهنگی اجتماعی زنان

علمی- پژوهشی

مرداد87

مرداد88

نهله غروی نائینی

144

مطالعات روانشناختی- دانشگاه الزهرا (س)

علمی- پژوهشی

دی83

بهمن 88

سوسن سیف

145

مطالعات زنان- دانشگاه الزهرا (س)

علمی- پژوهشی

دی83

فروردین 89

خدیجه سفیری

146

مطالعات عرفانی- دانشگاه کاشان

علمی- پژوهشی

خرداد87

خرداد88

محمود عابدی

147

مطالعات فرهنگی و ارتباطات- انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

علمی- پژوهشی

اذر 85

اردیبهشت 90

محمدتقی آزاد ارمکی

148

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)- دانشگاه شهید چمران اهواز

علمی- پژوهشی

تیر79

اسفند 88

عبدالحسین فرج پهلو

149

مطالعات مدیریت انتظامی- دانشگاه علوم انتظامی

علمی- پژوهشی

خرداد88

خرداد89

سید مهدی الوانی

150

مطالعات ملی- موسسه مطالعات ملی

علمی- پژوهشی

اسفند84

اسفند88

محمدرضا حافظ نیا

151

مطالعات و پژوهشهای شهری- منطقه ای- دانشگاه اصفهان- هممکاری با دانشگاههای دیگر

علمی- پژوهشی

خرداد88

خرداد89

مسعود تقوایی

152

معرفت فلسفی- موسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی (ره)

علمی- پژوهشی

اسفند87

اسفند89

رضا اکبریان

153

نامه انجمن جمعیت شنای- انجمن جمعیت شناسی ایران

علمی- پژوهشی

فروردین 87

فروردین 88

حبیب اله زنجانی

154

نامه انسان شناسی- انجمن انسان شناسی ایران

علمی- پژوهشی علمی- پژوهشی

خرداد83

خرداد84

جلال الدین رفیع فر

155

نامه حکمت- دانشگاه امام صادق (ع)

علمی- پژوهشی

تیر86

تیر88

رضا اکبری

156

نامه فرهنگستان- فرهنگستان زبان و ادب فارسی

علمی- پژوهشی

بهمن78

بهمن82

احمد سمعی (گیلانی)

157

نامه مفید- دانشگاه مفید

علمی- پژوهشی

بهمن79

بهمن88

سید ابوالفضل موسویان

158

نوآوریهای آموزشی- وزارت آموزش و پرورش

علمی- پژوهشی

فروردین83

خرداد 89

علیرضا کیامنش

 

نشریات لاتین 

ردیف

نام نشریه

اعتبار

آخرین تاریخ تصویب

تاریخ انقضا*

سردبیر

1

زبان شناسی کاربردی- دانشگاه تربیت معلم
Iranian Journal of Applied Linguisties

علمی- پژوهشی

دی 81

دی 83

محمودرضا عطایی

2

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
International Journal of Information Science& Management

علمی- پژوهشی

مرداد 87

مرداد 91

جعفر مهراد

3

روانشناسی-انجمن روانشناسی ایران
International Journal of Psychology

علمی- پژوهشی

دی 82

دی 83

رضا زمانی

4

مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه تبریز
Journal of English Teaching and Learning Language

علمی- پژوهشی

خرداد 80

تیر 89

مسعود رحیم پور

5

قلم-انجمن زبان و ادبیات فرانسه
Plume

علمی- پژوهشی

اسفند 83

خرداد 89

نسرین خطاط

6

آموزش زبان انگلیسی-انجمن آموزش زبان انگلیسی ایران
Teaching English Language

علمی- پژوهشی

شهریور 83

شهریور 84

رضا غفارثمر

7

امور بین الملل-وزارت امور خارجه
The Iranian Journal of International Affairs

علمی- پژوهشی

خرداد 82

خرداد 86

محمدکاظم سجادپور

 * بر اساس مصوبه مورخ 9/3/83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، تا زمانی که این کمیسیون رأی جدیدی صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضا همچنان باقی است.

 

دریافت فایل فهرست کامل نشریات علمی دارای اعتبار تا مرداد 88

 

 

نماد اعتماد
logo-samandehi