اساتید مدیریت دانشگاه شاهد

نام استاد

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دکتر عبدالرضا  بيگي نيا

دكتري تخصصي

مديريت ـ مديريت سياست گذاري

دکتر سيداحمد  حسيني

دكتري تخصصي

مديريت صنعتي

دکتر سعيد  خدامرادي

دكتري تخصصي

مديريت

دکتر احمد سرداري

دكتري تخصصي

مديريت بازرگاني

دکتر عباس صدقي

دكتري تخصصي

اقتصاد

دکتر سعيد صفري

دكتري تخصصي

مديريت - تحقيق در عمليات

دکتر مصطفي قاضي زاده

دكتري تخصصي

مديريت ـ مديريت بازاريابي

دکتر محمد وزين كريميان

دكتري تخصصي

مديريت

علي حسين كشاورزي

دكتري تخصصي

مديريت صنعتي

محسن ناظم بكائي

دكتري تخصصي

اقتصاد