دکتر جهانگیر یداللهی فارسی

دکتر جهانگیر یداللهی فارسی

نام: جهانگیر
نام خانوادگی: یدالهی فارسی
شماره تماس: 61117642(9821+)
پست الکترونیکی: jyadolahi@gmail.com

سوابق تحصیلی:
دکتری مدیریت سیستمها از دانشگاه تهران(1380)
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز(1373)
کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز(1368)

مقالات علمی منتشر شده:
مجله علمی – پژوهشی دانش مدیریت (1381) : برنامه ریزی آرمانی در آموزش عالی    
مجله علمی – پژوهشی دانش مدیریت (1382) : مدل سازی ریاضی دربرنامه ریزی تطبیقی(پذیرش)
مجله علمی – پژوهشی حرکت (1382) : کاربرد برنامه ریزی آرمانی درتربیت بدنی
سمینار بین المللی چالشهای جهانی سازی، دانشگاه تهران (1382) : آینده آموزش عالی درچالش جهانی سازی
سمینار تحقیق وتوسعه کرمان – 1370، نقش اطلاعات درتوسعه اقتصادی
سمینار علم – تکنولوژی– توسعه، تهران – 1372، استراتژی انتخاب تکنولوژی درواحدهای صنعتی
کنگره دولت – دانشگاه صنعت، تهران – 1374، نقش ارتباط مناسب دولت – دانشگاه – صنعت درترویج نوآوری
در صنعت
کنگره دولت – دانشگاه صنعت، تهران – 1374، نقش ارتباط مناسب دولت – دانشگاه- صنعت، درحل مشکلات توسعه صنایع کوچک
سمینار محرومیت زدایی – داراب – 1374، محرومیت زدائی از طریق توسعه صنعت
کنگره ملی خدمات مهندسی، تهران – 1364، نقش خدمات مهندسی درارتقاء کیفیت محصولات
مجله علمی – ترویجی برنامه وبودجه شماره 8 (1375) : استراتژی انتخاب تکنولوژی درواحدهای صنعتی
مجله علمی – ترویجی برنامه وبودجه شماره 12(1376) : اصلاحات تجاری، عدم اطمینان وارتقای صارات مکزیک 1982 شماره 88 (ترجمه)
مجله علمی – ترویجی برنامه وبودجه شماره 15 (1376) : سیاست گذاری مناسب برای استفاده موثر از اطلاعات
همایش بین المللی برنامه سوم توسعه (1377) : مدل برنامه ریزی آرمانی – انطباقی برای برنامه ریزی توسعه
سمینار بررسی بحران مالی شرق آسیا، ژاپن، توکیو(1379) : بررسی آثار بحران مالی شرق آسیا درایران
همایش ملی آموزش عالی و اشتغال، تهران، دانشگاه تربیت مدرس (1384) نقش جدید دانشگاه ها، ایجاد قابلیت های کارآفرینی
سمینار روسای مراکز کارآفرینی دانشگاه های کشور، دانشگاه گیلان، (1384)، آموزش کارآفرینی
همایش بین المللی GIAN دانشگاه اصفهان – (1383). آینده آموزش  عالی
همایش کارآفرینی زنان، دانشگاه شیراز (1384)، مدل سیاستگذاری برای توسعه کارآفرینی زنان
همایش ملی کارآفرینی، تهران، دانشگاه آزاد رودهن (1385)، مدل دانشگاه کارآفرین
همایش ملی کارآفرینی، دانشگاه تهران  (1385)، بررسی لزوم آموزش مهارتهای کارآفرینی در دانشگاه، یدالهی – اشراقی (مشترک –اول)
همایش ملی کارآفرینی، دانشگاه تهران  (1385)، نقش توسعه منابع انسانی در تسهیل ایجاد زمینه  کارآفرینی سازمانی، یدالهی – نورا (مشترک –اول)
همایش ملی کارآفرینی، دانشگاه تهران  (1385)، مدل ارزیابی فرصتهای کارآفرینی در درک مخاطرات ناشی از ایجاد کسب و کارهای جدید در ایران، یدالهی – ایمانی (مشترک –اول)
همایش ملی کارآفرینی، دانشگاه تهران  (1385)، فرایند کارآفرینی، الگوها و نظریات، یدالهی – سخدری (مشترک –اول)
همایش ملی مدیریت صنعتی (1385) کسب و کارهای کوچک و متوسط بین المللی، یدالهی – سخدری (مشترک –اول)
همایش ملی مدیریت صنعتی (1385) " مباحث اصلی مدیریت دانش و تئوری های یادگیری در تحقیقات کارآفرینی بین المللی، دکتر یداللهی-محمدی (مشترک –اول)
اولین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی، (1383)، نقش انتخاب تکنولوژی در موفقیت کارآفرینان
فصلنامه فرهنگ مدیریت (پاییز 1384 )، مدیریت و ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی

فعالیت های پژوهشی:
پایان نامه کارشناسی ارشد  : بررسی عوامل موثر درانتخاب تکنولوژی درصنایع استان فارس
پایان نامه دکتری: برنامه ریزی آرمانی تطبیقی برای تخصیص منابع درسیستم های فازی

سوابق تحقیقاتی :
اصلاحات ساختاری درشرکت یک ویک
برنامه ریزی استراتژیک توسعه مجتمع صنعتی نصر
استراتژی توسعه صنایع ایران
مشکلات وتنگناهای توسعه صنعت فرش دستباف دراستان فارس
طراحی سیستم حسابداری قیمت تمام شده برای تعاونیهای فرش دستباف استان فارس
تعیین اولویتهای تحقیقاتی صنایع استان فارس از طریق واحدهای R&D
بررسی مشکلات صنایع کوچک دراستان فارس
همکاری کارشناسی با استانداری فارس و اداره کل صنایع فارس
بررسی جایگاه آموزش درصنایع استان فارس
بررسی مشکلات صنایع فلزی استان فارس
بررسی نقاط قوت وضعف صنایع غذایی دراستان فارس
انجام اصلاحات درمعاونت پشتیبانی وزارت بهداشت
طراحی ساختار سازمانی موسسه جهاد نصر
برنامه ریزی عملیاتی شرکت پالایش وپژوهش خون
مشارکت دربرنامه ایران 1400
مشارکت دربرنامه سوم توسعه
آسیب شناسی سازمانی شرکت آب منطقه ای کرمان
طراحی سیستم اطلاعات مدیریت اموردانشجویی دانشگاه تهران
تدوین برنامه توسعه مدیریت کشور(سازمان مدیریت وبرنامه ریزی)
طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مجتمع نصر
محاسبه هزینه فعالیت ها وخدمات دانشگاهی دردانشگاه تهران با روش هزینه یابی فعالیت
طراحی بانک اطلاعات منابع انسانی دروزارت پست وتلگراف وتلفن
طراحی سیستم ارزیابی عملکرد فروشگاههای اتکا
طراحی وتجدید ساختار سازمانی درمعاونت تحقیقات وزارت جهاد سازندگی
آنچه مدیران درموردتجارت الکترونیک باید بدانند(امکان سنجی ورود به تجارت الکترونیک)
برنامه ریزی استراتژیک درشرکت تهیه وتوزیع تراورس
خصوصی سازی واصلاحات ساختاری دروزارت راه وترابری
تدوین استراتژی تمرکز درمعادن استان یزد
بررسی عوامل موثر درقاچاق کالا دراستانهای قاچاق خیز کشور
نظام مطلوب بکارگیری زنان در وزارت دفاع
ارزیابی لایحه ادغام سازمان ایرانگردی وجهانگردی وسازمان میراث فرهنگی با روش SWOT
ارزیابی طرح جامع ورزش کشور
طراحی سیستم ارزیابی وانتخاب مدیران دولت
نیازسنجی آموزشی کارکنان شرکت ساپکو
طراحی سیستم ارزیابی رضایت کارکنان درشرکت ساپکو
طراحی وتجدید ساختار سازمانی درشرکت ساپکوطراحی ساختار شبکه ای درصنعت خودرو
تحلیل عوامل موثر دربهره برداری منابع انسانی شرکت ساپکو
برنامه ریزی عملیاتی مرکز جهانی علوم اسلامی
طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ساپکو

فعالیت های اجرایی:
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی : مسئول پذیرش طرح های تحقیقاتی1 سال  69-68
مجتمع صنعتی نصر:   مدیر مهندسی صنایع و معاون بازار یابی 5 سال 75-70
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی: کارشناس برنامه ریزی 5  سال 75-80
دانشگاه تهران: عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارآفرینی از سال 1381

بازدید : 11877

نماد اعتماد
logo-samandehi