اساتید مدیریت MBA دانشگاه امیرکبیر

نام استاد

مرتبه علمی

پست الکترونیک

دکترمحمد حسن سبط

استادیار

sebt@aut.ac.ir

دکتر محمد تقی بانکی

استادیار

bankimt@aut.ac.ir

دکتر ابوالقاسم مسگرپور طوسی

استادیار

tousi@aut.ac.ir

دکتر رضا مکنون

استادیار

maknoon@aut.ac.ir

مهندس حسن شفتی

 

h.shafti@aut.ac.ir

دکترمحمدحسین فاضل زرندی

استادیار

zarandi@aut.ac.ir

دکتر عباس سيفی

استادیار

aseifi@aut.ac.ir