دکتر محمدرضا زالی

دکتر محمدرضا زالی

نام: محمدرضا
نام خانوادگی: زالی
شماره تماس: 88339094(9821+)
پست الکترونیکی:mrzali@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی,دانشگاه شهید بهشتی,سال 1372,مدیریت دولتی -
کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران, سال 1375, مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی -
دکتری, دانشگاه تهران, 1382, مدیریت گرایش سیستم -رفتار

مقالات و کتب علمی:
    * نقدی بر اندیشه مرگ بوروکراسی، مجله تحول اداری، سازمان اداری استخدامی دوره سوم، شماره 10 و 11، صص 68ـ58.
    * کارشکافی، مجله تحول اداری، سازمان امور اداری و استخدامی، دوره سوم، شماره 12 و 13.
    * بررسی پیرامون مشخصات مدیران تحقیق و توسعه، مجله تازه‌های مدیریت، دوره چهارم، شماره 16.
    * رهبری تحول آفرین، فصلنامه مصباح (ویژه رهبری سازمانی) دانشگاه امام حسین، شماره 25، تابستان 1377، ص‌ص 113ـ135
    * بررسی تأثیر روندها و چالش‌‌های محیطی بر نظریه‌های سازمان مدیریت، سازمان امور اداری، استخدامی، شماره 23، 1377.
    * مدیریت زمان، مجله زمینه، سال ششم، شماره 60، تیرماه 1375.
    * رهبری در سازمان‌های تحقیقاتی، مجله زمینه، شماره 65، 1375.
    * جزوه مدل ماهواره‌ای بهره‌وری و کاربرد آن در سازمان‌های تحقیقاتی، معاونت اداری پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1375.
    * جزوه «مجموعه مقالاتی پیرامون منابع انسانی» معاونت اداری پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1374.
    * بررسی مهارت‌ها و ویژگی‌های مدیران تحقیقاتی، مجله پژوهشیار، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی شماره 6، پاییز 1376.
    * نگاهی به سازمان‌های تحقیقاتی از دریچه فرهنگ سازمانی، مجله پژوهشیار، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1377.
    * گزارش تحقیق بررسی اثربخشی سبک رهبری مدیران، مجله پژوهشیار، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، شماره 10.
    * مشارکت در ترجمه کتاب بهره‌وری مراکز تحقیقاتی، مرکز مطالعات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، خرداد ماه 1377

مقالات ترجمه شده:
    * مخروط سازمانی، مجله تدبیر، شماره 86، مهر ماه 1377، ص 21.
    * ایجاد سازمان یادگیرنده از فکر تا عمل، مجله تدبیر، شماره 76، 1376.
    * ساعات کار شناور، مجله تدبیر، شماره 55، 1374، ص 48.
    * تأکید بر مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در به کارگیری مدیران عالی، مجله زمینه، سال ششم، شماره‌های 57ـ58 فروردین و اردیبهشت 1375، صص 38ـ36.
    * نیاز آینده: مدیر اجرایی کارآمد، مجله زمینه، سال پنجم، شماره‌های 56ـ55، بهمن و اسفند 1374، صص 44 تا 49.
    * ویژگیهای شخصیتی و مشخصات شغلی، مجله زمینه، سال ششم، شماره 61، مرداد ماه 1375، 16.
    * بررسی اثرات مستقیم و متقابل تعهد سازمانی بر پدیده‌های ترک خدمت و غیبت، مجله زمینه، سال پنجم، شماره‌های 52ـ51، مهر و آبان 1373، ص 96.
    * رهبران اثربخش، ارزشمند هستند، مجله تازه‌های مدیریت، دوره‌ ششم، شماره 12 و 13، ص 19.
    * نگرش سرپرستان به ارزیابی‌های مرئوسین، مجله زمینه، سال پنجم، شماره‌های 48ـ47، خرداد و تیرماه 1374، ص 102.
    * قدرتمندسازی، انگیزش، آموزش و موفقیت اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع، مجله فرهنگ و تعاون، شماره یک، اردیبهشت ماه 1376، ص 38.

سوابق تحقیقاتی:
بررسی میزان بالقوه انگیزش بودن (MPS) مشاغل آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، معاونت اداری پرسنلی، 1376.
مجری پروژه تحقیقاتی «بررسی و تبیین مهارت‌ها و ویژگی‌های مدیران تحقیقاتی»، مورد خاص: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، 1375، نمره الف (19).
مسأله‌یابی پیرامون منابع انسانی، معاونت اداری و پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1374.
همکار پروژه تحقیقاتی، «تدوین تجربیات مدیران ستاد بازسازی به منظور طراحی و تبیین مدل بومی مدیریت بحران و در طی سالهای دوران جنگ و پس از جنگ)، مسئول پروژه جهاددانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 6ـ1375.
بررسی انگیزش کارکنان از دیدگاه مدیران و پرسنل (مشابه تحقیق هرزبرگ)، معاونت اداری و پرسنلی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، سال 1375.
بررسی اثربخشی سبک رهبری مدیران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1376.
مدیر پروژه آسیب‌شناسی سازمان مخابرات استان تهران ـ 1379.
مدیر پروژه آسیب‌شناسی مدیریتی دستگاه‌های دولتی استان سمنان ـ 1379.
مجری پروژه ارزیابی عملکرد ستادهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ـ 1379.
مجری پروژه بررسی مفروضات مدیران نسبت به کارکنان زن شاغل در وزارت دفاع ـ 1380.
مدیر پروژه بررسی ابعاد استراتژیک قاچاق کالاـ کارفرما ستاد مبارزه با قاچاق کالا (گمرک) 1381.
مجری پروژه بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان‌های پژوهشی کشور.
مجری پروژه بررسی و تبیین نوع و اثربخشی سبک رهبری مدیران تحقیقاتی سازمان‌های پژوهشی کشور.
مدیر پروژه بررسی فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشگاه تهران.
مدیر پروژه بررسی رابطه بین رضایت شغلی، ترک خدمت و عملکرد کارکنان دانشگاه تهران.
مدیر پروژه بررسی عوامل مرتبط با انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه تهران.
مدیر پروژه ”طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها“.
مدیر پروژه بررسی اثربخشی آموزش مدیریت در ایران ـ مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
همکار پژوهشی پروژه بررسی و مطالعه امکان‌سنجی راه‌اندازی خوشه صنعتی مبلمان ملایر.
همکار پژوهشی پروژه ”بررسی میزان رضایت خدمت گیرندگان گمرک”.
مدیر پروژه ”طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان تهران“.
همکار پژوهشی ”طراحی سیستم مطلوب به کارگیری کارکنان زن در مشاغل سازمان‌های تابعه وزارت دفاع“.

سوابق آموزشی:
    * تدریس درس ”روش تحقیق“، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی (ترم بهاره و پاییز سال تحصیلی 77ـ76).
    * تدریس درس ”طراحی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت“ برای دانشجویان ضمن خدمت، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی، ترم پائیز، سال تحصیلی 77ـ76.
    * تدریس درس روش تحقیق، دفتر مطالعات مؤسسه آموزشی و تحقیقات صناعی دفاعی، 1376.
    * تدریس درس مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ترم بهاره سال تحصیلی 77ـ76.
    * تدریس درس اصول مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ترم بهاره سال تحصیلی 77ـ76.
    * تدریس درس مدیریت منابع انسانی، مؤسسه آموزشی نظام الملک (غیرانتفاعی) ترم بهاره سال تحصیلی 77ـ76.
    * تدریس درس روش تحقیق، در ترم جاری، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی.
    * تدریس مدیریت منابع انسانی، (مخصوص کارکنان اداری) دانشکده صنایع، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1374.
    * اجرای دوره آموزشی ”دوره آمادگی امتحان جامع“ برای دانشجویان کارشناسی ارشد، در مراکز آموزشی مدیریت دولتی استان آذربایجان شرقی“
       تدریس درس ”سیستم‌های اطلاعات مدیریت“، مرکز آموزش مدیریت دولتی استان آذربایجان شرقی، در ترم جاری 
    * تدریس درس مدیریت منابع انسانی ـ کارشناسی ارشد ـ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 سوابق اداری:
    * کارشناس مدیریت طرحها و قوانین معاونت اداری و پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی از سال 77ـ1372.
    * مسئول و مجری پروژة کارشکافی در معاونت اداری و پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی از سال 1373 تا 1375.
    * مسئول تحقیقات منابع انسانی معاونت اداری پرسنلی مؤسسه مذکور
    * عضو فعالی کمیته طراحی و تدوین دوره کارشناسی ارشد ”مدیریت تحقیق و توسعه“، (برای اولین بار در کشور) پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
    * عضو فعال کمیته طراحی و تدوین دوره آموزشی ”مدیریت پروژه“ در مؤسسه مذکور
    * رئیس کمیسیون توسعه منابع انسانی، معاونت اداری پرسنلی، پرسنلی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1376.
    * مشاور تحقیق مرکز تحقیقات بیمه ایران، 1373
    * معاون پژوهشی مرکز مطالعات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ـ 1377.
    * سرپرست مرکز پژوهش‌های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ـ 1381ـ 1378.

بازدید : 9110

نماد اعتماد
logo-samandehi